Zod­po­ved­nosť spo­loč­nos­ti / Cor­po­ra­te Social Responsibilty
Kódex sprá­va­nia / Code Of Conduct

1 Účel

Tým­to popi­som zod­po­ved­nos­ti spo­loč­nos­ti a pri­ja­tím kóde­xu sprá­va­nia sa vede­nie spo­loč­nos­ti TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o. zavä­zu­je sprá­vať zod­po­ved­ne, etic­ky bez­chyb­ne a zákonne.

Tým­to pro­sí­me všet­kých zamest­nan­cov, aby sa pri svo­jich čin­nos­tiach tak­tiež ria­di­li tými­to pravidlami.

2 Defi­ní­cia

Kódex sprá­va­nia popi­su­je a vysvet­ľu­je cie­le a pra­vid­lá, kto­ré odzr­kad­ľu­jú našu povin­nosť sprá­vať sa zod­po­ved­ne, etic­ky bez­chyb­ne a zákonne.

2.1 Súlad so zákonmi

TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o. sa zavä­zu­je dodr­žia­vať všet­ky záko­ny. Všet­ci zamest­nan­ci sú povin­ní dodr­žia­vať plat­né záko­ny a úrad­né naria­de­nia a ria­diť sa nimi. V prí­pa­de čin­nos­ti v zahra­ni­čí a zahra­nič­ných obcho­dov je potreb­né dodr­žia­vať aj miest­ne plat­né záko­ny a pred­pi­sy, ako aj v danej kra­ji­ne plat­né spo­lo­čen­ské normy.

Vede­nie spo­loč­nos­ti TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o. sa výslov­ne zavä­zu­je dodr­žia­vať tie­to zása­dy a zavä­zu­je svo­jich zamest­nan­cov, aby vyko­ná­va­li svo­ju čin­nosť tak­tiež v súla­de s tými­to zása­da­mi a smer­ni­ca­mi. Igno­ro­va­nie a obchá­dza­nie tých­to pred­pi­sov nebu­de akcep­to­va­né ani tole­ro­va­né. Oča­ká­va­me, že sa tými­to pra­vid­la­mi budú ria­diť aj všet­ci obchod­ní partneri.

2.2 Integ­ri­ta

Žiad­na korup­cia / žiad­ne úplatky

TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o. nebu­de akcep­to­vať žiad­ne úplat­kár­stvo ale­bo korup­ciu a bude sle­do­vať dodr­žia­va­nie tej­to zása­dy všet­ký­mi zamestnancami.

Zamest­nan­ci nesmú od zákaz­ní­kov, dodá­va­te­ľov ale­bo iných tre­tích osôb poža­do­vať ani pri­jí­mať služ­by, dary ale­bo iné výho­dy, kto­ré by ovplyv­ni­li ale­bo moh­li ovplyv­niť ich sprá­va­nie sa pri plne­ní si pra­cov­ných úloh v TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o.. Zamest­nan­ci tak­tiež nesmú zákaz­ní­kom, dodá­va­te­ľom, úrad­ní­kom ale­bo iným tre­tím oso­bám ponú­kať, sľu­bo­vať ale­bo posky­to­vať služ­by, dary ale­bo iné výho­dy za úče­lom toho, aby oni ale­bo tre­tie oso­by nespra­vod­li­vo upred­nost­ni­li TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o..

Dary a pozván­ky sa v tej­to súvis­los­ti musia držať v obme­dze­nej mie­re a nesmú mať za cieľ (ani nesmú budiť taký dojem), aby boli obchod­né roz­hod­nu­tia nespra­vod­li­vo ovplyv­ňo­va­né. To, že či sú dary ale­bo pozván­ky pri­me­ra­né, sa ria­di bež­nou obchod­nou pra­xou. Je pri tom potreb­né brať do úva­hy aj oso­bi­tos­ti danej kra­ji­ny. Je potreb­né zame­dziť aké­mu­koľ­vek zda­niu nepoc­ti­vos­ti a neko­rekt­nos­ti. Pri kon­tak­te so zástup­ca­mi úrad­ných orgá­nov je potreb­né sta­no­viť obzvlášť prí­sne hranice.

Dary ale­bo pozván­ky je potreb­né nahlá­siť nad­ria­de­né­mu a musia byť ním schvá­le­né. Pri­jí­ma­nie pria­mych finanč­ných pros­tried­kov je výslov­ne zakázané.

Je pre nás dôle­ži­té, aby sme boli spo­lo­čen­sky aktív­ni. Prís­pev­ky pre­to nesmú mať za cieľ, aby sme ovplyv­ni­li roz­hod­nu­tia v náš prospech.

