Čis­te­nie kancelárií

Čis­te­nie kancelárií

Čis­te­nie kan­ce­lá­rií pat­rí v rám­ci údrž­bo­vé­ho čis­te­nia k naj­sil­nej­šie dopy­to­va­ným výko­nom v TIP-TOP. Náš tím sa díva späť na viac než 50 rokov skú­se­nos­tí. Teší­me sa, že Vám vie­me dať k dis­po­zí­cii náš know-how.

Prá­ca v upra­ve­nej a čis­tej atmo­sfé­re je dôle­ži­tá na pra­cov­nú klí­mu, ochra­nu pri prá­ci a dojem celé­ho pod­ni­ku. Naši kom­pe­tent­ní pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky sa sta­ra­jú pri čis­te­ní kan­ce­lá­rií prá­ve o túto čis­tú atmo­sfé­ru. Fun­do­va­né vzde­la­nie a sústav­né ďal­šie vzde­lá­va­nie sa sta­rá takis­to o lesk­lý výsle­dok ako naj­nov­šia a pod­ľa eko­lo­gic­kých hľa­dísk sta­no­ve­ná tech­ni­ka, kto­rú naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky per­fekt­ne ovládajú.

Pri našom čis­te­ní kan­ce­lá­rií Vás oča­ká­va šetr­ná a hod­no­tu udr­žia­va­jú­ca sta­rost­li­vosť. Pri­tom neh­rá pre nás žiad­nu rolu, ako veľ­ká je kan­ce­lá­ria ale­bo koľ­ko pra­cov­ných miest obsa­hu­je, pre­to­že pre nás sa počí­ta iba čis­to­ta, sta­rost­li­vosť a udr­žia­va­nie hod­no­ty Váš­ho kan­ce­lár­ske­ho vyba­ve­nia a techniky.

Na prvý pohľad tu vidí­te spek­trum výko­nov čis­te­nia kan­ce­lá­rií TIP-TOP:

  • čis­te­nie miestností
  • čis­te­nie pod­la­ho­vých krytín
  • čis­te­nie sani­tár­nych zariadení
  • čis­te­nie nábyt­ku a vsta­va­ných častí
  • čis­te­nie tech­nic­kých prístrojov
  • čis­te­nie čajo­vých kuchýň a poby­to­vých miestností
  • posky­to­va­nie den­ných pra­cov­ných síl
  • sepa­ro­va­nie a odstra­ňo­va­nie odpadu

Čis­te­nie všet­kých miest­nos­tí zahŕňa aj čajo­vú kuchy­ňu. V tom­to pries­to­re sa len nez­bie­ra, neumý­va a opäť neu­kla­dá riad, tu sa čis­tí aj kuchyn­ský náby­tok a kuchyn­ská pod­la­ha. Na žela­nie sa odm­ra­zí a vyčis­tí chlad­nič­ka a skri­ne sa zvnút­ra očistia.

Pre­vez­me­me čis­te­nie všet­kých pod­láh, úpl­ne jed­no, či sa jed­ná o kober­co­vé pod­la­hy v kan­ce­lár­skych miest­nos­tiach ale­bo o dlaž­di­ce ale­bo lino­le­um v čajo­vej kuchy­ni ale­bo dlaž­di­ce v sani­tár­nych priestoroch.

Sani­tár­ne zaria­de­nia sa dôklad­ne čis­tia. K tomu pat­ria toalet­né zaria­de­nia s ich delia­ci­mi ste­na­mi a dver­mi, ale samoz­rej­me aj všet­ky umý­vad­lá, zrkad­lá a iné zabu­do­va­né die­ly. Ďalej sa na žela­nie obsta­ra­jú všet­ky spot­reb­né mate­riá­ly a v prí­pa­de potre­by dopl­nia. K tomu pat­ria toalet­ný papier, papier na utie­ra­nie, myd­lá atď.

V kan­ce­lár­skej oblas­ti sa čis­tia všet­ky nábyt­ky. K tomu pat­rí, keď sa to poža­du­je, aj kom­plet­né vnú­tor­né čis­te­nie regá­lov a skríň. Dôklad­né čis­te­nie radiá­to­rov pat­rí tiež k náš­mu roz­sa­hu výko­nov ako aj čis­te­nie vidi­teľ­ných plôch, napr. kan­ce­lár­skych a skri­ňo­vých dverí.

Sta­rost­li­vé čis­te­nie tech­nic­kých prí­stro­jov je veľ­mi dôle­ži­té naj­mä s ohľa­dom na zdra­vie pra­cov­ní­kov a pra­cov­ní­čok. Hygie­nic­ké čis­te­nie tele­fó­nov, klá­ves­níc a vypí­na­čov svet­la zabra­ňu­je nebez­pe­čen­stvu pre­no­su bak­té­rií a spór.

K ďal­šie­mu čis­te­niu kan­ce­lá­rií pat­ria čis­te­nie obra­zo­viek osob­ných počí­ta­čov, zrka­diel, kry­tov počí­ta­čov, faxov a kopírok.

Odpad sa v celej kan­ce­lá­rii vrá­ta­ne čajo­vej kuchy­ne a WC zbie­ra, sepa­ru­je a odstraňuje.

Všet­ky čis­tia­ce pros­tried­ky, kto­ré pou­ží­va­me, vybe­rá­me pod­ľa pova­hy povr­chov a stup­ňa zne­čis­te­nia. Pri­tom hrá ochra­na život­né­ho pro­stre­dia a zdra­via roz­ho­du­jú­cu úlo­hu. Čis­tia­ce pros­tried­ky však nie­len čis­tia, ale aj ošet­ru­jú Váš dra­ho­cen­ný inven­tár, tak­že čis­te­nie kan­ce­lá­rií nie iba čis­tí, ale aj ošet­ru­je a pris­pie­va k udr­žia­va­niu hodnoty.

Naše čis­te­nia v rám­ci náš­ho čis­te­nia kan­ce­lá­rií sú pri­tom cer­ti­fi­ko­va­né pod­ľa ISO 9001.

Pri plá­no­va­ní a rea­li­zá­cii našich výko­nov sa ria­di­me Vaši­mi pred­sta­va­mi a ponú­ka­me naše služ­by via­za­né na tur­nu­sy resp. výkaz prác ale­bo ako čis­te­nie orien­to­va­né na potre­bu vo vlast­nej zod­po­ved­nos­ti za pev­né ceny.

Nechaj­te nás hovo­riť o čis­te­ní Vašich kan­ce­lá­rií. Vypra­cu­je­me pre Vás indi­vi­du­ál­nu a na Vašu kan­ce­lá­riu a Vaše pred­sta­vy nasta­ve­nú ponuku!

error: Content is protected !!