Čis­te­nie fasád

Čis­te­nie fasád

Fasád­ne plo­chy sú vizit­kou Vašej budo­vy a tým aj vizit­kou Vás samot­ných. Dob­ré čis­te­nie fasád nepo­sta­ví iba Vás a Váš objekt do dob­ré­ho svet­la a neu­dr­ží iba jeho funkč­nosť a krá­su, avšak aj udr­ží hod­no­tu Vašich budov, pre­to­že tie­to zosta­nú našim čis­te­ním pod­stat­ne odol­nej­ší­mi. Čis­te­nia fasád sú pri­tom nevy­hnut­né, pre­to­že fasá­dy sú stá­le vysta­ve­né poča­siu a špi­na na nich je rých­lo vidieť.

Kaž­dý druh a for­ma fasá­dy potre­bu­je pri­tom odbor­nú sta­rost­li­vosť a čis­te­nie. Pou­ží­va­me pre­to mate­riá­lo­vo vhod­né, život­né pro­stre­die šet­ria­ce čis­tia­ce pros­tried­ky a čis­tia­ce prí­stro­je, aby sme Vaše fasá­dy – aj na ťaž­ko prí­stup­ných mies­tach – opti­mál­ne čis­ti­li, aby sme ich tým chrá­ni­li a ošetrovali.

Vše­stran­nosť von­kaj­ších fasád s výčnel­ka­mi, pre­ru­še­nia­mi ale­bo naklo­ne­ný­mi plo­cha­mi vyža­du­je dôklad­né plá­no­va­nie čis­te­nia fasád s cie­ľom eko­no­mic­kej a bez­peč­nej rea­li­zá­cie. Dvo­j­ité skle­né fasá­dy naprí­klad zna­me­na­jú ošet­re­nie štvor­ná­sob­nej plo­chy ako aj prí­sluš­ných rámov. Na naklo­ne­ných fasád­nych plo­chách a šká­rach prieč­ne k sme­ru toku vody sú veľ­mi rých­lo vidi­teľ­né mapy špi­ny. Tie­to body musia vstú­piť do plá­no­va­nia náš­ho per­so­ná­lu a našich čis­tia­cich prí­stro­jov a metód. Aby sa naše zdro­je pou­ží­va­li opti­mál­ne a efek­tív­ne, je tiež potreb­né fun­do­va­né plánovanie.

Rôz­ne typy sta­vieb a mate­riá­lov a ich kom­bi­ná­cie napr. zo skla, kovu, typov hor­ni­ny a ume­lej hmo­ty pred­po­kla­da­jú aj dife­ren­co­va­né pra­cov­né metó­dy a zna­los­ti. Správ­na metó­da sa sta­rá o rých­le, dôklad­né, efek­tív­ne a súčas­ne život­né pro­stre­die šet­ria­ce čis­te­nie a impregnáciu.

Na prvý pohľad tu vidí­te bež­né – v našom spek­tre ponu­ky zahr­nu­té – fasád­ne plochy:

  • jed­no­du­ché fasá­dy (so stĺpik­mi a prieč­ka­mi a fasá­da z prvkov)
  • viac­vrstvo­vé fasá­dy (dvo­j­ité fasády)
  • kom­bi­no­va­né fasá­dy, kto­ré spo­lu spá­ja­jú jed­no­du­ché a viac­vrstvo­vé prin­cí­py (strie­da­vé fasá­dy) a integ­ru­jú fun­kcie tech­nic­ké­ho zaria­de­nia budov (kom­po­nen­to­vé fasády)

Pod­ľa kon­štruk­cie a pova­hy mate­riá­lu Vašej fasád­nej plo­chy pou­ži­je­me prí­sluš­ne sa hodia­cu čis­tia­cu metó­du, kto­rá zabez­pe­čí opti­mál­nu a efek­tív­nu for­mu čis­te­nia. K tomu patria:

  • vyso­ko­tla­ko­vé čistenie
  • che­mic­ko-tech­no­lo­gic­ké čistenie
  • otrys­ká­va­nie suchým ľadom
  • impreg­ná­cia a vrstvenie

S pomo­cou tla­ku vody sa dajú zne­čis­te­nia rých­lo a dôklad­ne odstrá­niť. Vďa­ka rôz­nym nástav­com a nasta­ve­niam tla­ku je vyso­ko­tla­ko­vé čis­te­nie veľ­mi vše­stran­ne pou­ži­teľ­né. Pri che­mic­ko-tech­no­lo­gic­kom čis­te­ní sa roz­púš­ťa­jú zne­čis­te­nia s horú­cou vodou/vysokým tla­kom s prí­sa­dou che­mic­kých čis­tia­cich prostriedkov.

Pri otrys­ká­va­ní suchým ľadom sa otrys­ká­va­jú zne­čis­te­né oblas­ti pro­stred­níc­tvom tla­ko­vé­ho vzdu­chu a tab­le­ta­mi zo zmra­ze­né­ho oxi­du uhli­či­té­ho. Zmra­ze­né tab­le­ty suché­ho ľadu (-78,5°C stu­de­ný oxid uhli­či­tý) sa pri­tom strie­ka­jú s tla­ko­vým vzdu­chom na opra­co­vá­va­ný povrch. Sub­li­mu­jú, t.j. pre­chá­dza­jú za nor­mál­ne­ho tla­ku na zákla­de vyso­ké­ho roz­die­lu tep­lôt pria­mo z pev­né­ho do plyn­né­ho sku­pen­stva, a ochla­dzu­jú pri­tom šoko­vo povrch. Tou­to rých­lou zme­nou tep­lo­ty sa uvoľ­ňu­jú zne­čis­te­nia na opra­co­vá­va­ných povrchoch.