Féro­vá konkurencia

TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o. sa zavä­zu­je ria­diť zása­da­mi trho­vé­ho hos­po­dár­stva a féro­vej kon­ku­ren­cie. Obchod­ná čin­nosť TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o. sa ria­di výslov­ne zása­dou výkon­nos­ti a voľ­nej a neob­me­dze­nej hos­po­dár­skej súťa­že. Dodá­va­te­ľov, sub­do­dá­va­te­ľov, porad­cov a iných par­tne­rov si vybe­rá­me len po dôsled­nom a objek­tív­nom posú­de­ní výkon­nost­ných para­met­rov. TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o. je zákon­ne zavia­za­ná pri­jí­mať obchod­né roz­hod­nu­tia v záuj­me spo­loč­nos­ti a nezá­vis­le od doho­vo­ru ale­bo doho­dy kon­ku­ren­tov. Výbor­ná kva­li­ta našich slu­žieb je kľú­čom k úspe­chu TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o..

Rie­še­nie kon­flik­tov záujmov

Zamest­nan­ci musia zais­tiť, aby sa ich súkrom­né záuj­my nedos­ta­li do kon­flik­tu so záuj­ma­mi spoločnosti.

Kon­flikt záuj­mov nastá­va, keď sa zamest­na­nec ale­bo člen jeho rodi­ny dosta­nú do mimop­ra­cov­nej situ­ácie, kto­rý by moh­la mať vplyv na jeho objek­ti­vi­tu pri plne­ní si pra­cov­ných úloh. Medzi tie­to situ­ácie pat­ria naj­mä ved­ľaj­šie čin­nos­ti, napr. u zákaz­ní­kov, dodá­va­te­ľov ale­bo konkurentov.

2.3 Pou­ží­va­nie majet­ku spo­loč­nos­ti a obchod­né­ho tajomstva

Maje­tok spoločnosti

Zachá­dzaj­te so zaria­de­ním a majet­kom spo­loč­nos­ti šetr­ne. Kaž­dý zamest­na­nec TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o. je povin­ný chrá­niť hod­no­ty spo­loč­nos­ti. Hod­no­ty spo­loč­nos­ti sa smú pou­žiť len na prí­pust­né firem­né úče­ly a nikdy nie na pro­ti­práv­ne úče­ly. Pou­ží­va­nie majet­ku a zaria­de­ní spo­loč­nos­ti na súkrom­né úče­ly je zaká­za­né — ak to nie je výslov­ne zmluv­ne povolené.

2.4 Zákaz núte­nej prá­ce, nezá­kon­né­ho zamest­ná­va­nia, prá­ce načier­no a det­skej práce

V spo­loč­nos­ti nevy­ko­ná­va­me núte­nú prá­cu. Niko­ho nenú­ti­me, aby u nás pra­co­val. Det­ská prá­ca je zaká­za­ná. Oča­ká­va­me, že sa tými­to zása­da­mi budú ria­diť aj všet­ci naši obchod­ní partneri.

Odsu­dzu­je­me akú­koľ­vek for­mu nezá­kon­nej prá­ce a prá­ce načier­no. Nezá­kon­né zamest­ná­va­nie posky­tu­je výho­dy sla­bým kon­ku­ren­tom, kto­rí tla­čia dole ceny a ško­dia tak spo­loč­nos­tiam, kto­ré dodr­žia­va­jú všet­ky záko­ny. Tým sú ohro­ze­né legál­ne pra­cov­né mies­ta (aj v našej spo­loč­nos­ti) a zabra­ňu­je sa vytvá­ra­nie nových pra­cov­ných miest. Nezá­kon­né zamest­ná­va­nie pod­ko­pá­va pra­cov­ný trh a sociál­ne isto­ty našej spoločnosti.

Ria­de­nie sa zákon­mi a pred­pis­mi má pri zamest­ná­va­ní vlast­ných zamest­nan­cov naj­vyš­šiu pri­ori­tu. To pla­tí naj­mä pre dodr­žia­va­nie pra­cov­no­práv­nych noriem (naj­mä vše­obec­ne záväz­ne vyhlá­se­ných rám­co­vých zmlúv a zmlúv o mzdo­vých tari­fách v odbo­re čis­ti­čov budov) a pre naše povin­nos­ti sme­rom k sociál­nym a zdra­vot­ným pois­ťov­niam. Sme zod­po­ved­ní aj za subdodávateľov.

2.5 Dodr­žia­va­nie práv zamestnancov

Kaž­dý zamest­na­nec dostá­va pri­me­ra­ný plat, mini­mál­ne však vo výš­ke v zmys­le plat­nej tarif­nej zmlu­vy ale­bo zákon­ných ustanovení.

