Zlie­vá­reň

Zlie­vá­reň

V rám­ci čis­te­nia stro­jov a zaria­de­ní Vám ponú­ka­me náš čis­tia­ci ser­vis oko­lo výrob­ných pro­ce­sov usku­toč­ňu­jú­cich sa v zlievárni.

Vo výrob­nom pro­ce­se zlie­va­nia môže pri­chá­dzať k vývi­nu extrém­nych tep­lôt. Odlie­va­nie sa vyko­ná­va pre­to dnes z bez­peč­nost­ných dôvo­dov poväč­ši­ne plne auto­ma­tic­ky. Tep­lo­ty pri­tom dosa­hu­jú pri­bliž­ne 1395°C pri kľu­ko­vých skri­niach a pri­bliž­ne 1450°C pri hla­vách val­ca. Po odlie­va­ní sa odliat­ky ochla­dzu­jú naj­me­nej šty­ri hodi­ny v pies­ku a pies­ko­vom lôž­ku. Pou­ži­tie pies­ku sa pri­tom sta­rá o to, že sa die­ly nesta­nú kreh­ký­mi a láma­vý­mi. Potom majú die­ly ešte tep­lo­tu pri­bliž­ne 650°C a potom sa ochla­dzu­jú ďal­ších 12 hodín. Až keď dosiah­li izbo­vú tep­lo­tu, spra­co­vá­va­jú sa ďalej. Jad­ro­vá zmes sa pred chla­de­ním zmie­ša s uhlí­kom, tak­že sa počas pro­ce­su zlie­va­nia nezlu­ču­je s teku­tým železom.

Extrém­ne tep­lo­ty vedú okrem toho k tomu, že sa vytvá­ra veľa kon­den­zá­tu, čo vedie ku zne­čis­te­niam. Okrem toho pri­chá­dza k veľ­ké­mu tvo­re­niu pra­chu, tak­že vzni­ka­jú cel­ko­vo sil­né zne­čis­te­nia, kto­rým tre­ba pred­chá­dzať a kto­ré musia byť odbor­ne a efek­tív­ne vyčis­te­né a odstránené.

Okrem usa­de­nín vzni­ka­jú­cich v oko­li­tom vzdu­chu ako pra­chu, kto­rý sa usá­dza v celom oko­lí výro­by, odstra­ňu­je­me naprí­klad zvyš­ky pies­ko­vých foriem, odstra­ňu­je­me v tavia­cich peciach a pan­vi­ciach tros­ku a škra­ban­ce kovu ako aj všet­ky zne­čis­te­nia vysky­tu­jú­ce sa na náradí.

Okrem toho odstra­ňu­je nás čis­tia­ci per­so­nál samoz­rej­me aj zne­čis­te­nia, kto­ré sú spô­so­be­né zvyš­ka­mi ole­ja a mazív na resp. v kom­po­nen­toch Vašich výrob­ných stro­jov ako napr. stro­jov na tla­ko­vé lia­tie počas výrob­né­ho pro­ce­su. Aj pra­vi­del­ná pre­ven­tív­na výme­na ole­jov pat­rí k náš­mu spek­tru výko­nov. Pod bodom Ser­vis kva­pa­lín a mazív sa dozvie­te viac k tomu­to servisu.

Odstra­ňo­va­nie tros­ky našim mate­riál šet­ria­cim otrys­ká­va­ním suchým ľadom pat­rí tiež k náš­mu ser­vi­su ako odstra­ňo­va­nie pev­ných zne­čis­te­ní, kto­ré sa dajú odstra­ňo­vať len cie­le­ným pou­ži­tím naj­roz­lič­nej­ších nára­dí ako škra­biek, sťa­ho­va­čiek strus­ky, odpi­chu­jú­cich želiez ale­bo kla­dív a dlát.

