Čis­te­nie šat­ní a umyvární

Čis­te­nie šat­ní a umyvární

V rám­ci údrž­bo­vé­ho čis­te­nia Vám ponú­ka­me aj čis­te­nie umy­vár­ní a šat­ní. Pra­vi­del­ným TIP-TOP čis­te­ním náj­de­te stá­le čis­to­tu, prí­jem­né vône a vyso­ký lesk vo Vašich umy­vár­ňach a šatniach.

Kaž­do­den­ným a inten­zív­nym pou­ží­va­ním sa vytvá­ra­jú rých­lo sto­py opot­re­be­nia. Je to jed­no, či sa jed­ná o pra­cov­ní­kov a pra­cov­níč­ky, hos­tí ale­bo zákaz­ní­kov. Keď vstú­pi­te do umy­vár­ne, nech­ce­te nájsť žiad­ne zlé pachy a nečis­té arma­tú­ry, lebo sa to poci­ťu­je trva­lo ako nepríjemné.

Len sys­te­ma­tic­kým, dôklad­ným a odbor­ným čis­te­ním umy­vár­ní a šat­ní sa dá dôsled­ne vyhnúť znečisteniam.

V tých­to miest­nos­tiach náj­de­te oblas­ti, kto­ré sú poten­ciál­ne veľ­ký­mi nosič­mi bak­té­rií. Exis­tu­je teda nebez­pe­čen­stvo naka­ze­nia, kto­ré­mu našim ser­vi­som dôklad­ne pred­chá­dza­me. Pri nedos­ta­toč­nom čis­te­ní sa môžu na zákla­de vlh­kos­ti a tep­la roz­mno­žo­vať mik­ro­or­ga­niz­my, ako naprí­klad huby ale­bo bak­té­rie. Ich potra­vi­no­vý základ tvo­ria pre­dov­šet­kým orga­nic­ké lát­ky ako vla­sy, vla­so­vé lupi­ny ale­bo špi­na. Ten­to druh čis­te­nia rov­na­ko ako odstra­ňo­va­nie močo­vé­ho kame­ňa, usa­de­nín vápen­né­ho myd­la ako aj váp­ni­ka, hrdze a výka­lov by ste mali pre­ne­chať profesionálom.

Rov­na­ko dôle­ži­té ako dôklad­né odstra­ňo­va­nie lip­nú­cich zne­čis­te­ní je ale tiež, že pri čis­te­ní umy­vár­ní a šat­ní sa aj nesmú poško­diť žiad­ne povr­chy, žiad­ne arma­tú­ry a žiad­ne špá­ry. Zaru­ču­je­me Vám, že našim čis­te­ním nevznik­nú žiad­ne poško­de­nia, aj keď je nut­né pou­ži­tie ostrej­ších čis­tia­cich prostriedkov.

Aj Vaše zrkad­lá a arma­tú­ry sa budú vďa­ka náš­mu kva­li­fi­ko­va­né­ho per­so­ná­lu blýs­kať od hygie­nic­kej čistoty.

Zosú­la­dí­me naše čis­tia­ce prá­ce s Vaši­mi potre­ba­mi. Pred­tým, ako začne­me našu prá­cu v oblas­ti údrž­bo­vé­ho čis­te­nia, k čomu pre nás pat­rí aj čis­te­nie umy­vár­ní a šat­ní, zosú­la­dí­me sa spo­lu s Vami a vytvo­rí­me vyhra­de­ný zoznam výko­nov. Tým zabez­pe­čí­me, že naše čis­tia­ce prá­ce pokrý­va­jú pres­ne Vaše špe­ciál­ne potre­by a zod­po­ve­da­jú danos­tiam vo Vašej fir­me. Zaru­ču­je­me Vám na zákla­de našej dlho­do­bej skú­se­nos­ti nie­len hygie­nic­kú čis­to­tu a čerstvosť vo Vašich sani­tár­nych miest­nos­tiach, ale aj dlho­do­bé udr­žia­va­nie hod­no­ty Vašich pred­me­tov zaria­de­nia, pod­láh a miest­nos­tí v tej­to oblas­ti. Tým vytvo­rí­me pre Vás čis­tuč­ké a repre­zen­ta­tív­ne oko­lie, kde sa zákaz­ní­ci, hos­tia a pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky dob­re cítia.

Naše čis­te­nia šat­ní sú cer­ti­fi­ko­va­né v rám­ci náš­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa DIN EN ISO 9001.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť indi­vi­du­ál­nu ponu­ku šitú na Vaše potre­by na čis­te­nie Vašich umy­vár­ní a šatní.

error: Content is protected !!