Dodr­žia­va­me zákon­né usta­no­ve­nia o pra­cov­nom čase.

Kaž­dý zamest­na­nec má prá­vo zakla­dať odbo­ry ale­bo do nich vstu­po­vať. Ani pri spo­roch nie sú zamest­nan­ci dis­kri­mi­no­va­ní pod­ľa člen­stva v pra­cov­ných zdru­že­niach ale­bo odboroch.

TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o. Dienst­le­is­tun­gen vytvá­ra bez­peč­né pra­cov­né pro­stre­die a pod­po­ru­je fyzic­ké aj psy­chic­ké zdra­vie a pocit poho­dy svo­jich zamest­nan­cov. Tak­tiež dodr­žia­va­me bez­peč­nost­né pred­pi­sy na pra­co­vis­ku, pred­chá­dza­me rizi­ko­vé­mu sprá­va­niu rozo­zná­va­me a odstra­ňu­je­me prí­pad­né nebez­peč­né situ­ácie. Ile­gál­ne dro­gy a alko­hol sú na pra­co­vis­ku zakázané.

2.6 Zachá­dza­nie s obchod­ný­mi par­tner­mi a zamestnancami

Obchod­ní partneri

Naši obchod­ní par­tne­ri (zákaz­ní­ci a dodá­va­te­lia) sú cen­trom našej čin­nos­ti. Vzťah s naši­mi obchod­ný­mi par­tner­mi má byť zalo­že­ný na oboj­stran­nej spo­ľah­li­vos­ti a trva­lý. Obchod­ní par­tne­ri od nás oča­ká­va­jú úprim­né kona­nie, úcti­vú komu­ni­ká­ciu, rešpekt a féro­vosť. K tomu pat­rí aj to, že roz­hod­nu­tia pri­jí­ma­me a komu­ni­ku­je­me trans­pa­ren­tne a pochopiteľne.

Zamest­nan­ci

TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o. si zakla­dá na to, že všet­kým u nás ponú­ka­me rov­na­ké šan­ce. Od zamest­nan­cov oča­ká­va­me, že budú dbať na osob­nú hrdosť, osob­nú zónu a osob­né prá­va ostat­ných zamest­nan­cov. Aké­koľ­vek zastra­šu­jú­ce sprá­va­nie je zaká­za­né — či už v kan­ce­lá­rii, v pre­vádz­ke či u zákaz­ní­kov, príp. pri pou­ží­va­ní našich IT systémov.

TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o. zaka­zu­je dis­kri­mi­ná­ciu zamest­nan­cov a uchá­dza­čov o prá­cu na zákla­de ich pohla­via, far­by ple­ti, veku, vie­ro­vyz­na­nia, sexu­ál­nej orien­tá­cie, rodin­né­ho sta­vu, pôvo­du, pos­ti­hnu­tia ale­bo poli­tic­kých názo­rov, príp. iných znakov.

Urá­ža­jú­ce, obťa­žu­jú­ce ale­bo zra­ňu­jú­ce sprá­va­nie zamest­nan­cov ale­bo zástup­cov zákaz­ní­kov voči kole­gom nebu­de akcep­to­va­né — či už pôj­de o ver­bál­ne, fyzic­ké ale­bo optic­ké sprá­va­nie. Sem pat­rí, naprí­klad, pohŕda­vé poznám­ky o rase, etnic­kom pôvo­de ale­bo iných zna­koch, kto­ré sú zo záko­na oso­bit­ne chrá­ne­né, ako aj neže­la­né poku­sy o sexu­ál­ne zblíženie.

Ak spo­zo­ru­je­te také­to obťa­žo­va­nie ale­bo dis­kri­mi­ná­ciu, nahlás­te to zod­po­ved­nej oso­be za com­plian­ce TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o.. Tá vám poskyt­ne potreb­nú podporu.

2.7 Spo­lo­čen­ská zodpovednosť

Súkrom­né činnosti

TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o. víta súkrom­nú čin­nosť zamest­nan­ca v zdru­že­ní, poli­tic­kej stra­ne ale­bo v iných spo­lo­čen­ských, poli­tic­kých ale­bo sociál­nych zdru­že­niach a zvä­zoch. Nesmie však vplý­vať na to, ako si zamest­na­nec plní svo­je pra­cov­né povinnosti.

