Zim­ná údržba

Zim­ná údržba

V rám­ci náš­ho TIP-TOP ser­vi­su budov Vám radi ponú­ka­me vyko­ná­va­nie odbor­nej zim­nej údrž­by oko­lo Vašej budo­vy a nehnu­teľ­nos­tí aj v balí­ku s údrž­bo­vým čistením.

Posta­rá­me sa o vyčis­te­né chod­ní­ky, ces­ty a par­ko­vis­ká vo Vašom pre­vádz­ko­vom are­áli. Okrem toho vyko­ná­va­me na plo­chách, kto­ré pou­ží­va verej­nosť, Vaše povin­nos­ti odpra­tá­va­nia sne­hu a ľadu voči obci, ako napr. na chod­ní­koch pred Vašim pre­vádz­ko­vým are­álom. Aj hyd­ran­ty a vto­ky do odvo­dňo­va­cích zaria­de­ní sa musia udr­žia­vať bez sne­hu a ľadu.

Spra­vid­la sa musí v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod. odstrá­niť napa­da­ný sneh a vznik­nu­tá poľa­do­vi­ca okam­ži­te po ukon­če­ní sne­že­nia resp. po vzni­ku poľa­do­vi­ce. Napa­da­ný sneh ale­bo vznik­nu­tá poľa­do­vi­ca po 20.00 hod. sa musia odstrá­niť do 8.00 hod., v nede­ľu a sviat­ky do 9.00 hod. nasle­du­jú­ce­ho dňa. Tie­to časy sa môžu odli­šo­vať od spol­ko­vej kra­ji­ny po spol­ko­vú kra­ji­nu a aj v rôz­nych obciach.

Na prvý pohľad tu vidí­te naše spek­trum ponu­ky na zim­nú údrž­bu, kto­ré Vám zosta­ví­me pod­ľa Vašich indi­vi­du­ál­nych pria­ní a aj dopl­ní­me pod­ľa Vašich potrieb:

  • pora­den­stvo a plánovanie
  • služ­ba posypu
  • odvoz sne­hu
  • odstra­ňo­va­nie sne­hu a ľadu na chod­ní­koch a priestranstvách
  • obsta­ra­nie mate­riá­lu (napr. posy­po­vej soli, granúl)

Ak prí­de poru­še­ním povin­nos­ti odpra­tá­va­nia a posy­pu k neho­de, musí­te počí­tať s nárok­mi na náh­ra­du ško­dy poško­de­né­ho. Zaned­ba­ná zim­ná údrž­ba pred­sta­vu­je okrem toho poru­šo­va­nie záko­na a môže byť potres­ta­ná poku­tou. Radi sa ria­di­me pod­ľa Vašich miest­nych danos­tí ako napr. Vašich výrob­ných časov.

S našou zim­nou údrž­bou sa sta­rá­me na jed­nej stra­ne aj v stu­de­nom obdo­bí roka o repre­zen­ta­tív­ny, pes­to­va­ný von­kaj­ší vzhľad Vašich objek­tov a na dru­hej stra­ne pôso­bí­me pre­ven­tív­ne pro­ti mož­ným neho­dám, kto­ré inak môžu vzni­kať klz­ký­mi plo­cha­mi. Bez­peč­nosť Vašich pra­cov­ní­kov a pra­cov­ní­čok ako aj Vašich náv­štev­ní­kov a zákaz­ní­kov sa zabez­pe­čí našim rých­lym a dôklad­ným využitím.

TIP-TOP pri­tom pou­ží­va naj­mo­der­nej­šie tech­nic­ké prí­stro­je. Okrem toho pro­fi­tu­je­te u nás z veľ­mi dob­rej dostup­nos­ti per­so­ná­lu, pre­to­že sa zim­ná údrž­ba musí poväč­ši­ne vyko­ná­vať v sko­rých ran­ných hodi­nách. Náš per­so­nál je naprí­klad pou­ži­teľ­ný aj v noci. Pokiaľ prí­de napr. k nepred­ví­da­teľ­ným sne­ho­vým zráž­kam, môže­me napriek tomu rých­lo a dôklad­ne plniť Vaše povin­nos­ti odstra­ňo­va­nia sne­hu a ľadu.

Služ­by odpra­tá­va­nia a posy­pu vyko­ná­va­me nie­len rých­lo a spo­ľah­li­vo, ale aj s efek­tív­nym pou­ži­tím per­so­ná­lu, lebo pra­vi­del­ne vyhod­no­cu­je­me a ana­ly­zu­je­me aktu­ál­ne úda­je poča­sia. Tým doká­že­me včas efek­tív­ne plá­no­vať našu potre­bu per­so­ná­lu a ponúk­nuť Vám rých­lu, sta­rost­li­vú a ceno­vo výhod­nú službu.

Samoz­rej­me sa sta­rá­me aj o odstra­ňo­va­nie posy­po­vé­ho mate­riá­lu. V závis­los­ti od pome­rov poča­sia odstra­ňu­je­me a lik­vi­du­je­me posy­po­vý mate­riál okam­ži­te potom, ako vyko­nal svo­ju služ­bu. Tak sa sta­rá­me o to, že sa mini­mál­ne zaťa­žu­je pod­zem­ná voda.

error: Content is protected !!