Základ­né čistenie

Základ­né čistenie

V rám­ci náš­ho TIP-TOP údrž­bo­vé­ho čis­te­nia Vám ponú­ka­me základ­né čis­te­nie pris­pô­so­be­né na Vaše indi­vi­du­ál­ne potreby.

Pri základ­nom čis­te­ní, kto­ré sa nazý­va aj inten­zív­ne čis­te­nie, sa odstra­ňu­jú lip­nú­ce zne­čis­te­nia a opot­re­bo­va­né ošet­ru­jú­ce filmy/vrstvy ako aj iné zvyš­ky, kto­ré zhor­šu­jú vzhľad povr­chu. Pri­tom sa nevy­ne­cha­jú zle prí­stup­né mies­ta ako rohy, výklen­ky ale­bo dráž­ky ale­bo pod kober­co­vý­mi pod­la­ha­mi, za skri­ňa­mi atď. Na to sa odstrá­nia všet­ky kusy, kto­ré sa dajú odstrá­niť, a dôklad­ne vyčis­tia spô­so­bom, kto­rý udá­va pova­ha mate­riá­lu. Špe­ciál­ne sa ošet­ria tvr­dé pod­la­ho­vé kry­ti­ny ako napr. lino­le­um, PVC, kau­čuk, dlaž­ba, prí­rod­ný kameň, tera­so­vá dlaž­ba, par­ke­ty atď. Cie­ľom je pri­tom aj, že sa ove­ľa menej rých­lo môže usa­dzo­vať nová špina.

Naprí­klad pri pod­la­ho­vých kry­ti­nách sa čis­tí s čis­tia­cim roz­to­kom z vody a základ­ným čis­tia­cim pros­tried­kom nasta­ve­ným na druh pod­la­ho­vej kry­ti­ny a zne­čis­te­nia. Po prí­sluš­nej dobe pôso­be­nia sa dopra­co­vá­va s jed­no­ko­tú­čo­vým stro­jom. Čo stroj nedo­siah­ne – teda napr. rohy a okra­je – sa ošet­rí manu­ál­ne s kefa­mi ale­bo lab­ka­mi. Špi­na­vý roz­tok potom zobe­rie prie­my­sel­ný vysá­vač a pod­la­ha sa väč­ši­nou dočis­tí čis­tou vodou, aby sa poväč­ši­ne alka­lic­ký povrch neut­ra­li­zo­val. Potom môže pod­ľa dru­hu povr­chu nastať zape­ča­te­nie s trvan­li­vou vrstvou. Vrstvy exis­tu­jú v rôz­nych stup­ňoch tvrdo­s­ti a inten­zi­tách lesku.

K základ­né­mu čis­te­niu pat­rí aj čis­te­nie kober­cov a čalúnení.

Aj pri základ­nom čis­te­ní pou­ží­va­jú naši na toto špe­ciál­ne ško­le­ní pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky výluč­ne bio­lo­gic­ké, život­né pro­stre­die šet­ria­ce čis­tia­ce pros­tried­ky a odstra­ňu­jú tie­to po čis­te­ní odbor­ne pod­ľa plat­ných nor­ma­tí­vov hygie­ny, život­né­ho pro­stre­dia, bez­peč­nos­ti, lik­vi­dá­cie a recyklovania.

Naše základ­né čis­te­nia sú cer­ti­fi­ko­va­né v rám­ci náš­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa DIN EN ISO 9001.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť indi­vi­du­ál­nu ponu­ku šitú na Vaše potre­by na základ­né čistenie.

error: Content is protected !!