Čis­te­nie ste­ril­ných miestností

Čis­te­nie ste­ril­ných miestností

Ser­vis budov TIP-TOP Vám ponú­ka v rám­ci špe­ciál­ne­ho čis­te­nia aj čis­te­nie ste­ril­ných miest­nos­tí. Pri tej­to for­me čis­te­nia sú potreb­né naj­vyš­šie požia­dav­ky a ďale­ko­siah­le vedo­mos­ti a hod­no­ty skú­se­nos­tí, kto­ré slú­žia na to, aby sa zabez­pe­či­la naj­vyš­šia kva­li­ta výrob­né­ho pro­ce­su a súčas­ne sa mini­ma­li­zo­va­li riziká.

Pri ste­ril­nej miest­nos­ti sa jed­ná o miest­nosť, do kto­rej sa pri­vá­dza pro­stred­níc­tvom viac­stup­ňo­vých fil­trač­ných sys­té­mov bez­praš­ný čis­tý vzduch. Ste­ril­nú miest­nosť mož­no tiež chá­pať ako miest­nosť bez čias­to­čiek. V miest­nos­tiach, v kto­rých sa vyrá­ba­jú mimo­riad­ne cit­li­vé výrob­ky, to nezvy­šu­je iba kva­li­tu výrob­kov, ale je to dokon­ca pod­mien­kou na výro­bu také­ho výrobku.

V rám­ci výrob­ných pro­ce­sov môžu vzni­kať závaž­né ťaž­kos­ti zne­čis­te­ním vzdu­chu. Pri­tom sa nemys­lí v žiad­nom prí­pa­de iba domá­ci prach, ale aj veľ­ké množ­stvo iných zne­čis­ťu­jú­cich zlo­žiek, pre­dov­šet­kým nie plyn­ných čas­tí „nor­mál­ne­ho“ vzdu­chu miest­nos­ti obsa­hu­jú­ce­ho čias­toč­ky, ale aj naj­jem­nej­šie kvap­ky naj­roz­lič­nej­šej kva­li­ty. Čias­toč­ky pra­chu majú roz­lič­ne veľ­ké prie­me­ry až do iba pár tisí­cin mili­met­ra. Naj­jem­nej­šie kva­pôč­ky môžu mať veľ­kosť až do pár sto­tín mili­met­ra. Tie­to zne­čis­te­nia sa nako­niec usá­dza­jú na povrchoch.

Čis­te­nie ste­ril­ných miest­nos­tí ponú­ka­me v nasle­du­jú­cich branžiach:

  • far­ma­ce­utic­ký priemysel
  • elek­tro­nic­ký a polo­vo­di­čo­vý priemysel
  • bio­tech­no­ló­gia

Náš ser­vis obsa­hu­je – nezá­vis­le od prí­sluš­ne plat­ných bez­peč­nost­ných ustanovení:

  • mera­nie vzdu­cho­vých čas­tíc pod­ľa sta­no­ve­ných klasifikácií
  • vyhnu­tie sa pra­cho­vým čas­ti­ciam a ich odstránenie
  • sústav­ná kon­tro­la čis­tia­cich zaria­de­ní a osob­nej výbavy/ochranného oblečenia
  • ško­le­nia per­so­ná­lu vzhľa­dom na (mikro-)biologické znečistenia

TIP-TOP má dlho­roč­né skú­se­nos­ti vo všet­kých kla­si­fi­ká­ciách čis­te­nia ste­ril­ných miestností.

Ste­ril­né miest­nos­ti sú ohľad­ne ich čis­to­ty rôz­ne dimen­zo­va­né. Pre­to sa ste­ril­né miest­nos­ti roz­de­ľu­jú do špe­ciál­nych tried. Zod­po­ve­da­jú­co ich žela­nej trie­de čis­te­nia je potreb­ný prí­sluš­ný ser­vis­ný výkon. Trie­dy sa orien­tu­jú pod­ľa počtu čas­tíc, kto­ré sa zis­tia na jed­not­ko­vý objem (v kubic­kých sto­pách). Jed­not­ko­vý objem 1ft³ (kubic­kej sto­py) bol urče­ný z his­to­ric­kých dôvo­dov. Prí­stro­je pou­ží­va­né pri čis­te­ní ste­ril­ných miest­nos­tí sa pri­ra­ďu­jú zod­po­ve­da­jú­co prí­sluš­ným trie­dam ste­ril­ných miest­nos­tí. Pova­ha mate­riá­lu čis­tia­cich prí­stro­jov je pri­tom dôle­ži­tá. Okrem toho sa zame­ria­va aj na spra­co­va­nie mate­riá­lu, kto­ré musí tiež zod­po­ve­dať pod­mien­kam vyho­vu­jú­cim ste­ril­nej miest­nos­ti. Podob­ne sa sprá­va pri pou­ži­tých čis­tia­cich pros­tried­koch. Pri­tom hrá štruk­tú­ra pou­ži­tých han­dár veľ­kú rolu, pre­to­že mate­riá­ly via­žu zne­čis­te­nia v rôz­nej mie­re. Ak sa vyčer­pá schop­nosť zachy­tá­vať ďal­šie čas­ti­ce, nedôj­de k žiad­ne­mu ďal­šie­mu zachy­tá­va­niu, ale k neže­la­né­mu rozná­ša­niu čas­tíc. Han­dry majú aj ohra­ni­če­nú dobu pou­ži­tia a sú pre­to iba obme­dze­ne pou­ži­teľ­né. K tomu pri­chá­dza, že špe­ciál­ne mate­riá­ly môžu mať rôz­ny vplyv na vodi­vosť. Pre­to sa musia pre­skú­mať už pred pou­ži­tím. Smer­ni­ce a pred­pi­sy pod­ľa VDI 2083 na pou­ží­va­nie urči­tých tech­ník utie­ra­nia ako aj ďal­ších postu­pov v rám­ci čis­te­nia ste­ril­ných miest­nos­tí sú pri­tom našim pravidlom.

TIP-TOP čis­te­nie ste­ril­ných miest­nos­tí sa pri­tom pris­pô­so­bu­je na Vaše súčas­né výrob­né pro­ce­sy, tak­že pre Vás nevznik­nú žiad­ne obme­dze­nia vo Vašich výrob­ných postupoch.

Pri všet­kých dru­hoch čis­te­nia sú mimo­riad­ne dôle­ži­tí pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky, kto­rí sú špe­ciál­ne ško­le­ní ohľad­ne prí­sluš­né­ho dru­hu čis­te­nia. Zamest­ná­va­me z toh­to dôvo­du veľ­mi dob­re vyško­le­ný per­so­nál, kto­rý je mimo­riad­ne špe­cia­li­zo­va­ný a skú­se­ný na jeden druh čis­te­nia ste­ril­ných miest­nos­tí, tak­že Vám môže­me aj v tej­to oblas­ti odbor­ne, spo­ľah­li­vo, efek­tív­ne a dôklad­ne pomôcť!

Naše čis­te­nia ste­ril­ných miest­nos­tí sú cer­ti­fi­ko­va­né v rám­ci náš­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa DIN EN ISO 9001.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť indi­vi­du­ál­nu ponu­ku šitú na Vaše potre­by na čis­te­nie ste­ril­ných miestností.

error: Content is protected !!