Sta­rost­li­vosť o zeleň

Sta­rost­li­vosť o zeleň

V rám­ci náš­ho TIP-TOP ser­vi­su budov Vám radi ponú­ka­me odbor­nú sta­rost­li­vosť o zeleň aj v balí­ku s údrž­bo­vým čistením.

Pra­vi­del­ná sta­rost­li­vosť o Vašu zeleň nie­len udr­žia­va resp. zvy­šu­je hod­no­tu Vašej nehnu­teľ­nos­ti, ale zvy­šu­je aj poho­du Vašich zákaz­ní­kov a pra­cov­ní­kov a pra­cov­ní­čok a nie v nepo­sled­nom rade aj Vašu osob­nú. Na to využí­va­me našich odbor­ných pra­cov­ní­kov a pra­cov­níč­ky v oblas­ti sta­rost­li­vos­ti o zeleň na sta­rost­li­vosť o Vašu zeleň. Uro­bia pres­ne to, čo chcete.

Ponú­ka­me Vám pod­ľa pria­nia a roč­né­ho obdo­bia kose­nie tráv­ni­kov a stri­ha­nie živých plo­tov, sta­rost­li­vosť o stro­my, odstra­ňo­va­nie buri­ny a lís­tia, odstra­ňo­va­nie kôp zeme (krt­ko, hra­boš atď.) ako aj klčo­va­nie ale­bo v zime odstra­ňo­va­nie sne­hu a ľadu, aby aj v zime bola Vaša zeleň opti­mál­ne ošet­re­ná a stá­le robi­la dob­rý dojem.

Rez stro­mov a dre­vín vyko­ná­va­jú naše tímy mimo vege­tač­né­ho a repro­dukč­né­ho obdo­bia od októb­ra do februára.

Na prvý pohľad tu vidí­te naše spek­trum ponu­ky na sta­rost­li­vosť o zeleň, kto­ré Vám zosta­ví­me pod­ľa Vašich indi­vi­du­ál­nych pria­ní a aj dopl­ní­me pod­ľa Vašich potrieb:

  • tur­nu­so­vé ošet­ro­va­nie zele­ne pod­ľa roč­ných období
  • kose­nie a stro­jo­vé pre­vzduš­ňo­va­nie trávnika
  • rez živých plo­tov a stromov
  • sta­rost­li­vosť o plo­chy drevín
  • zalie­va­nie a hnojenie
  • odstra­ňo­va­nie machu a cudzie­ho porastu
  • čis­te­nie von ciest, chod­ní­kov a priestranstiev
  • odstra­ňo­va­nie zele­né­ho a lis­to­vé­ho odpadu
  • odstra­ňo­va­nie sne­hu a ľadu (aj pod­ľa miest­nych predpisov)
  • opat­re­nia na zim­nú ochranu

Špe­ciál­ne vyško­le­ní vedú­ci tímu vyko­ná­va­jú so svo­ji­mi pra­cov­ník­mi a pra­cov­níč­ka­mi prá­ce sta­rost­li­vos­ti o stro­my a aj rúba­nie stro­mov pomo­cou tech­ni­ky leze­nia po stro­moch s lana­mi ale­bo auto­mo­bi­lu s vyso­ko­z­dviž­ným mon­táž­nym košom. Rôz­ne spol­ko­vé kra­ji­ny majú pri­tom roz­lič­né usta­no­ve­nia ohľad­ne ochra­ny stro­mov, kto­ré je tre­ba dodr­žia­vať, o kto­rých Vás radi bude­me infor­mo­vať. Okrem toho sú obme­dze­nia ohľad­ne výru­bu stro­mov v osíd­le­nom intra­vi­lá­ne obce, osa­dy ale­bo mes­ta usmer­ne­né miest­nym pred­pi­som na ochra­nu stromov.

TIP-TOP pou­ží­va pri sta­rost­li­vos­ti o zeleň naj­mo­der­nej­šie, tiché, elek­tric­kú ener­giu a život­né pro­stre­die šet­ria­ce tech­nic­ké prí­stro­je. Naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky, kto­rých využí­va­me na Vašu Sta­rost­li­vosť o zeleň, sú exper­ti v tej­to oblas­ti a sta­ra­jú sa o to, že môže­me Vaše pria­nia rea­li­zo­vať rých­lo, sve­do­mi­to, efek­tív­ne, dôklad­ne a ceno­vo výhod­ne. Aj o odstra­ňo­va­nie odpa­du z lis­tov a zele­ných rast­lín sa odbor­ne sta­rá­me. Naši ško­le­ní pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky odstra­ňu­jú rôz­ne zele­né odpa­dy sta­rost­li­vo pod­ľa plat­ných nor­ma­tí­vov život­né­ho pro­stre­dia, odstra­ňo­va­nia odpa­dov a recyklovania.

error: Content is protected !!