Ser­vis kva­pa­lín a mazív

Ser­vis kva­pa­lín a mazív

V rám­ci náš­ho TIP-TOP prie­my­sel­né­ho ser­vi­su Vám ponú­ka­me aj ser­vis kva­pa­lín a mazív pris­pô­so­be­ný na Vaše indi­vi­du­ál­ne potre­by. Vaša dôve­ra v našu kom­pe­ten­ciu, skú­se­nosť a spo­ľah­li­vosť je nám pri­tom to najdôležitejšie.

Odbor­ný ser­vis kva­pa­lín a mazív sa čas­to zaned­bá­va. Pri­tom sa dá prá­ve v tej­to oblas­ti odbor­nou logis­ti­kou, údrž­bou, skla­do­va­ním a sta­rost­li­vos­ťou výraz­ne zní­žiť vyna­kla­da­nie náma­hy na pre­ven­tív­nu údrž­bu a výraz­ne zvý­šiť funkč­nosť a efek­ti­vi­tu stro­jov. Ser­vis kva­pa­lín a mazív od TIP-TOP opti­ma­li­zu­je Vaše pra­cov­né pro­ce­sy a zabra­ňu­je nepot­reb­ným via­za­niam kapi­tá­lu, naprí­klad logis­ti­kou „aku­rát načas“ a odbor­ným, hod­no­tu udr­žia­va­jú­cim skla­do­va­ním. Tep­lo­ta, vlh­kosť vzdu­chu a čis­to­ta prí­sluš­né­ho skla­du kon­tro­lu­je náš ser­vis kva­pa­lín a mazív. Vyh­ne sa tým výky­vu teplôt.

Náš ser­vis kva­pa­lín a mazív Vás spre­vá­dza od ana­lý­zy a plá­no­va­nia cez logis­ti­ku, kon­tro­lu a čis­te­nie až po odbor­nú lik­vi­dá­ciu odpa­du Vašich kva­pa­lín a mazív.

Na prvý pohľad vidí­te tu spek­trum výko­nov ser­vi­su kva­pa­lín a mazív od TIP-TOP:

  • ana­lý­za a plánovanie
  • odbor­ná dopra­va a skladovanie
  • vnút­ro­pod­ni­ko­vá logis­ti­ka a odbor­ná príprava
  • vyho­to­ve­nie a tur­nu­so­vé pre­ve­ro­va­nie sta­vov kva­pa­lín a mazív
  • detail­ná kon­tro­la spot­re­by a nákladov
  • údrž­ba
  • odbor­ná lik­vi­dá­cia odpadu
  • kon­tro­la kva­li­ty a opti­ma­li­zá­cia procesov
  • doku­men­tá­cia

Odbor­né zaob­chá­dza­nie s olej­mi, lak­mi a maza­cí­mi tuk­mi pomá­ha vyhnúť sa chy­bám pri ich dopra­ve, skla­do­va­ní, pou­ži­tí a lik­vi­dá­cii odpa­du, kto­ré môžu viesť k poru­chám pre­vádz­ky. Tým­to spô­so­bom môžu byť Vaši Pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky efek­tív­ne čin­ní a môže­te opti­mál­ne zni­žo­vať Vaše nákla­dy a aj prí­pad­né prob­lé­my s úrad­mi vôbec nene­chať vznik­núť. Vaše pra­cov­né pro­ce­sy sa dajú tiež opti­ma­li­zo­vať našou odbor­nou prácou.

Naši na túto oblasť naj­lep­šie vyško­le­ní, skú­se­ní a stá­le ďalej sa vzde­lá­va­jú­ci pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky sa ria­dia pri­tom stá­le pod­ľa najak­tu­ál­nej­ších pra­cov­ných, bez­peč­nost­ných nor­ma­tí­vov a nor­ma­tí­vov prá­va život­né­ho pro­stre­dia. Z toh­to dôvo­du Vám môže­me zabez­pe­čiť prá­ve v tej­to oblas­ti mimo­riad­ne potreb­nú opti­mál­nu bezpečnosť.

Ser­vis kva­pa­lín a mazív od TIP-TOP je cer­ti­fi­ko­va­ný pod­ľa náš­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa DIN EN ISO 9001.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť indi­vi­du­ál­nu ponu­ku šitú na Vaše potre­by na Váš ser­vis kva­pa­lín a mazív!

Poži­ča­nie pra­cov­ní­kov[D1]

TIP-TOP je garan­tom kva­li­ty a špič­ko­vých výko­nov, lebo náš per­so­nál dodá­va špič­ko­vé výko­ny. Obslu­hu­je­me mno­ho roz­lič­ných oblas­tí slu­žieb, od údrž­bo­vé­ho čis­te­nia cez ser­vis fil­trov až po čis­te­nie lako­va­cích zaria­de­ní, s odbor­ne vyško­le­ným, stá­le ško­le­ným a ďalej vzde­lá­va­ným personálom.

