Čis­te­nie skiel

Čis­te­nie skiel

Skle­né plo­chy sú vo väč­ši­ne prí­pa­dov čas­ťou fasád­nych plôch. Pat­ria v mimo­riad­nom roz­sa­hu k vizit­ke Vašej budo­vy, pre­to­že zne­čis­te­nia na skle­ných plo­chách sú rých­lo vidi­teľ­né. Čis­te­ním skiel nerep­re­zen­tu­je­te len sami seba, udr­žu­je­te aj hod­no­tu vašich budov a vnú­tor­ných roz­ší­re­ní objek­tu, pre­to­že tie­to zosta­nú naším čis­te­ním odolnejšími.

Pra­vi­del­né čis­te­nie je pri­tom nevy­hnut­né, pre­to­že prá­ve skle­né plo­chy sú stá­le vysta­ve­né poča­siu a špi­na pad­ne rých­lo do oka.

Kaž­dý typ a tvar okna a potre­bu­je pri­tom odbor­nú sta­rost­li­vosť a čis­te­nie. Pou­ží­va­me pre­to mate­riá­lo­vo pri­me­ra­né, život­né pro­stre­die šet­ria­ce čis­tia­ce pros­tried­ky a čis­tia­ce prí­stro­je, aby sme opti­mál­ne čis­ti­li Vaše skle­né fasá­dy – aj na ťaž­ko prí­stup­ných mies­tach, aby sme ich tým chrá­ni­li a necha­li sme ich uká­zať sa v naj­lep­šom lesku.

Naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky špe­cia­li­zo­va­ní na čis­te­nie skiel majú pre­hľad. Pre­to­že aj pri čis­te­ní skiel sa posta­ra­jú špe­cia­li­zo­va­né pro­ce­sy a tech­ni­ky nie­len o vyso­kú efek­tív­nosť v čis­te­ní, ale aj o vyso­kú hos­po­dár­nosť a ušet­re­nie nákla­dov. Pod­ľa potre­by pou­ži­jú naprí­klad tele­sko­pic­ké rame­ná ale­bo stú­pa­če. Rôz­ne dru­hy kon­štruk­cií a mate­riá­ly a ich kom­bi­ná­cia z napr. skla, kovu, kame­ňa a ume­lej hmo­ty, kto­ré sú čias­toč­ne extrém­ne cit­li­vé, pred­po­kla­da­jú aj dife­ren­co­va­né pra­cov­né metó­dy a vedomosti.

Správ­na metó­da sa posta­rá o rých­le, dôklad­né, efek­tív­ne a súčas­ne život­né pro­stre­die šet­ria­ce čis­te­nie a impregnovanie.

Na prvý pohľad tu vidí­te naj­ty­pic­kej­šie, v našom spek­tre ponu­ky obsia­hnu­té plo­chy skle­ných fasád:

 • jed­no­du­ché fasá­dy (so stĺpik­mi a prieč­ka­mi a fasá­da z prvkov)
 • viac­vrstvo­vé fasá­dy (dvo­j­ité fasády)
 • kom­bi­no­va­né fasá­dy, kto­ré spo­lu spá­ja­jú jed­no­du­ché a viac­vrstvo­vé prin­cí­py (strie­da­vé fasá­dy) a integ­ru­jú fun­kcie tech­nic­ké­ho zaria­de­nia budov (kom­po­nen­to­vé fasády)

Tie­to dru­hy skle­ných fasád sa môžu skla­dať z naj­roz­lič­nej­ších komponentov.

K tomu patria:

 • prie­my­sel­né zask­le­nia (napr. výrob­ných ale­bo skla­do­vých hál)
 • osvet­ľo­va­cie kopule
 • výklad­né skrine
 • skle­né dvere
 • skle­né tvarovky
 • skle­né strechy
 • streš­né sve­tel­né pruhy
 • zim­né záhrady
 • osvet­ľo­va­cie zariadenia
 • sve­tel­né písma
 • kýva­vé okná
 • scho­dis­ko­vé okná
 • svet­lí­ky
 • hor­né osvetlenia
 • oken­né sklá (s rámom, dráž­kou, para­pet­mi, odkvap­mi, rímsami)
 • tóno­va­né ale­bo alar­mom zabez­pe­če­né oken­né tabule

Pod­ľa kon­štruk­cie a pova­hy mate­riá­lu Vašich skle­ných fasád­nych plôch pou­ži­je­me prí­sluš­ne sa hodia­cu čis­tia­cu metó­du, kto­rá zabez­pe­čí opti­mál­nu a efek­tív­nu for­mu čistenia.

K tomu patria:

 • vyso­ko­tla­ko­vé čistenie
 • che­mic­ko-tech­no­lo­gic­ké čistenie
 • otrys­ká­va­nie suchým ľadom
 • impreg­ná­cia a vrstvenie

Tie­to dru­hy čis­te­nia náj­de­te detail­ne vysvet­le­né pod čis­te­ním fasád, rov­na­ko aj naše pri čis­te­ní fasád plat­né bez­peč­nost­né metó­dy, metó­dy odstra­ňo­va­nia odpa­du a ochra­ny život­né­ho pro­stre­dia. Naše čis­te­nia skiel a fasád sú cer­ti­fi­ko­va­né v rám­ci náš­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa DIN EN ISO 9001

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť indi­vi­du­ál­nu ponu­ku šitú na Vaše potre­by na čis­te­nie skiel!

error: Content is protected !!