Čis­te­nie chodieb

Čis­te­nie chodieb

Čis­te­nie cho­dieb a scho­dísk vyko­ná­va TIP-TOP naj­čas­tej­šie v spo­je­ní s vyko­ná­va­ním údrž­bo­vé­ho čis­te­nia, naprí­klad kan­ce­lár­skych budov. Samos­tat­né zada­nie čis­te­nia cho­dieb a scho­dísk sa naj­čas­tej­šie dopy­tu­je v nájom­ných domoch a síd­lis­kách. Čas­to v spo­je­ní so služ­ba­mi domov­ní­ka, zim­ný­mi služ­ba­mi a zame­ta­jú­ci­mi služ­ba­mi a sta­rost­li­vos­ťou o zeleň. Teší­me sa, že Vám môže­me dať k dis­po­zí­cii náš know-how.

Ako všet­ky čis­tia­ce prá­ce, aj čis­te­nie cho­dieb a scho­dísk vyko­ná­va kom­pe­tent­ný tím, kto­rý okam­ži­te v objek­toch rea­li­zu­je naj­nov­šie poznat­ky v oblas­ti čis­te­nia budov.

Naj­mo­der­nej­šie prí­stro­je a stro­je pri­tom pod­po­ru­jú našu prá­cu. Prí­stro­je a stro­je nie sú len tiché, ale aj šet­ria­ce energiu.

Čis­tia­ce pros­tried­ky sa vybe­ra­jú pod­ľa naj­nov­šie­ho sta­vu eko­lo­gic­kých požia­da­viek, sú ale napriek tomu efek­tív­ne a šetr­né k mate­riá­lu. Aké pros­tried­ky a prí­stro­je sa pou­ži­jú, roz­hod­ne­te Vy ako zákaz­ník, pova­ha plôch a stu­peň znečistenia.

Na prvý pohľad tu vidí­te spek­trum výko­nov TIP-TOP čis­te­nia cho­dieb a schodísk:

  • čis­te­nie scho­dov, scho­do­vých zábrad­lí, sve­tel­ných vypí­na­čov, para­pe­tov, vstup­ných dve­rí a iných exis­tu­jú­cich vsta­va­ných častí
  • čis­te­nie vstup­nej oblasti
  • čis­te­nie a výme­na roho­ží na zachy­tá­va­nie špi­ny a mriežok
  • čis­te­nie osvetlenia
  • čis­te­nie poš­to­vých schrá­nok a zvončeku
  • odstra­ňo­va­nie tla­čo­vín doru­čo­va­ných poštou a reklám zadarmo
  • čis­te­nie exis­tu­jú­cich výťa­ho­vých por­tá­lov a kabín

Čis­te­nie cho­dieb a scho­dísk neslú­ži iba na to, aby ste dosta­li Váš objekt do bez­chyb­né­ho sta­vu, ale aj na udr­žia­va­nie exis­tu­jú­ce­ho sta­vu a tým udr­žia­va­nie hod­no­ty Vašich nehnuteľností.

Toto je samoz­rej­me len malý výrez náš­ho kata­ló­gu výko­nov v oblas­ti čis­te­nia cho­dieb a scho­dísk. Stá­le sa usi­lu­je­me odbor­ne odstra­ňo­vať poško­dzu­jú­ce účin­ky poča­sia a život­né­ho pro­stre­dia – samoz­rej­me aj pod aspek­tom ochra­ny zdra­via pri prá­ci a ochra­ny život­né­ho pro­stre­dia, čo dokla­dá naša cer­ti­fi­ká­cia pod­ľa DIN EN ISO 9001:2008.

Samoz­rej­me má naj­lep­ší pomer ceny a výko­nu pre našich zákaz­ní­kov naj­vyš­šiu pri­ori­tu. Vyko­ná­va­me naše prá­ce iba v také časy, kde neru­ší­me Váš pro­ces čin­nos­tí. Deň určí­te Vy. Naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky sú využi­tí efek­tív­ne, aby sa vyhlo omeškaniam.

Pokiaľ sme vzbu­di­li Váš záu­jem, spoj­te sa jed­no­du­cho s nami a vypra­cu­je­me spo­loč­ne s Vami ponu­ku v oblas­ti čis­te­nia cho­dieb. Či sa žia­da dlho­do­bá a pra­vi­del­ná spo­lu­prá­ca ale­bo iba jed­no­ra­zo­vé základ­né čis­te­nie, pre kaž­dú potre­bu sa zosta­ví vhod­ná ponuka.

Nechaj­te nás hovo­riť o čis­te­ní Vašich kan­ce­lá­rií a vypra­cu­je­me pre Vás indi­vi­du­ál­nu a na Vašu kan­ce­lá­riu a Vaše pred­sta­vy nasta­ve­nú ponuku!

error: Content is protected !!