Čis­te­nie stro­jov / čis­te­nie zariadení

Čis­te­nie stro­jov / čis­te­nie zariadení

Náš TIP-TOP prie­my­sel­ný ser­vis Vám ponú­ka čis­te­nie stro­jov a čis­te­nie zaria­de­ní pris­pô­so­be­né na Vaše indi­vi­du­ál­ne potre­by. Vaša dôve­ra v našu kom­pe­ten­ciu a spo­ľah­li­vosť je nám pri­tom to naj­dô­le­ži­tej­šie. Čis­te­nie stro­jov a čis­te­nie zaria­de­ní je v rám­ci prie­my­sel­né­ho čis­te­nia kľú­čo­vá kom­pe­ten­cia TIP-TOP.

Okrem našej kľú­čo­vej kom­pe­ten­cie v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le sme čin­ní v dodá­va­teľ­skom prie­mys­le, kovos­pra­cu­jú­com prie­mys­le, optic­kom prie­mys­le, far­ma­ce­utic­kom prie­mys­le ako aj v potra­vi­nár­skom priemysle.

Vy roz­hod­ne­te, ako, kedy a v akých odstu­poch pre Vás vyko­ná­va­me náš ser­vis. Ochot­ne na zákla­de našej ana­lý­zy a pora­den­stva, kto­ré sa zakla­da­jú na dlho­roč­nej skú­se­nos­ti v tej­to oblasti.

Na prvý pohľad tu vidí­te naše TIP-TOP spek­trum ponu­ky v čis­te­ní stro­jov a čis­te­ní zaria­de­ní na prí­kla­de auto­mo­bi­lo­vé­ho priemyslu:

  • zlie­vá­reň
  • lisov­ňa
  • hru­bá stav­ba karosérií
  • výro­ba motorov
  • lakov­ňa
  • mon­táž
  • dokon­ču­jú­ce oblasti

Aké prí­stro­je, stro­je, čis­tia­ce metó­dy a čis­tia­ce pros­tried­ky pou­ži­je­me v prí­sluš­nom výrob­nom pro­ce­se Vašich stro­jov, zaria­de­ní a apli­ká­cií, závi­sí od ich pova­hy mate­riá­lu a dru­hu znečistení.

TIP-TOP vsá­dza pri­tom na naj­mo­der­nej­šie, tiché, elek­tric­kú ener­giu a život­né pro­stre­die šet­ria­ce čis­tia­ce prí­stro­je, čis­tia­ce pros­tried­ky a čis­tia­ce metó­dy. Aby Vaše výrob­né pro­ce­sy fun­go­va­li efek­tív­ne a hlad­ko, čis­tí­me v časoch, keď sa nevy­rá­ba. Sme v sta­ve vyko­nať prí­sluš­né čis­te­nie nie­len odbor­ne, efek­tív­ne a dôklad­ne, ale aj ceno­vo výhod­ne. Dôvod je pros­tý a jed­no­du­chý, že na roz­lič­né dru­hy čis­te­nia stro­jov a čis­te­nia zaria­de­ní zamest­ná­va­me skú­se­ných špe­cia­lis­tov, kto­rí zaru­ču­jú efek­tív­nu a tým aj ceno­vo výhod­nú služ­bu. Všet­ci naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky pra­cu­jú pri­tom stá­le pod­ľa najak­tu­ál­nej­ších smer­níc a pred­pi­sov hygie­ny, život­né­ho pro­stre­dia, bez­peč­nos­ti, lik­vi­dá­cie odpa­du a čistenia.

Odpo­rú­ča­me Vám pra­vi­del­né čis­te­nie Vašich stro­jov a zaria­de­ní. To mini­ma­li­zu­je rizi­ko dra­hých časov pre­sto­jov. Inak vzni­ka­jú­ce nákla­dy na opra­vu a reno­vá­ciu sú roz­poč­to­vo ove­ľa drah­šie v pome­re k náma­he a nákla­dom pra­vi­del­né­ho, odbor­né­ho čis­te­nia. Našou prá­cou zvy­šu­je­te Vašu pro­duk­ti­vi­tu a zni­žu­je­te Vaše cel­ko­vé náklady.

Ďal­ší dôle­ži­tý úči­nok náš­ho pra­vi­del­né­ho čis­te­nia je okrem zabez­pe­če­nia funkč­nos­ti pre­dov­šet­kým aj opti­mál­ne udr­žia­va­nie hod­no­ty Vašich stro­jov a zariadení.

Naše čis­te­nia stro­jov a čis­te­nia zaria­de­ní sú cer­ti­fi­ko­va­né pod­ľa náš­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa ISO 9001.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť indi­vi­du­ál­nu ponu­ku šitú na Vaše potre­by na ser­vis na Vašich stro­joch a zariadeniach!

error: Content is protected !!