Sta­veb­né čistenie

Sta­veb­né čistenie

K náš­mu TIP-TOP ser­vi­su budov pat­rí aj vyko­ná­va­nie sta­veb­né­ho čis­te­nia, pre­to­že my spre­vá­dza­me Vás a Vašu budo­vu už „od naro­de­nia“. Prvá sta­rost­li­vosť je zákla­dom opti­mál­ne­ho udr­žia­va­nia hod­no­ty Vašej budovy.

Sta­veb­né čis­te­nia sa vyko­ná­va­jú počas stav­by ako aj po dokon­če­ní Vašej novo­stav­by, pre­stav­by ale­bo renovácie.

Sta­veb­né čis­te­nia zahŕňa­jú na jed­nej stra­ne odbor­né odstra­ňo­va­nie sta­veb­nej suti­ny, zvyš­kov oba­lov a mate­riá­lov, ochra­ny a lepia­cich fólií, pra­chu ako aj na dru­hej stra­ne odstra­ňo­va­nie stôp, kto­ré zane­chá­va­jú roz­lič­né sta­veb­ni­ny a mate­riá­ly. Pri odstra­ňo­va­ní odpa­du dbá­me na odbor­né trie­de­nie odpa­du, aby sme drža­li násled­né nákla­dy tak níz­ke, ako sa dá.

Na prvý pohľad tu vidí­te naše spek­trum ponu­ky v rám­ci Váš­ho sta­veb­né­ho čis­te­nia. Zosta­ví­me Vám našu ponu­ku pod­ľa Vašich indi­vi­du­ál­nych pria­ní a potrieb.

  • hru­bé sta­veb­né čis­te­nie počas a po sta­veb­nej fáze (po doho­de s reme­sel­níc­ky­mi remeslami)
  • sta­veb­né čis­te­nie medzi procesmi
  • koneč­né sta­veb­né čistenie
  • jem­né sta­veb­né čis­te­nie všet­kých miest­nos­tí (a nábyt­ku) pred nasťahovaním
  • čis­te­nie von­kaj­ších zaria­de­ní a príjazdov
  • odstrá­ne­nie sta­veb­nej suti­ny a zvyš­kov materiálov

Pri hru­bom sta­veb­nom čis­te­ní sa odstrá­ni pre­dov­šet­kým sta­veb­ná suti­na, ako napr. mal­ta, sad­ra, papie­ro­vé vrec­ká, kame­ne, dre­ve­né die­ly atď. Vyko­ná­va sa počas doby stav­by. Je to spra­vid­la suché čistenie.

Jem­né sta­veb­né čis­te­nie sa vyko­ná­va po dokon­če­ní ale­bo po pre­stav­bo­vých a reno­vač­ných prá­cach sta­veb­né­ho die­la. Ten­to výkon čis­te­nia sa ozna­ču­je tiež ako koneč­né sta­veb­né čis­te­nie. Jem­né sta­veb­né čis­te­nie – aj prvé čis­te­nie – sa vyko­ná­va pred nasťa­ho­va­ním do budov resp. miest­nos­tí. Pri čis­te­ní sa musí naj­mä dôklad­ne odstrá­niť prach vznik­nu­tý prá­ca­mi reme­sel­ní­kov ako aj zne­čis­te­nia, kto­ré vznik­li ochran­ný­mi fólia­mi, lepia­ci­mi pás­ka­mi, spra­co­vá­va­ný­mi tes­nia­ci­mi mate­riál­mi ale­bo iný­mi lip­nú­ci­mi znečisteniami.

K tomu pat­rí naprí­klad usa­de­ná hru­bá špi­na, ochran­né fólie na umý­vad­lách, dve­ro­vých kľuč­kách, zrkad­lách, skle­ných tabu­liach atď., usa­de­ná jem­ná špi­na, ako aj lip­nú­ce zne­čis­te­nia, ako napr. zvyš­ky mal­ty a sad­ry, dech­tu, cemen­to­vá clo­na, zvyš­ky tapiet, lepid­la atď.

Koneč­né sta­veb­né čis­te­nie je kom­plex­ný pro­ces, kto­rý by mal byť sys­te­ma­tic­ky orga­ni­zo­va­ný. Ako sta­veb­né fir­my ale­bo sta­veb­ní­ci by ste mali mať záu­jem na tom, že sa do Váš­ho hoto­vé­ho objek­tu dá čo naj­rých­lej­šie nasťa­ho­vať resp. dá sa využí­vať ale­bo odo­vzdať. Prí­liš nesko­ro vyko­na­ným ale­bo nie riad­nym odo­vzda­ním môžu vznik­núť veľ­mi vyso­ké doda­toč­né nákla­dy. Na dru­hej stra­ne vzni­ká na stav­be typic­ky nie­len veľa špi­ny, ale aj veľa dru­hov odpa­du a zne­čis­te­ní, kto­rých lik­vi­dá­cia a odstrá­ne­nie sa musia sta­rost­li­vo plá­no­vať. Nové miest­nos­ti kla­dú aj mimo­riad­ne vyso­ké náro­ky na sta­rost­li­vosť čis­tia­ce­ho per­so­ná­lu, pre­to­že aj naj­men­šie škra­ban­ce ale­bo zne­čis­te­nia na čias­toč­ne vyso­ko cit­li­vých plo­chách pad­nú viac do oka. Aj veľ­kosť objek­tu sa dá pod­ce­niť, keď sa musia jed­no­znač­ne pri­ra­diť kom­pe­ten­cie per­so­ná­lu na miest­nos­ti ale­bo zabez­pe­čiť prí­stup do všet­kých miest­nos­tí, kto­ré sa majú čistiť.

Čis­te­nie von­kaj­ších zaria­de­ní a prí­jaz­dov sa môže robiť raz ale­bo pra­vi­del­ne. Pra­vi­del­né čis­te­nie sa posta­rá počas rôz­nych sta­veb­ných fáz o dôklad­nej­šiu a bez­peč­nej­šiu prá­cu všet­kých zúčast­ne­ných. V spo­je­ní s koneč­ným sta­veb­ným čis­te­ním je abso­lút­nou nut­nos­ťou, ak chce­te uká­zať Váš objekt v opti­mál­nom lesku.

Násled­né odstrá­ne­nie sta­veb­nej suti­ny a zvyš­kov mate­riá­lov vyko­ná­me nie­len odbor­ne, ale aj ceno­vo výhod­ne v rám­ci sta­veb­né­ho čis­te­nia. Pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky ško­le­ní špe­ciál­ne na toto odstrá­nia roz­lič­né lát­ky sta­rost­li­vo pod­ľa plat­ných nor­ma­tí­vov život­né­ho pro­stre­dia, odstra­ňo­va­nia odpa­dov a recyklovania.

Nechaj­te sa spre­vá­dzať a pora­diť si od TIP-TOP počas celej doby stav­by a posta­raj­te sa o opti­mál­ne udr­žia­va­nie hod­no­ty ako aj abso­lút­ne čis­té odo­vzdá­va­nia Vašich objek­tov od samé­ho začiatku!

error: Content is protected !!