Špe­ciál­ne impreg­no­va­nia a vrstve­nia – naprí­klad mik­ro­vos­ka­mi – na fasá­dach, pom­ní­koch a iných stav­bách chrá­nia trva­lo pred zne­čis­te­nia­mi, napr. aj pred graf­fi­ti. Ani škod­li­vé lát­ky ani far­by graf­fi­ti nevnik­nú tým do pod­kla­du a dajú sa ľah­ko z povr­chu odstrá­niť. Špe­ciál­na impreg­ná­cia môže tým mini­ma­li­zo­vať budú­ce zne­čis­te­nia, pre­to­že nane­se­ním špe­ciál­nych ochran­ných vrs­tiev sa budú­ce zne­čis­te­nia dajú odstrá­niť pod­stat­ne jed­no­duch­šie, lac­nej­šie a mate­riá­lo­vo šetr­nej­šie – bez optic­ké­ho zhor­še­nia plochy.

Ďal­ší pod­stat­ný bod pri čis­te­ní fasád a ich štruk­túr­nom plá­no­va­ní je pova­ha Vašej budo­vy vzhľa­dom na bez­peč­nost­no-tech­nic­ké aspekty:

Skle­ná fasá­da je odol­ná ale­bo nos­ná, keď zod­po­ve­dá „Tech­nic­kým pra­vid­lám pre pou­ži­tie zask­le­ní istia­cich zrú­te­nia (TRAV)“ ale­bo je k dis­po­zí­cii vše­obec­né schvá­le­nie sta­veb­né­ho dozo­ru. Pre vyso­ko polo­že­né mies­ta na prá­cu a mies­ta na stá­tie sa dajú kon­ci­po­vať pev­ne inšta­lo­va­né ale­bo dočas­né zariadenia.

Pri pra­co­vis­kách a doprav­ných ces­tách na fasá­dach sú potreb­né od výš­ky pádu väč­šej než 1,00 m čis­te­nia pro­ti pádu na pev­ne nain­šta­lo­va­ných zaria­de­niach. Pokiaľ nele­ží mies­to na stá­tie na čis­te­nie fasá­dy viac než 5,00 m nad dosta­toč­ne širo­kou a nos­nou plo­chou, dá sa zriecť pev­ne nain­šta­lo­va­ných miest na prá­cu. Pre mies­ta na prá­cu, kto­ré sú polo­že­né vyš­šie než 5,00 m, sa pou­ži­jú napr. zdví­ha­cie plo­ši­ny, leše­nia ale­bo tele­sko­pic­ké rame­ná, pokiaľ nie sú žiad­ne pev­ne nain­šta­lo­va­né zariadenia.

Odbor­ne odstrá­ni­me resp. spra­cu­je­me a recyk­lu­je­me zne­čis­te­nia oplác­hnu­té počas a po čis­te­ní fasá­dy, ako to poža­du­je zákonodarca.

Usta­no­ve­nia Pred­pi­su odvod­ne­nia miest a obcí pod­ľa Záko­na o vod­nom reži­me sú pri­tom pre nás smerodajné.

Za kaž­dých okol­nos­tí sa musí zabrá­niť, že odpa­do­vé vody vznik­nu­té z čis­te­nia fasád sa dosta­nú do vod­stiev, vsiak­nu do zeme ale­bo sa odve­dú cez prie­ko­py ale­bo daž­ďo­vé sto­ky. Aby sa nedos­ta­li žiad­ne pev­né lát­ky do odto­ku verej­nej čis­tič­ky odpa­do­vých vôd, mon­tu­jú sa fil­tre resp. odka­ľo­va­če. Aby sa vylú­čil odvod do spod­nej vody, vyko­ná­me plá­no­va­nie pôdy a nain­šta­lu­je­me záchyt­né zaria­de­nie pre odpa­do­vé vody vzni­ka­jú­ce pri čis­te­ní fasá­dy. Vsiak­nu­tie odpa­do­vej vody a zhor­še­nie iných pozemkov/budov sa tým vylúčia.

TIP-TOP neod­vá­dza žiad­ne aro­ma­tic­ké uhľo­vo­dí­ky do kana­li­zá­cie. Pokiaľ je ale potreb­né pou­ži­tie takých čis­tia­cich pros­tried­kov, posta­rá­me sa o pre­doš­lú eko­lo­gic­kú úpra­vu odpa­do­vej vody. Pri odve­de­ní do verej­ných čis­ti­čiek odpa­do­vých vôd sa musia dodr­žať hra­nič­né hod­no­ty, kto­ré sú zapí­sa­né v smer­ni­ciach o odpa­do­vých vodách prí­sluš­ných pred­pi­sov odvod­ne­nia. Vopred pre­ve­ru­je­me, či sa pri kaná­li, do kto­ré­ho má byť odve­de­ná odpa­do­vá voda, jed­ná o kanál špi­na­vej resp. zmie­ša­nej vody.

Naši špe­ciál­ne ško­le­ní a skú­se­ní pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky na naj­roz­lič­nej­šie dru­hy čis­te­nia fasád vyko­ná­va­jú tie­to prá­ce odbor­ne, spo­ľah­li­vo, rých­lo, efek­tív­ne a dôkladne.

Naše čis­te­nia fasád sú cer­ti­fi­ko­va­né v rám­ci náš­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa DIN EN ISO 9001.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť indi­vi­du­ál­nu ponu­ku šitú na Vaše potre­by na čis­te­nie fasád!

error: Content is protected !!