Výro­ba motorov

Výro­ba motorov

V rám­ci čis­te­nia stro­jov a zaria­de­ní Vám ponú­ka­me náš TIP- TOP čis­tia­ci ser­vis aj oko­lo všet­kých výrob­ných pro­ce­sov usku­toč­ňu­jú­cich sa počas výro­by motorov.

Pri čis­te­ní vo výrob­nom pro­ce­se výro­by moto­rov, pri­čom si v ďal­šom vší­ma­me naj­mä obrá­ba­nie, sa jed­ná v pod­sta­te o odstrá­ne­nie a lik­vi­dá­ciu odpa­du zvyš­kov mate­riá­lov a chla­dia­cich mazív (napr. maza­cích tukov, ole­jov, emul­zií), kto­ré vzni­ka­jú pri výro­be odlie­va­ných blo­kov moto­rov, blo­kov val­cov a kľu­ko­vej skri­ne, hláv val­cov, vač­ko­vých hria­de­ľov a kľu­ko­vých hria­de­ľov, ako aj ojníc, ven­ti­lov a piestov.

Blo­ky val­cov a kľu­ko­vej skri­ne a hla­vy val­cov sa vyrá­ba­jú spra­vid­la zo sivej ale­bo hli­ní­ko­vej lia­ti­ny. Tie­to sa opra­cu­jú nahru­bo a vopred. Pri vŕta­ní, pre­tlá­ča­ní a fré­zo­va­ní vzni­ka­jú pri­tom tries­ky a zvyš­ky kva­pa­lín obrá­ba­nia kovov a mazív, ako aj balia­cich a doprav­ných mate­riá­lov, kto­ré sa musia okam­ži­te a odbor­ne odstrá­niť a zlik­vi­do­vať ako odpad resp. spra­co­vať na opä­tov­né použitie.

Vač­ko­vé hria­de­le a kľu­ko­vé hria­de­le sú vyro­be­né z oce­le na kova­nie resp. tvár­nej lia­ti­ny. V hru­bej výro­be sa vytvr­dia, vopred vysú­stru­žia a obrú­sia. Vyvŕ­ta­jú sa hlbo­ké die­ry. V jem­nej výro­be sa potom pre­dov­šet­kým koneč­ne obrú­sia a vyleš­tia. Okrem toho sa pri jem­nej výro­be vyvŕ­ta­jú vede­nia ven­ti­lov, vyro­bia sed­lá ven­ti­lov, die­ry na zapa­ľo­va­cie svieč­ky a vyvŕ­ta­jú upev­ne­nia ako aj vyre­žú vnú­tor­né závity.

Pri oce­ľo­vých a hli­ní­ko­vých zlia­ti­nách ojníc, ven­ti­lov a pies­tov sa vyvŕ­ta­jú napr. ole­jo­vé vede­nia, chla­dia­ce kaná­ly a die­ry pies­to­vých čapov; pre­tlá­ča sa, fré­zu­je a vystru­hu­je; hoto­vo sa vysú­stru­ží spa­ľo­va­cia komo­ra; pre­trh­nú sa ven­co­vé dráž­ky; hoto­vo sa brú­si, lapu­je, koneč­ne brú­si a leští.

Aby všet­ky tie­to pra­cov­né pro­ce­sy moh­li pre­bie­hať pre­dov­šet­kým bez špi­ny a bez­peč­ne pre Vašich pra­cov­ní­kov a pra­cov­níč­ky a zvyš­ky mate­riá­lu, zvyš­ky mazív ale­bo zvyš­ky oba­lov nikdy nepred­sta­vo­va­li rušia­ci fak­tor, využí­va­me aj pri výro­be moto­rov našich špe­cia­lis­tov čis­te­nia v časoch dňa, keď sa nevy­rá­ba, aby opti­mál­ne pre­bie­ha­la efek­ti­vi­ta výro­by Váš­ho závo­du. Naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky sú špe­ciál­ne ško­le­ní na výrob­ný pro­ces výro­by moto­rov, vyzna­jú sa naj­lep­šie v pou­ži­tých mate­riá­loch a ich odpa­do­vých pro­duk­toch. Majú okrem toho spra­vid­la veľa skú­se­nos­tí v tej­to oblas­ti, tak­že sa Vaši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky môžu bez­peč­ne pohy­bo­vať vo fun­gu­jú­com, pra­vi­del­ne a odbor­ne čis­te­nom pra­cov­nom pro­stre­dí, sú moti­vo­va­ní a môžu sa sústre­diť na svo­je kľú­čo­vé kom­pe­ten­cie. Iba tak môžu byť Vaši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky v naj­vyš­šej mie­re pre Vás efek­tív­ne činní.

Spot­re­bo­va­né kva­pa­li­ny ako chla­dia­ce mazi­vá ale­bo vzni­ka­jú­ce zvyš­ko­vé pro­duk­ty ako kaly ale­bo kovo­vé tries­ky sa odstra­ňu­jú z Vašich výrob­ných zaria­de­ní vhod­ný­mi odsá­va­cí­mi prí­stroj­mi ako napr. malý­mi odsá­vač­mi ole­ja až po kot­lo­vé nasá­va­cie autá s obje­ma­mi príj­mu nie­koľ­ko sto­vák lit­rov a pri­vá­dza­jú na odbor­nú lik­vi­dá­ciu odpa­du. Ak si to žia­da­te, na mies­te sa Vaše kovo­vé tries­ky čis­tia, lisu­jú a pri­ve­dú pro­ce­su recyk­lá­cie. Zvyš­ky hli­ní­ka sa naprí­klad lisu­jú do peliet a pria­mo opä­tov­ne používajú.

Okrem toho naši využi­tí pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky naj­lep­šie pozna­jú pod­mien­ky počas výro­by moto­rov, t.j. naprí­klad mani­pu­lá­ciu s chla­dia­ci­mi mazi­va­mi. Tak je nose­nie osob­né­ho ochran­né­ho vyba­ve­nia počas čis­te­nia samoz­rej­mos­ťou. Pre­to­že nie­len Vaši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky by nám mali byť vzo­rom – chce­me tiež voči Vašim pra­cov­ní­kom a pra­cov­níč­kam vystu­po­vať vo fun­kcii vzo­ru. Aj pod­mien­ky v atmo­sfé­rach schop­ných expló­zie ako napr. pri výro­be moto­rov z mag­né­zia a pri­tom vzni­ka­jú­cich mag­né­zi­ových pra­choch nie sú pre nás žiad­nym cudzím slo­vom. Tu sa pou­ží­va­jú iba špe­ciál­ne prí­stro­je, kto­ré sú kon­štruk­cie chrá­ne­nej pro­ti expló­zii. Ochra­na pra­cov­ní­kov a rov­na­ko aj ochra­na Vašich pra­cov­ní­kov a pra­cov­ní­čok a zaria­de­ní má u TIP-TOP Dienst­le­is­tun­gen vyso­kú prioritu.

Náš čis­tia­ci ser­vis v rám­ci výro­by moto­rov sú cer­ti­fi­ko­va­né ako aj všet­ky naše ostat­né ser­vi­sy pod­ľa náš­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa DIN EN ISO 9001.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť na Vaše špe­ci­fic­ké potre­by šitú, indi­vi­du­ál­nu ponu­ku na náš čis­tia­ci ser­vis oko­lo stro­jov, zaria­de­ní a apli­ká­cií Vašej výro­by motorov!

error: Content is protected !!