Čis­te­nie sani­tár­nych zariadení

Čis­te­nie sani­tár­nych zariadení

Čis­to­ta sani­tár­nych zaria­de­ní je pre verej­né zaria­de­nia ako úra­dy, ško­ly, nemoc­ni­ce, orga­ni­zá­cie ale­bo zdru­že­nia pres­ne tak veľ­mi dôle­ži­tá ako pre súkrom­né fir­my. Robí trva­lý, nega­tív­ny dojem u náv­štev­ní­kov a zákaz­ní­kov, keď sa pri čis­te­ní pra­cu­je ned­ba­lo. Pra­vi­del­ne a dôklad­ne ošet­re­né sani­tár­ne zaria­de­nia sú veľ­mi dôle­ži­té, pre­to­že sú čas­ťou Vašej vizit­ky a okrem toho význam­ne pris­pie­va­jú k moti­vá­cii zákaz­ní­kov a pra­cov­ní­kov a pracovníčok.

Hygie­na a čis­to­ta sú povin­nos­ťou. Prá­ve pri sani­tár­nych zaria­de­niach zále­ží v mimo­riad­nej mie­re na hygie­ne a čis­to­te. Pri verej­ne pou­ží­va­ných sani­tár­nych zaria­de­niach môže byť pri nedos­ta­toč­nej čis­to­te nebez­pe­čen­stvo, že sa veľ­mi rých­lo pre­ná­ša­jú bak­té­rie cho­rôb. V nemoc­ni­ciach sa pre­to musí vždy zabez­pe­čiť čis­te­nie sani­tár­nych zaria­de­ní, aby sa tým držal tak níz­ky počet bak­té­rií, ako sa dá. Na čis­te­nie sani­tár­nych zaria­de­ní pou­ží­va­me han­dry odol­né voči vare­niu a nepou­ží­va­jú sa žiad­ne škra­bú­ce špon­gie na čis­te­nie. S vlast­nou han­drou sa čis­tia WC a piso­ár ako aj kach­lič­ky, aby sa neroz­ší­ri­li žiad­ne bak­té­rie z WC do zvyš­né­ho kúpe­ľa. Zvyš­ná sani­tár­na časť sa čis­tí s na to urče­nou han­drou. Zaru­ču­je­me Vám, že po kaž­dom WC sa han­dra vyme­ní, tak­že sa žiad­ne bak­té­rie nepre­ne­sú z jed­nej toale­ty na dru­hé WC.

Pra­vi­del­ným pro­fe­si­onál­nym čis­te­ním umý­vad­la, WC ako aj iných sani­tár­nych zaria­de­ní ser­vi­som TIP-TOP sa vyh­ne vidi­teľ­ným ako aj nevi­di­teľ­ným nehy­gie­nic­kým zvyškom.

Sani­tár­ne arma­tú­ry pozos­tá­va­jú z roz­lič­ných mate­riá­lov, naj­čas­tej­šie sa ale pri­tom jed­ná o chró­mo­nik­lo­vý povrch. Neko­vo­vé povr­chy sú cit­li­vej­šie voči agre­sív­nym pros­tried­kom. Pre­to je aj tu veľ­mi dôle­ži­té, že sa pou­ží­va­jú vhod­né čis­tia­ce pros­tried­ky. Ak sa pou­ží­va­jú čis­tia­ce pros­tried­ky na sani­tár­ne zaria­de­nia, kto­ré obsa­hu­jú naprí­klad kyse­li­nu chlo­ro­vo­dí­ko­vú, octo­vú ale­bo mrav­čiu, môžu sa tak spô­so­biť význam­né ško­dy na arma­tú­rach. Pre­to pou­ží­va TIP-TOP čis­te­nie sani­tár­nych zaria­de­ní iba špe­ciál­ne čis­tia­ce pros­tried­ky, aby pôso­bi­la pro­ti takým­to ško­dám. Pra­vi­del­ným čis­te­ním sani­tár­nych zaria­de­ní sa zabrá­ni usa­de­ni­nám vápnika.

Vždy pri­pra­ve­né vyni­ka­jú­ce rie­še­nie. Či súkrom­né domác­nos­ti ale­bo prie­my­sel, ako naprí­klad pen­zi­ó­ny, útul­ky zvie­rat ale­bo potra­vi­nár­ske zaria­de­nia, musí sa pri­tom vša­de počí­tať s lip­nú­ci­mi zne­čis­te­nia­mi ako usa­de­ni­na­mi čas­tíc. Čas­to sa tie­to zne­čis­te­nia neda­jú odstrá­niť vlast­ný­mi sila­mi a úsi­lím. TIP-TOP čis­te­nie sani­tár­nych zaria­de­ní ošet­ru­je Vaše sani­tár­ne miest­nos­ti kva­lit­ný­mi par­ný­mi prí­stroj­mi bez toho, že by sa pri tom pou­ži­li che­mi­ká­lie. Tým nešet­rí­me iba život­né pro­stre­die, ale aj okrem toho Vaše zdravie.

Pre­to­že špi­na je hlav­nou prí­či­nou na roz­ši­ro­va­nie bak­té­rií, tre­ba veno­vať sani­tár­nym zaria­de­niam plnú pozor­nosť. Bak­té­rie sa zbie­ra­jú čas­to na kusoch oble­če­nia a bie­liz­ne ako aj na póro­vi­tých povr­choch. Jed­no­du­ché údrž­bo­vé čis­te­nie v tej­to oblas­ti už nesta­čí, pre­to musí byť kom­bi­no­va­né s dez­in­fekč­ným čis­te­ním plôch. TIP-TOP čis­te­nie sani­tár­nych zaria­de­ní sa sta­rá o to, že Vaše sani­tár­ne zaria­de­nia sa pre­ven­tív­ne udr­žu­jú. Pri­tom sa našim čis­te­ním sani­tár­nych zaria­de­ní odstra­ňu­jú aj zhlu­ky bak­té­rií, usa­de­ni­ny váp­ni­ka a špi­ny aj na veľ­mi ťaž­ko prí­stup­ných mies­tach. Na zákla­de exis­tu­jú­cich hygie­nic­kých bez­chyb­ných pod­mie­nok dosta­ne­te záru­ku na veľ­mi dlhú život­nosť Vašich sani­tár­nych zariadení.

Naše čis­te­nia v oblas­ti sani­tár­nych zaria­de­ní sú cer­ti­fi­ko­va­né pod­ľa DIN EN ISO 9001.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť indi­vi­du­ál­nu ponu­ku šitú na Vaše potre­by na čis­te­nie Vašich sani­tár­nych zariadení.

error: Content is protected !!