Ser­vis budov

Ser­vis budov

V rám­ci náš­ho ser­vi­su budov TIP-TOP Vám ponú­ka­me výkon uši­tý na mie­ru Vašich indi­vi­du­ál­nych potrieb. Vaša dôve­ra v našu kom­pe­ten­ciu a spo­ľah­li­vosť je nám pri­tom veľ­mi dôležitá.

Naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky sú exper­ti v apli­kač­nej tech­ni­ke ako aj vo fun­do­va­nej rea­li­zá­cii. Vyško­ľu­je­me na toto pra­vi­del­ne dorast, ako si môže­te pre­čí­tať na našich strán­kach o pra­cov­ní­koch a pra­cov­níč­kach, aby sme pro­stred­níc­tvom dlho­do­bej, plnej dôve­ry a anga­žo­va­nej spo­lu­prá­ce vytvá­ra­li s naši­mi pra­cov­ník­mi a pra­cov­níč­ka­mi naj­vyš­šiu mie­ru kom­pe­ten­cie a spo­koj­nos­ti, z kto­rej by ste koniec kon­cov mali pro­fi­to­vať a dostať zaru­če­nú pri­da­nú hod­no­tu hygie­ny, poriad­ku, bez­peč­nos­ti a čistoty.

Či jed­no­ra­zo­vo ale­bo pra­vi­del­ne – Vy roz­hod­ne­te, ako, kedy a v akých odstu­poch pre Vás vyko­ná­va­me náš ser­vis. Radi na báze našej ana­lý­zy a pora­den­stva. V rám­ci rôz­nych dru­hov čis­te­nia budov naprí­klad závi­sí toto od pova­hy Vašich objek­tov resp. zaria­de­nia Vašich miest­nos­tí, ich uží­va­nia, Vašich náro­kov a nie napo­sle­dy aj od naprí­klad zákon­ných hygie­nic­kých pred­pi­sov a štan­dar­dov život­né­ho prostredia.

Aké prí­stro­je, stro­je a čis­tia­ce pros­tried­ky pou­ži­je­me na Vaše zaria­de­nie, závi­sí od pova­hy Váš­ho objek­tu a dru­hu špi­ny. TIP-TOP vsá­dza pri­tom na naj­mo­der­nej­šie, tiché, elek­tric­kú ener­giu a život­né pro­stre­die šet­ria­ce tech­nic­ké prí­stro­je a čis­tia­ce pros­tried­ky šet­ria­ce život­né prostredie.

Dôve­ra je nám mimo­riad­ne dôle­ži­tá! Pre všet­ky dru­hy ser­vi­su budov zamest­ná­va­me pre­to skú­se­ných špe­cia­lis­tov. V nie­kto­rých oblas­tiach, ako napr. v čis­te­ní ste­ril­ných miest­nos­tí zamest­ná­va­me dokon­ca špe­ciál­ne vyško­le­ný a pra­vi­del­ne ďalej ško­le­ný per­so­nál na jed­not­li­vé bran­že ale­bo dokon­ca jed­not­li­vé výrob­né pro­ce­sy v rám­ci jed­not­li­vých bran­ží. Sme pre­to v sta­ve odbor­ne, efek­tív­ne a ceno­vo výhod­ne vyko­ná­vať spo­ľah­li­vo a dôklad­ne Vami žia­da­né čis­te­nie. Naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky pra­cu­jú pri­tom stá­le pod­ľa najak­tu­ál­nej­ších smer­níc a pred­pi­sov hygie­ny, život­né­ho pro­stre­dia, bez­peč­nos­ti, lik­vi­dá­cie odpa­du a čistenia.

Údrž­bo­vé čistenie

Spra­vid­la sa údrž­bo­vé čis­te­nie vyko­ná­va den­ne. Výraz­ne pre­vy­šu­je vidi­teľ­né čis­te­nie, kto­ré odstrá­ni len nečis­to­tu, kto­rá je pria­mo vidi­teľ­ná. Nepos­ta­rá sa iba o poria­dok, čis­to­tu a hygie­nu, ale zaru­ču­je dlho­do­bo udr­žia­va­nie hod­no­ty Váš­ho inventáru.

Základ­né čistenie

Pri základ­nom čis­te­ní, kto­ré sa nazý­va aj inten­zív­ne čis­te­nie, sa odstra­ňu­jú lip­nú­ce zne­čis­te­nia a opot­re­bo­va­né ošet­ru­jú­ce filmy/vrstvy ako aj iné zvyš­ky, kto­ré zhor­šu­jú vzhľad povrchu.

Čis­te­nie skiel

Skle­né plo­chy sú vo väč­ši­ne prí­pa­dov čas­ťou fasád­nych plôch. Pat­ria v mimo­riad­nom roz­sa­hu k vizit­ke Vašej budo­vy, pre­to­že zne­čis­te­nia na skle­ných plo­chách sú rých­lo viditeľné.

Čis­te­nie fasád

Vše­stran­nosť von­kaj­ších fasád s výčnel­ka­mi, pre­ru­še­nia­mi ale­bo naklo­ne­ný­mi plo­cha­mi vyža­du­je dôklad­né plá­no­va­nie čis­te­nia fasád s cie­ľom eko­no­mic­kej a bez­peč­nej realizácie.

Sta­veb­né čistenie

Sta­veb­né čis­te­nia zahŕňa­jú na jed­nej stra­ne odbor­né odstra­ňo­va­nie sta­veb­nej suti­ny, zvyš­kov oba­lov a mate­riá­lov, ochra­ny a lepia­cich fólií, pra­chu ako aj na dru­hej stra­ne odstra­ňo­va­nie stôp, kto­ré zane­chá­va­jú roz­lič­né sta­veb­ni­ny a materiály.

Čis­te­nie ste­ril­ných miestností

Pri ste­ril­nej miest­nos­ti sa jed­ná o miest­nosť, do kto­rej sa pri­vá­dza pro­stred­níc­tvom viac­stup­ňo­vých fil­trač­ných sys­té­mov bez­praš­ný čis­tý vzduch. Ste­ril­nú miest­nosť mož­no tiež chá­pať ako miest­nosť bez čiastočiek.

Zim­ná údržba

Posta­rá­me sa o vyčis­te­né chod­ní­ky, ces­ty a par­ko­vis­ká vo Vašom pre­vádz­ko­vom are­áli. Okrem toho vyko­ná­va­me na plo­chách, kto­ré pou­ží­va verej­nosť, Vaše povin­nos­ti odpra­tá­va­nia sne­hu a ľadu voči obci, ako napr.

Sta­rost­li­vosť o zeleň

Pra­vi­del­ná sta­rost­li­vosť o Vašu zeleň nie­len udr­žia­va resp. zvy­šu­je hod­no­tu Vašej nehnu­teľ­nos­ti, ale zvy­šu­je aj poho­du Vašich zákaz­ní­kov a pra­cov­ní­kov a pra­cov­ní­čok a nie v nepo­sled­nom rade aj Vašu osobnú.

Naše čis­te­nia v rám­ci náš­ho ser­vi­su budov sú pri­tom cer­ti­fi­ko­va­né pod­ľa náš­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa ISO 9001.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť indi­vi­du­ál­nu ponu­ku šitú na Vaše potre­by na ser­vis na Vašich budovách!

error: Content is protected !!