2.8 Ochra­na život­né­ho prostredia

Zod­po­ved­ný prí­stup k život­né­mu pro­stre­diu je v TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o. samoz­rej­mý. Zamest­nan­ci majú chrá­niť pri­ro­dze­né zdro­je a pri prá­ci sa usi­lo­vať mini­ma­li­zo­vať zaťa­že­nie život­né­ho pro­stre­dia úspo­rou mate­riá­lu, plá­no­va­ním ener­ge­tic­kých úspor a zame­dzo­va­ním, redu­ko­va­ním a recyk­lo­va­ním odpa­dov. Che­mi­ká­lie sa pou­ží­va­jú eko­lo­gic­ky, tzn. že sa lik­vi­du­jú len povo­le­ným spô­so­bom a pou­ží­va­jú sa šetr­ne. Sme si vedo­mí toho, že kaž­dé pou­ží­va­nie che­mi­ká­lií, kto­ré­mu by sa dalo pre­dísť, resp. nespráv­na lik­vi­dá­cia che­mi­ká­lií ale­bo odpa­dov môže nez­vrat­ne poško­diť život­né prostredie.

Aj pri výbe­re dodá­va­te­ľov a posky­to­va­te­ľov slu­žieb okrem eko­no­mic­kých hľa­dísk berie­me do úva­hy aj eko­lo­gic­ké aspek­ty. Vyzý­va­me zamest­nan­cov TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o., aby sa v rám­ci svo­jej pôsob­nos­ti zasa­dzo­va­li o vývoj a šíre­nie eko­lo­gic­kých technológií.

Naša spo­loč­nosť má cer­ti­fi­kát ISO 14001 a kaž­do­roč­ne vypra­cú­va sprá­vu o život­nom pro­stre­dí s prí­sluš­ný­mi uka­zo­va­teľ­mi a pro­jekt­mi pre vylep­še­nie opat­re­ní na ochra­nu život­né­ho pro­stre­dia. Sústav­ne pra­cu­je­me na kata­ló­gu vyhod­no­co­va­ných uka­zo­va­te­ľov rele­vant­ných pre život­né pro­stre­die, aby sme pod­ľa mož­nos­ti mera­li a zni­žo­va­li spô­so­bo­va­né nega­tív­ne vply­vy naň.

2.9 Dodr­žia­va­nie kóde­xu správania

Kaž­dý zamest­na­nec TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o. je osob­ne zod­po­ved­ný za to, aby jeho sprá­va­nie bolo v súla­de s tým­to kóde­xom správania.

Od kaž­dé­ho obchod­né­ho par­tne­ra oča­ká­va­me dodr­žia­va­nie podob­ných smer­níc pre com­plian­ce a uzná­va­me, že môže byť v budúc­nos­ti potreb­né tie­to skontrolovať.

V prí­pa­de poru­še­nia toh­to kóde­xu sprá­va­nie pri­kro­čí TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o. k pri­me­ra­ným opat­re­niam na objas­ne­nie situ­ácie. TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o. sa bude pri­orit­ne sna­žiť vysvet­liť zamest­nan­co­vi hod­no­ty a moti­vo­vať ho k tomu, aby zme­nil svo­je sprá­va­nie. Je však mož­né, že pri poru­še­ní toh­to kóde­xu sprá­va­nie pri­kro­čí­me k pra­cov­no­práv­nym ale­bo dis­cip­li­nár­nym kro­kov v rám­ci plat­ných záko­nov. V závaž­ných prí­pa­doch si TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o. vyhra­dzu­je prá­vo na trest­no­práv­ne kro­ky.
Náš pra­cov­ník zod­po­ved­ný za zabez­pe­če­nie súla­du je k dis­po­zí­cii, aby vám odpo­ve­dal na všet­ky otáz­ky týka­jú­ce sa dodr­žia­va­nia pred­pi­sov. Na náš­ho úrad­ní­ka pre dodr­žia­va­nie pred­pi­sov sa môže­te obrá­tiť na e‑mailovú adre­su: compliance@tip-top-services.com

3 Záve­reč­né slovo

Vývoj našej spo­loč­nos­ti a toh­to tex­tu o našej SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI je trva­lý a tvo­rí základ pre sústav­né zlep­šo­va­nie a pod­ľa mož­nos­tí stá­ly zdra­vý mier­ny rast.
V nasle­du­jú­cich rokoch bude pre nás obzvlášť dôle­ži­té. aby sme sys­tém spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nos­ti pre­sa­di­li aj v našom dodá­va­teľ­skom reťaz­ci a moti­vo­va­li našich dodá­va­te­ľov, aby pre­vza­li svo­ju mie­ru spo­lo­čen­skej zodpovednosti.

Trna­va, júl 2020

error: Content is protected !!