Stav­ba karosérií

Stav­ba karosérií

V rám­ci čis­te­nia stro­jov a zaria­de­ní Vám ponú­ka­me náš TIP-TOP čis­tia­ci ser­vis aj oko­lo všet­kých výrob­ných pro­ce­sov usku­toč­ňu­jú­cich sa počas hru­bej stav­by karo­sé­rií. Pri­tom čis­tí­me okrem výrob­ných zaria­de­ní ako robo­tov, zaria­de­ní prí­vo­du a odvo­du vzdu­chu logis­tic­ké plo­chy, elek­tric­ké zave­se­né drá­hy, doprav­nú tech­ni­ku a závesy.

Pri hru­bej stav­be karo­sé­rií sa spá­ja­jú ple­cho­vé die­ly na hru­bú stav­bu karo­sé­rií zho­to­ve­né v lisov­ni. Kom­bi­no­va­ný­mi pro­ces­mi z bodo­vé­ho zvá­ra­nia, páso­vé­ho zvá­ra­nia, tla­ko­vé­ho spá­ja­nia ako aj nito­vých a lepe­ných spo­jov, ako napr. lepia­cim pro­ce­som bodo­vé­ho zvá­ra­nia, sa spá­ja­jú jed­not­li­vé diely.

Pri tých­to pra­cov­ných pro­ce­soch vzni­ká veľa dru­hov zne­čis­te­ní a pre­dov­šet­kým aj extrém­ne veľa znečistení.

Pri zvá­ra­ní die­lov vozi­diel pri pou­ži­tí lepia­cich robo­tov a pri mon­tá­ži dve­rí, kapôt moto­ra, bato­ži­no­vých pries­to­rov atď. pri­chá­dza tým k rôz­nym for­mám čis­tia­cich metód a čis­tia­cich prostriedkov.

Vzni­ká pre­dov­šet­kým veľa dru­hov zne­čis­te­nia vzdu­chu. Vzduch a prach zo zvá­ra­nia sa posta­ra­jú o zne­čis­te­nie všet­kých stro­jov, zaria­de­ní a aplikácií.

Naprí­klad sa zašpi­nia robo­ty, kto­ré sa pou­ží­va­jú na pri­pá­ja­nie die­lov. Robo­ti dví­ha­jú a ukla­da­jú jed­not­li­vé die­ly do prí­sluš­né­ho zvá­ra­cie­ho zaria­de­nia. Tie­to sa musia pra­vi­del­ne, dôklad­ne a šetr­ne čis­tiť, čo sa vyko­ná pro­stred­níc­tvom otrys­ká­va­nia suchým ľadom, pre­to­že sa ten­to mimo­riad­ne dob­re hodí na voľ­né zne­čis­te­nia. Tým sa dá vylú­čiť, že vznik­nú poško­de­nia na tých­to cit­li­vých materiáloch.

Údrž­bo­vé prá­ce na apli­ká­ciách, ako napr. zvá­ra­cích klieš­ťoch robo­tov, sa môžu vyko­nať až vte­dy, keď sa vyko­na­lo dôklad­né čis­te­nie. Zvá­ra­cie klieš­te sa musia pra­vi­del­ne pre­ze­rať, udr­žia­vať a nano­vo vyme­ria­vať pred­tým, ako sa môžu opäť použiť.

Naši špe­cia­lis­ti čis­te­nia v hru­bej stav­be karo­sé­rií, kto­rí pou­ží­va­jú otrys­ká­va­nie suchým ľadom, pra­cu­jú s ochra­nou slu­chu, ochran­ný­mi oku­liar­mi, ochra­nou rúk a uzav­re­tým oble­če­ním a vyko­ná­va­jú svo­ju prá­cu výluč­ne v časoch, keď sa nevy­rá­ba, pre­to­že pri tom­to pro­ce­se pri­chá­dza aj k vývi­nu hlu­ku. TIP-TOP vyko­ná­va pri­tom na ochra­nu svo­jich pra­cov­ní­kov a pra­cov­ní­čok mera­nie obsa­hu CO2 vo vzdu­chu miestnosti.

Náš čis­tia­ci ser­vis v rám­ci hru­bej stav­by karo­sé­rií je cer­ti­fi­ko­va­ný ako aj všet­ky naše ostat­né ser­vi­sy pod­ľa náš­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa DIN EN ISO 9001.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť na Vaše špe­ci­fic­ké potre­by šitú, indi­vi­du­ál­nu ponu­ku na náš čis­tia­ci ser­vis oko­lo stro­jov a apli­ká­cií Vašej hru­bej stav­by karosérií!

error: Content is protected !!