Poži­ča­nie pra­cov­ní­kov je mož­né na všet­ky naše služ­by, ale aj mimo toho. Potre­bu­je­te rých­lo pomoc pomoc­ní­kov vo výro­be, vodi­čov vyso­ko­z­dviž­ných vozí­kov, ser­vis­ných síl pre Vašu závod­nú jedá­leň, domov­ní­ka ale­bo zastú­pe­nie počas dovo­len­ky ale­bo cho­ro­by na podob­né úlo­hy ale­bo mies­ta vo Vašom pod­ni­ku? TIP-TOP Vám dá rád k dis­po­zí­cii v rám­ci poži­ča­nia pra­cov­ní­kov v spo­mí­na­ných oblas­tiach spo­ľah­li­vý personál.

Poži­ča­nie pra­cov­ní­kov pri­ná­ša výho­dy pre pod­ni­ky. V dneš­nej hos­po­dár­skej situ­ácii sa pre pod­nik sta­lo dôle­ži­tým rea­go­vať rých­lo na náh­le zme­ny ale­bo uda­los­ti. Cho­ro­ba ale­bo dovo­len­ka pra­cov­ní­kov a pra­cov­ní­čok nesmie pred­sta­vo­vať žia­den prob­lém, pre­to­že našim poži­ča­ním pra­cov­ní­kov sa náj­de rých­lo vhod­ná náh­ra­da. Aj maxi­má záka­ziek sa dajú úspeš­ne zvlád­nuť našim ser­vi­som. TIP-TOP Vám neumož­ní iba rých­lo rea­go­vať a tým zabrá­niť mož­ným stra­tám, ale môže­te vychá­dzať aj z toho, že cez naše poži­ča­nie pra­cov­ní­kov sa spro­stred­ku­jú iba kva­li­fi­ko­va­ní pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky. Pre­hliad­ka uchá­dza­ní sa o prá­cu odpa­dá rov­na­ko ako zdĺha­vé pri­jí­ma­cie poho­vo­ry. Pri našom ser­vi­se poži­ča­nia pra­cov­ní­kov vybe­rá­me z veľ­ké­ho súbo­ru vhod­né­ho pra­cov­ní­ka či vhod­nú pra­cov­níč­ku pre Vás. Pre­to­že so zamest­nan­com ani neuzat­vá­ra­te pria­mu zmlu­vu, ponú­ka Vám poži­ča­nie pra­cov­ní­kov aj ďale­ko­siah­lu fle­xi­bi­li­tu. Vy roz­ho­du­je­te aj o trva­ní zmlu­vy. Potre­bu­je­te súr­ne per­so­nál na jeden deň ale­bo na tri týžd­ne? Pri poži­ča­ní pra­cov­ní­kov sa nasta­ví­me plne na Vaše potre­by. Ďal­šia výho­da poži­ča­nia pra­cov­ní­kov spo­čí­va v tom, že Váš pod­nik zná­ša nákla­dy iba počas pro­duk­tív­ne­ho času, nie za dovo­len­ky ale­bo sviatky.

TIP-TOP sa poda­ri­lo poži­ča­ním pra­cov­ní­kov ponúk­nuť zákaz­ní­kom špe­ciál­ny, nad rámec našich ostat­ných ponú­ka­ných slu­žieb idú­ci ser­vis. Naše služ­by pri čis­te­ní budov, pri údrž­bo­vom čis­te­ní, pri ser­vi­se budov, pri pre­ven­tív­nej údrž­be a prie­my­sel­nom čis­te­ní sa opie­ra­jú o roz­siah­le vedo­mos­ti a o dlho­do­bé skú­se­nos­ti. Ponú­ka­me indi­vi­du­ál­ne rie­še­nia, jedi­neč­ne šité na mie­ru na Váš podnik.

S našim ser­vi­som poži­ča­nia pra­cov­ní­kov je nám teraz mož­né ešte efek­tív­nej­šie pod­po­riť Váš pod­nik. TIP-TOP je vo všet­kých oblas­tiach ide­ál­ny par­tner. S našim per­so­ná­lom sto­ja­cim k dis­po­zí­cii zís­ka­te na Vami poža­do­va­né trva­nie aj par­tner­ských pra­cov­ní­kov a pracovníčky.

S našim ser­vi­som poži­ča­nia pra­cov­ní­kov je nám teraz mož­né ešte efek­tív­nej­šie pod­po­riť Váš podnik.

TIP-TOP je vo všet­kých oblas­tiach ide­ál­ny par­tner. S našim per­so­ná­lom sto­ja­cim k dis­po­zí­cii zís­ka­te na Vami poža­do­va­né trva­nie aj par­tner­ských pra­cov­ní­kov a pracovníčky.

error: Content is protected !!