Logis­ti­ka a reverz­ná logistika

Logis­ti­ka a reverz­ná logistika

Náš TIP-TOP prie­my­sel­ný ser­vis Vám ponú­ka vnút­ro­pod­ni­ko­vú logis­ti­ku a reverz­nú logis­ti­ku pris­pô­so­be­nú na Vaše indi­vi­du­ál­ne potre­by. Vaša dôve­ra v našu odbor­nú kom­pe­ten­ciu a abso­lút­nu spo­ľah­li­vosť je nám pri­tom to najdôležitejšie.

Efek­ti­vi­ta Vašich výrob­ných pro­ce­sov pod­mie­ňu­je hlad­kú orga­ni­zá­ciu všet­kých logis­tic­kých pro­ce­sov. Vnút­ro­pod­ni­ko­vá logis­ti­ka má pri­tom cieľ dostup­nos­ti správ­ne­ho výrob­ku dodá­va­te­ľa, v správ­nom množ­stve, v správ­nej kva­li­te na správ­nom mies­te výro­by, v správ­ny čas ako aj za pokiaľ mož­no výhod­né nákla­dy, aby sa tak pove­diac zabez­pe­či­lo „aku­rát načas“. Aby sa dosia­hol ten­to cieľ, zahŕňa výrob­ná logis­ti­ka celo­st­né plá­no­va­nie, ria­de­nie, rea­li­zá­ciu a kon­tro­ling všet­kých vnút­ro­pod­ni­ko­vých a pre­sa­hu­jú­cich mate­riá­lo­vých tokov.

Na prvý pohľad tu vidí­te TIP-TOP spek­trum výko­nov pre Vašu vnút­ro­pod­ni­ko­vú logis­ti­ku a reverz­nú logistiku:

  • plá­no­va­nie
  • ria­de­nie materiálu
  • záso­bo­va­nie všet­kých roz­hra­ní aku­rát načas
  • čis­te­nie a logis­ti­ku doprav­ných nádob
  • ria­de­nie zvyškov
  • kon­tro­la kvality
  • opti­ma­li­zá­cia procesov

Naša výrob­ná logis­ti­ka sa pri­tom stá­le usi­lu­je v rám­ci náš­ho cer­ti­fi­ko­va­né­ho ria­de­nia kva­li­ty o zjed­no­du­še­nia, zlep­še­nia a úspo­ry. Celo­st­né plá­no­va­nie a ria­de­nie Vašich inter­ných pro­ce­sov (napr. vstup tova­ru, dopra­va, skla­do­va­nie, kom­ple­ti­zá­cia, príp­ra­va) naši­mi na toto špe­cia­li­zo­va­ný­mi a veľ­mi skú­se­ný­mi pra­cov­ník­mi a pra­cov­níč­ka­mi Vám zaru­ču­je tiež naj­vyš­šiu mie­ru efektivity.

Vnút­ro­pod­ni­ko­vá logis­ti­ka a reverz­ná logis­ti­ka je cer­ti­fi­ko­va­ná v rám­ci náš­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa DIN EN ISO 9001.

Nie v nepo­sled­nom rade Vám toto zaru­ču­je, že vyko­ná­va­me naše služ­by pre Vás odbor­ne, efek­tív­ne, ceno­vo výhod­ne a spo­ľah­li­vo. Naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky kona­jú pri­tom pod­ľa najak­tu­ál­nej­ších smer­níc a pred­pi­sov hygie­ny, život­né­ho pro­stre­dia, lik­vi­dá­cie odpa­du a čistenia.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť indi­vi­du­ál­nu ponu­ku šitú na Vaše potre­by na – či už ako čias­tko­vý ale­bo cel­ko­vý kon­cept – na Vašu vnút­ro­pod­ni­ko­vú logis­ti­ku a reverz­nú logistiku.

error: Content is protected !!