Ďal­ší bod pri tom­to čis­te­ní sú zne­čis­te­nia koró­zia­mi. Die­ly vyro­be­né tla­ko­vým lia­tím a ple­cho­vé die­ly sa vyrá­ba­jú z hli­ní­ka a čoraz čas­tej­šie z mag­né­zia, čo nut­ne vedie ku koró­ziám. Cie­le­nou voľ­bou mate­riá­lu a lepe­ný­mi spoj­mi sa dá koró­zii z naj­väč­šej čas­ti vyhnúť. Zvyš­ko­vé zne­čis­te­nia koró­zia­mi naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky okam­ži­te odstrá­nia, tak­že tým nemô­žu vznik­núť žiad­ne nasle­dov­né problémy.

Okrem odstra­ňo­va­nia zne­čis­te­ní, kto­ré vzni­ka­jú v prie­be­hu výrob­né­ho pro­ce­su, pod­po­ru­je­me aj pra­cov­ní­kov a pra­cov­níč­ky našich zákaz­ní­kov pri čin­nos­tiach ako naná­ša­nie kola­gé­nu a šlich­ty, kto­ré sú tre­ba na potia­hnu­tie odlie­va­cích kokíl ale­bo kon­tro­la, pre­pla­cho­va­nie ale­bo pri poru­che vyho­to­ve­nia rúr a hadíc, kto­ré sú tre­ba na odsá­va­nie hlav­ných ply­nov počas zlie­va­ren­ských procesov.

Aj obno­va pre­vádz­ko­vých pros­tried­kov Vašej zlie­vár­ne nie je pre nás vylú­če­ná. Tak pat­rí napr. obno­va odsá­va­jú­cich hrn­cov na odsá­va­nie kon­den­zá­tu odlie­va­cích kokíl k náš­mu roz­sa­hu služieb.

Aspekt pra­cov­nej bez­peč­nos­ti má pri všet­kých výrob­ných pro­ce­soch zlie­vár­ne naj­vyš­šiu pri­ori­tu, pre­to­že nie v nepo­sled­nom rade vyso­ký­mi tep­lo­ta­mi exis­tu­je aj nebez­pe­čen­stvo expló­zie. Vlh­kosť ale­bo voda sa nesmú v žiad­nom prí­pa­de dostať do teku­té­ho hor­ľa­vé­ho mate­riá­lu. Roz­pí­na­ním tvo­ria­cej sa vod­nej pary môže prí­sť k roz­stre­ko­va­niu teku­té­ho kovu až k explo­zív­ne­mu vytlá­ča­niu tave­ni­ny. Už kon­takt vody s teku­tým hor­ľa­vým mate­riá­lom vedie k tvor­be vod­nej pary – hro­zí nebez­pe­čen­stvo popá­le­nia! Aby osta­lo u poten­ciál­ne­ho nebez­pe­čen­stva a všet­ky pra­cov­né pro­ce­sy moh­li pre­bie­hať pod­ľa naj­vyš­ších bez­peč­nost­ných mera­diel, je potreb­né veľ­mi sve­do­mi­té, dôklad­né čis­te­nie naši­mi v tej­to oblas­ti čis­te­nia veľ­mi skú­se­ný­mi a kom­pe­tent­ný­mi pra­cov­ník­mi a pracovníčkami.

Pra­vi­del­né odbor­né čis­te­nie Vašich zaria­de­ní a apli­ká­cií zlie­vár­ne pro­stred­níc­tvom TIP-TOP mini­ma­li­zu­je rizi­ko dra­hých časov pre­sto­jov a mini­ma­li­zu­je prác­nosť Vašich údrž­bár­skych prác. Pre­dov­šet­kým naše čis­te­nie roz­ho­du­jú­co pris­pe­je k bez­peč­nos­ti pri prá­ci Vašich pra­cov­ní­kov a pra­cov­ní­čok a tým spo­je­ne k ich moti­vá­cii a pra­cov­nej efektívnosti.

Náš čis­tia­ci ser­vis v rám­ci zlie­vár­ne je tiež cer­ti­fi­ko­va­ný pod­ľa náš­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa DIN EN ISO 9001.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť na Vaše špe­ci­fic­ké potre­by šitú, indi­vi­du­ál­nu ponu­ku na ser­vis na stro­joch a apli­ká­ciách Vašej zlievárne!

error: Content is protected !!