Čis­te­nie škôl

Čis­te­nie škôl

V rám­ci náš­ho TIP-TOP ser­vi­su budov Vám ponú­ka­me aj čis­te­nie škôl pris­pô­so­be­né na Vaše indi­vi­du­ál­ne potre­by. Vaša dôve­ra v našu kom­pe­ten­ciu a spo­ľah­li­vosť je nám pri­tom najdôležitejšia.

Čis­te­nie škôl musí spĺňať naj­vyš­šie náro­ky. Úzkost­li­vé dodr­ža­nie aktu­ál­nych hygie­nic­kých a bez­peč­nost­ných pred­pi­sov je abso­lút­nou nevy­hnut­nos­ťou v oblas­ti tak plnej zod­po­ved­nos­ti ako v ško­le, prá­ve s ohľa­dom na stú­pa­jú­ce zaťa­že­nia jem­ným pra­chom a stú­pa­jú­ci počet infekč­ných ocho­re­ní v školách.

Roz­poč­ty veľa verej­ných zaria­de­ní v sek­to­re vzde­lá­va­nia sa však núte­ne krá­tia z roka na rok, tak­že veľa škôl sa cíti byť núte­ných krá­tiť výdav­ky na ser­vis budov a čis­te­nie. TIP-TOP je v tej­to oblas­ti čis­te­nia škôl už veľa rokov skú­se­ným a spo­ľah­li­vým par­tne­rom. Naša kom­pe­ten­cia Vám nepo­nú­ka iba dôklad­né čis­te­nia a indi­vi­du­ál­ne, efek­tív­ne a nákla­do­vo výhod­né rie­še­nia. Naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky sú exper­ti v ich oblas­ti a stá­le sa ško­lia a ďalej vzde­lá­va­jú. Môže­te sa teda na to spo­ľa­hnúť, že pra­cu­je­me stá­le pod­ľa aktu­ál­nych pred­pi­sov čis­te­nia, dez­in­fek­cie, hygie­ny a bezpečnosti.

Na prvý pohľad tu vidí­te spek­trum výko­nov TIP-TOP čis­te­nia škôl:

 • ana­lý­za a plánovanie
 • vyho­to­ve­nie a tur­nu­so­vé pre­ve­ro­va­nie hygie­nic­kých plánov
 • hygie­na vzdu­chu a ploš­ná hygiena
 • dez­in­fek­cia
 • čis­te­nie cho­dieb a schodísk
 • čis­te­nie tried a pre­stáv­ko­vých priestorov
 • sani­tár­ne čistenie
 • čis­te­nie umyvární
 • čis­te­nie laboratórií
 • čis­te­nie telocviční
 • čis­te­nie plavární
 • odstra­ňo­va­nie odpadu
 • doku­men­tá­cia

Tie­to čis­te­nia vyko­ná­va­me pre Vás v rám­ci náš­ho pra­vi­del­né­ho údrž­bo­vé­ho čis­te­nia ako aj v rám­ci náš­ho tur­nu­so­vé­ho základ­né­ho čistenia.

Pri čis­te­ní škôl je to dôle­ži­té, že tie­to vyko­ná­va­jú exper­ti, pre­to­že sa väč­ši­nou musia čis­tiť indi­vi­du­ál­ne a odbor­ne naj­roz­lič­nej­šie mate­riá­ly, aby sa dodr­ža­li pred­pi­sy čis­te­nia, hygie­ny a bez­peč­nost­né pred­pi­sy a dlho­do­bo sa udr­ža­la ich funkč­nosť a ich hod­no­ta. Roz­lič­né pod­la­ho­vé kry­ti­ny – ako napr. dre­vo, par­ke­ty, dlaž­ba, kobe­rec, kameň, kau­čuk ale­bo lino­le­um – potre­bu­jú pre­to dôklad­né, špe­ciál­ne čis­te­nie. Pri čis­te­ní fasád­nych plôch sa musia čis­tiť vo väč­ši­ne prí­pa­dov naj­roz­lič­nej­šie mate­riá­ly – ako naprí­klad sklo, ume­lá hmo­ta, oceľ ale­bo betón – na tom istom objek­te. Aby sme moh­li toto robiť efek­tív­ne, rých­lo, dôklad­ne a ceno­vo výhod­ne, je to zmys­lu­pl­né pove­riť špecialistov.

Naše TIP-TOP čis­te­nia škôl sú cer­ti­fi­ko­va­né v rám­ci náš­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa DIN EN ISO 9001

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť indi­vi­du­ál­nu ponu­ku šitú na Vaše potre­by na Vaše čis­te­nie škôl!

error: Content is protected !!