Ser­vis filtrov

Ser­vis filtrov

V rám­ci náš­ho TIP-TOP prie­my­sel­né­ho ser­vi­su Vám ponú­ka­me aj ser­vis fil­trov pris­pô­so­be­ný na Vaše indi­vi­du­ál­ne potre­by. Vaša dôve­ra v našu odbor­nú kom­pe­ten­ciu, dlho­roč­nú skú­se­nosť a spo­ľah­li­vosť je nám pri­tom to najdôležitejšie.

Na pre­vádz­ku Vašich stro­jov a zaria­de­ní exis­tu­je rad pred­pi­sov, kto­rých dodr­ža­nie je abso­lút­ne nevy­hnut­né. Cie­le­ne vyko­ná­va­ný ser­vis fil­trov Vám zaru­ču­je práv­ne zais­te­nie, bez­peč­nosť Vašich pra­cov­ní­kov a pra­cov­ní­čok, udr­žia­va­nie hod­no­ty Vašich stro­jov a zaria­de­ní ako aj sústav­nú opti­ma­li­zá­ciu pro­ce­sov, chrá­ne­nie prí­rod­ných zdro­jov a nako­niec šet­re­nie kapitálu.

Fil­tre sa náj­du tak­mer vša­de. Fil­tre sa náj­du okrem vo vet­ra­cích a kli­ma­ti­zač­ných zaria­de­niach aj v stro­joch, v hyd­rau­lic­kých sys­té­moch a mno­hom ďal­šom. Ser­vis fil­trov obsa­hu­je nie­len výme­nu a lik­vi­dá­ciu odpa­du fil­trov, ser­vis fil­trov ide ďale­ko nad rámec toho. Sve­do­mi­tý ser­vis fil­trov pomá­ha vyhý­bať sa poru­chám. Zod­po­ve­dá kva­li­ta fil­trov? Aká vyso­ká je jem­nosť fil­trov? To je len zopár z mno­hých otá­zok, na kto­ré náš ser­vis fil­trov hľa­dá odpo­ve­de, kto­ré pris­pie­va­jú k opti­ma­li­zá­cii pra­cov­né­ho procesu.

Na prvý pohľad vidí­te tu spek­trum výko­nov ser­vi­su fil­trov od TIP-TOP:

  • ana­lý­za a plánovanie
  • odbor­ná dopra­va a skladovanie
  • vnút­ro­pod­ni­ko­vá logis­ti­ka a odbor­ná príprava
  • vyho­to­ve­nie a tur­nu­so­vé pre­ve­ro­va­nie sta­vov filtrov
  • detail­ná kon­tro­la spot­re­by a nákladov
  • údrž­ba
  • odbor­ná lik­vi­dá­cia odpadu
  • kon­tro­la kva­li­ty a opti­ma­li­zá­cia procesov
  • doku­men­tá­cia

Či fil­tre v stro­joch, sys­té­moch ale­bo zaria­de­niach, náš ser­vis fil­trov zaru­ču­je opti­mál­nu sta­rost­li­vosť. V oblas­ti povr­cho­vej tech­ni­ky stup­ňu­je náš ser­vis fil­trov bez­praš­nosť. Pri tech­ni­ke budov vyko­ná náš ser­vis fil­trov prí­sluš­ný prís­pe­vok k pre­vádz­ko­vej bez­peč­nos­ti a dodr­ža­niu všet­kých pred­pi­sov. V prie­mys­le sa fil­tru­jú laky zod­po­ve­da­jú­co ich špe­ci­fi­ká­cii a škod­li­vé lát­ky sa efek­tív­ne odstra­ňu­jú. Ak sa jed­ná o ste­ril­né miest­nos­ti, zaru­ču­je náš ser­vis fil­trov dodr­žia­va­nie žia­da­ných hodnôt.

Bez­peč­nosť na pra­co­vis­ku a šetr­né zaob­chá­dza­nie k zdro­jom sa v kaž­dom prí­pa­de opti­mál­ne zvý­ši. Naši na túto oblasť naj­lep­šie vyško­le­ní, skú­se­ní a stá­le ďalej sa vzde­lá­va­jú­ci pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky sa ria­dia pri­tom stá­le pod­ľa najak­tu­ál­nej­ších pra­cov­ných, bez­peč­nost­ných nor­ma­tí­vov a nor­ma­tí­vov prá­va život­né­ho pro­stre­dia. Z toh­to dôvo­du Vám môže­me zabez­pe­čiť prá­ve v tej­to oblas­ti mimo­riad­ne potreb­nú opti­mál­nu bezpečnosť.

Ser­vis fil­trov od TIP-TOP umož­ňu­je zaob­sta­ra­nie tak­mer všet­kých fil­trač­ných prv­kov. Samoz­rej­me sa dá imple­men­to­vať opti­mál­ne aj do kon­cep­tu ser­vi­su kva­pa­lín a mazív.

Naše služ­by v oblas­ti ser­vi­su fil­trov v rám­ci náš­ho prie­my­sel­né­ho ser­vi­su sú cer­ti­fi­ko­va­né pod­ľa DIN EN ISO 9001.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť indi­vi­du­ál­nu ponu­ku šitú na Vaše potre­by na Váš ser­vis filtrov.

error: Content is protected !!