Údrž­bo­vé čistenie

Údrž­bo­vé čistenie

Ponú­ka­me Vám na Vaše indi­vi­du­ál­ne potre­by pris­pô­so­be­né, jas­ne defi­no­va­né spek­trum výko­nov a jed­no­znač­ne ter­mí­no­va­né, záväz­né časy na údrž­bo­vé čis­te­nie. Vaša dôve­ra v našu kom­pe­ten­ciu a spo­ľah­li­vosť je pri­tom náš naj­vyš­ší príkaz!

Či tur­nu­so­vo ale­bo orien­to­va­ne na výsle­dok – Vy roz­ho­du­je­te, ako, kedy a v akých odstu­poch pre Vás vyko­ná­va­me údrž­bo­vé čis­te­nie. Radi na báze našej ana­lý­zy a pora­den­stva. Závi­sí to od vyba­ve­nia Vašich miest­nos­tí, Váš­ho pou­ží­va­nia a nie v nepo­sled­nom rade od Vašich nárokov.

Spra­vid­la sa údrž­bo­vé čis­te­nie vyko­ná­va den­ne. Výraz­ne pre­vy­šu­je vidi­teľ­né čis­te­nie, kto­ré odstrá­ni len nečis­to­tu, kto­rá je pria­mo vidi­teľ­ná. Nepos­ta­rá sa iba o poria­dok, čis­to­tu a hygie­nu, ale zaru­ču­je dlho­do­bo udr­žia­va­nie hod­no­ty Váš­ho inventáru.

K údrž­bo­vé­mu čis­te­niu pat­rí čis­te­nie naj­roz­lič­nej­ších dru­hov miestností:

  • čis­te­nie kancelárií
  • čis­te­nie pri­jí­ma­cích častí
  • čis­te­nie chodieb
  • čis­te­nie sani­tár­nych zariadení
  • čis­te­nie šat­ní a umyvární
  • čis­te­nie čajo­vých kuchýň, miest­nos­tí na pre­stáv­ky a pobyt
  • čis­te­nie kon­fe­renč­ných a roko­va­cích miestností
  • čis­te­nie miest­nos­tí tech­ni­ky, archí­vov a skladov

K údrž­bo­vé­mu čis­te­niu kan­ce­lá­rií ponú­ka­me naprí­klad čis­te­nie pod­láh všet­kých dru­hov obkla­dov, čis­te­nie dve­rí, skríň na spi­sy a šato­vých skríň, čis­te­nie sve­tel­ných spí­na­čov, zrka­diel, kry­tov počí­ta­čov, faxov a kopí­rok, obra­zo­viek osob­ných počí­ta­čov a tele­fó­nov, zbie­ra­nie pou­ži­té­ho ria­du, vypráz­dňo­va­nie odpa­do­vých košov a popol­ní­kov. K čis­te­niu kan­ce­lá­rií pat­rí pre nás naprí­klad aj umy­tie radiá­to­rov a celé čis­te­nie regá­lov, a k tomu dve­rí kan­ce­lá­rií a skríň, kto­ré čis­tí­me mesač­ne ale­bo prá­ve pod­ľa Vašich potrieb čas­tej­šie ale­bo zried­ka­vej­šie. Pod­ľa potre­by sa môžu vyko­nať aj napr. povy­sá­va­nie čalú­ne­né­ho nábyt­ku, vlh­ké čis­te­nie sto­lič­ko­vých nôh ako aj vnú­tor­né čis­te­nie kuchyn­ských skríň a chla­dia­cich zaria­de­ní a odm­ra­ze­nie a čis­te­nie chladničiek.

K Vašej kan­ce­lá­rii pat­rí samoz­rej­me pre nás aj Vaša čajo­vá kuchy­ňa. Mok­ré čis­te­nie nábyt­ku a pod­la­hy kuchy­ne, výlev­ky, ako aj umiest­ne­nie a danie do pre­vádz­ky umý­vač­ky ria­du ako aj pri­ro­dze­ne umiest­ne­nie ria­du po pro­ce­se čis­te­nia. Ter­mos­ky ako aj cit­li­vý riad sa umý­va­jú ruč­ne a fľa­še sa zbie­ra­jú a trie­dia do prepraviek.

Čis­te­nie Vašich sani­tár­nych zaria­de­ní pat­rí samoz­rej­me aj k ponúk­nu­té­mu roz­sa­hu slu­žieb. Radi pre­vez­me­me pre Vás aj obsta­ra­nie a osa­de­nie so spot­reb­ný­mi mate­riál­mi ako ute­rák­mi a toalet­ným papierom.

Vy roz­ho­du­je­te, ako odô­vod­ňu­je­me Vašu dôve­ru. Pre­to­že aké prí­stro­je, stro­je a čis­tia­ce pros­tried­ky pou­ži­je­me na Vaše zaria­de­nie, závi­sí od pova­hy objek­tu a dru­hu špi­ny. Naj­dô­le­ži­tej­ší čis­tia­ci pros­trie­dok je voda. Domá­ce čis­tia­ce pros­tried­ky obsa­hu­jú čas­to povr­cho­vo aktív­ne lát­ky ako lát­ku aktív­nu na čis­te­nie a rie­dia sa vodou. Cit­li­vý náby­tok a prí­stro­je vyža­du­jú však za istých okol­nos­tí iba suché čis­te­nie, musia sa teda odprá­šiť ale­bo odsať. Pre vodou neroz­pust­nú špi­nu ako napr. lát­ky obsa­hu­jú­ce tuk sa pou­ži­jú čis­tia­ce pros­tried­ky obsa­hu­jú­ce roz­púš­ťad­lá. Na rôz­ne mate­riá­ly ako kožu, kovy ale­bo dre­ve­né povr­chy pou­ží­va­me aj rôz­ne čis­tia­ce pros­tried­ky opti­ma­li­zo­va­né na prí­sluš­ný mate­riál, kto­ré sme kva­li­ta­tív­ne odskú­ša­li a  zabez­pe­čia Vám opti­mál­ne čis­te­nie a ide­ál­nu dlho­do­bú ochranu.

Naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky, kto­rých využí­va­me na údrž­bo­vé čis­te­nie, sú exper­ti v tej­to oblas­ti a sta­ra­jú sa o to, že môže­me rea­li­zo­vať Vaše pria­nia rých­lo, sve­do­mi­to, efek­tív­ne, dôklad­ne a ceno­vo výhodne.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť indi­vi­du­ál­nu ponu­ku šitú na Vaše potre­by na Vaše Údrž­bo­vé čistenie.

error: Content is protected !!