Pre­ven­tív­na údržba

Pre­ven­tív­na údržba

Náš TIP-TOP prie­my­sel­ný ser­vis Vám ponú­ka pre­ven­tív­nu údrž­bu pris­pô­so­be­nú na Vaše indi­vi­du­ál­ne potre­by. Vaša dôve­ra v našu kom­pe­ten­ciu a spo­ľah­li­vosť je nám pri­tom to najdôležitejšie.

K pre­ven­tív­nej údrž­be – ako čas­ti prie­my­sel­né­ho čis­te­nia — pat­rí pre­dov­šet­kým čis­te­nie zaria­de­ní, stro­jov a apli­ká­cií. V indi­vi­du­ál­nom doho­vo­re s naši­mi zákaz­ník­mi sa sta­ra­jú naši špe­cia­lis­ti na ten­to druh čis­te­nia o vyni­ka­jú­cu čis­to­tu a funkč­nosť. Tým­to spô­so­bom sa vyh­ne už vopred pred­ví­da­teľ­ným prob­lé­mom, ako naprí­klad pre­ja­vom opot­re­be­nia a dlho­do­bo sa opti­mál­ne udr­ží hod­no­ta Vašich objek­tov, zaria­de­ní, stro­jov a aplikácií.

Pre­vádz­ko­vé nákla­dy hra­jú význam­nú rolu, keď ide o hos­po­dár­ne plá­no­va­nie nákla­dov na údrž­bu a pre­ven­tív­nu údrž­bu. Pri­tom je tre­ba uvá­žiť, že pre­ven­tív­na údrž­ba zabrá­ni dlhým časom pre­sto­jov. Pro­fe­si­onál­ny prie­my­sel­ný ser­vis, ako ho dosta­ne­te zaru­če­ný od TIP-TOP, obsa­hu­je aj pre­ven­tív­nu údrž­bu, s kto­rou opti­ma­li­zu­je­te v kaž­dom prí­pa­de Vaše obraty.

Pre­ven­tív­na údrž­ba zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu Váš­ho zaria­de­nia, pre­to­že stro­je menej čas­to vypa­dá­va­jú počas dôb výro­by. Samot­né časy opráv sa skrá­tia, tak­že časy, v kto­rých stro­je sto­ja, sa mini­ma­li­zu­jú, čo sa zas pozi­tív­ne pre­ja­ví na počtoch výroby.

Naša TIP-TOP ser­vis­ná čin­nosť na Vašu pre­ven­tív­nu údrž­bu obsa­hu­je nasle­du­jú­ce výkony:

 • tur­nu­so­vú kontrolu
 • vyko­ná­va­nie zákon­ných skúšok
 • ana­lý­zu exis­tu­jú­ce­ho sta­vu a sla­bých miest (mera­nie hod­no­ty pH v chla­dia­com mazi­ve, ana­lý­zu kmi­tov, ter­mo­gra­fiu, ana­lý­zu ole­ja atď.)
 • plá­no­va­nie a prípravu
 • čis­te­nie
 • inšpek­ciu
 • údrž­bu
 • opat­re­nia (ochran­ný náter, výstraž­né zaria­de­nie atď.)
 • opra­vu
 • výme­nu chyb­ných dielov
 • pre­be­ra­nie a dokumentáciu
 • kon­tro­lu kva­li­ty a opti­ma­li­zá­ciu procesov

Aby sa dali prá­ce čis­te­nia a opráv hlad­ko vyko­ná­vať, sú potreb­né nie­len pres­né defi­ní­cie ohľad­ne údrž­by, ale aj bez­chyb­né záso­bo­va­nie potreb­ný­mi náh­rad­ný­mi diel­mi. To však nezna­me­ná, že vo Vašom pod­ni­ku musí byť usklad­ne­ná veľ­ká záso­ba náh­rad­ných die­lov. O to sa posta­rá­me. Na dosah ruky majú byť iba tie náh­rad­né die­ly, kto­ré sú potreb­né na bez­chyb­né pou­ží­va­nie stro­jov. V núdzo­vých prí­pa­doch sa posta­rá­me o dodáv­ku náh­rad­ných die­lov v najk­rat­šom čase a „aku­rát načas“. Pra­cu­je­me iba s miest­ny­mi a domá­ci­mi dodá­va­teľ­mi, aby sme Vám zabez­pe­či­li ten­to ser­vis bez medzier.

Pre­ven­tív­na údrž­ba zahŕňa kom­plet­ný pro­ces od plá­no­va­nia po vyko­ná­va­nie čis­te­nia a opráv zaria­de­ní. Na báze našich kon­trol­ných zozna­mov ria­de­nia kva­li­ty sa pri­tom zabez­pe­čí opti­mál­na čis­to­ta a funkčnosť.

V závis­los­ti od indi­vi­du­ál­nych pod­mie­nok Váš­ho pod­ni­ku, Vašich stro­jo­vých zaria­de­ní, apli­ká­cií a mate­riá­lov sa pra­cu­je s vyso­ko­tla­ko­vý­mi čis­tič­mi, suchým ľadom, che­mic­ký­mi čis­tia­ci­mi pros­tried­ka­mi ale­bo iný­mi metó­da­mi. Naši skú­se­ní špe­cia­lis­ti v tej­to oblas­ti sa držia pri­tom pres­ne pod­mie­nok život­né­ho pro­stre­dia. Odbor­né prie­my­sel­né čis­te­nia a lik­vi­dá­cia odpa­du je tým výhod­ná nie­len pre Váš pod­nik, ale aj pre život­né prostredie.

Pre­ven­tív­na údrž­ba od TIP-TOP je cer­ti­fi­ko­va­ná v rám­ci náš­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa DIN EN ISO 9001.

Pre kaž­dé­ho z našich zákaz­ní­kov vyho­to­ví­me indi­vi­du­ál­ny plán na pre­ven­tív­nu údrž­bu. Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť indi­vi­du­ál­nu ponu­ku šitú na Vaše potreby.

error: Content is protected !!