Mon­táž

Mon­táž

V rám­ci čis­te­nia stro­jov a zaria­de­ní Vám ponú­ka­me náš TIP- TOP čis­tia­ci ser­vis aj oko­lo všet­kých výrob­ných pro­ce­sov usku­toč­ňu­jú­cich sa počas mon­tá­že vozidiel.

Po hru­bej stav­be a lako­va­ní sa jed­not­li­vé diel­ce mon­tu­jú do kon­štrukč­ných sku­pín a tie­to kon­štrukč­né sku­pi­ny zas mon­tu­jú do resp. na lako­va­nú karo­sé­riu vozid­la. Veľ­ký počet kon­štrukč­ných sku­pín sa už pri­tom vyrá­ba exter­ne, t.j. pro­stred­níc­tvom iných dodá­va­te­ľov a dodá­va sa do mon­táž­nej haly aku­rát načas. Cez doprav­ní­ko­vé pásy ale­bo elek­tric­ké zave­se­né drá­hy, t.j. samos­tat­né, jed­not­li­vo pohá­ňa­né doprav­né pros­tried­ky, kto­ré sa nachá­dza­jú na nos­nej koľaj­ni­ci s tro­le­jo­vý­mi vede­nia­mi na odo­be­ra­nie ener­gie a ria­dia­cich sig­ná­lov, sa diel­ce ale­bo kon­štrukč­né sku­pi­ny dopra­vu­jú auto­ma­ti­zo­va­ne k prí­sluš­né­mu mon­táž­ne­mu tak­tu. Na jed­not­li­vých sta­ni­ciach mon­táž­ne­ho tak­tu sú zamest­na­ní pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky ale­bo robo­ti s mon­tá­žou diel­cov na kon­štrukč­nú sku­pi­nu ako napr. karo­sé­riu vozid­la. Pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky ale­bo robo­ti pra­cu­jú sta­ci­onár­ne, sú teda pri­ra­de­ní mon­táž­ne­mu tak­tu, pri­čom sa karo­sé­rie vozi­diel, kto­ré sa majú osa­diť s kon­štrukč­ný­mi sku­pi­na­mi, nachá­dza­jú na doprav­ných pásoch, na posuv­ných plo­ši­nách ale­bo aj na elek­tric­kých zave­se­ných drá­hach a po prí­sluš­ne vopred urče­nej dobe tak­tu sa dopra­vu­jú od mon­táž­ne­ho tak­tu k mon­táž­ne­mu tak­tu. Ak sa porov­ná hru­bá stav­ba, lakov­ňa a mon­táž, tak sa zis­tí v mon­táž­nom pro­ce­se naj­men­ší stu­peň auto­ma­ti­zá­cie, pre­to­že sa tu veľ­ké množ­stvo čin­nos­tí ešte vyko­ná­va manu­ál­ne. Napriek tomu sa aj v oblas­ti mon­tá­že pre­sa­di­la auto­ma­ti­zá­cia vo for­me mon­táž­nych, mani­pu­lač­ných ale­bo lepia­cich robo­tov. Auto­ma­ti­zo­va­ný pro­ces mon­tá­že kolies naprí­klad pre­beh­ne v rám­ci menej než jed­nej minú­ty. Pro­stred­níc­tvom sen­zo­ro­vej tech­ni­ky zachy­tí, vyhod­no­tí a rea­gu­je počas nie­koľ­ko sekúnd na prí­sluš­ný pra­cov­ný krok, naprí­klad tým, že loka­li­zu­je stred ráfi­ka kole­sa, kto­rý sa má mon­to­vať, a pre­ve­rí, a ten­to potom odbor­ne namon­tu­je ale­bo vydá chy­bo­vé hlá­se­nie, kto­ré za urči­tých okol­nos­tí zasta­ví výrob­ný pro­ces. Pre nepretr­ži­tý mon­táž­ny pro­ces je funkč­nosť mon­táž­nych, mani­pu­lač­ných a lepia­cich robo­tov nevy­hnut­ná. Tu sa využi­jú odbor­né sily z TIP-TOP Dienst­le­is­tun­gen. Čis­te­nie zaria­de­ní robo­tov, vyba­ve­ných s vyso­ko cit­li­vý­mi káb­lo­vý­mi a zástrč­ko­vý­mi spo­je­nia­mi ale­bo aj kame­ro­vá a sen­zo­ro­vá tech­ni­ka nain­šta­lo­va­ná v celej mon­táž­nej oblas­ti vyža­du­je naj­väč­šiu sta­rost­li­vosť a cit­li­vosť našich, naj­mä na toto využi­tie vyško­le­ných pra­cov­ní­kov a pra­cov­ní­čok. Iba také zaob­chá­dza­nie sa posta­rá o to, že nevznik­nú žiad­ne časy pre­sto­jov a Vaše zaria­de­nia sú dlho a spo­ľah­li­vo schop­né použitia.

Ďalej vyka­zu­jú mon­táž­ne oblas­ti v pro­ti­kla­de ku všet­kým ostat­ným tech­no­ló­giám naj­väč­šie plo­chy. K tomu pat­ria napr. doprav­né plo­chy ako ces­ty na inter­nú dodá­va­teľ­skú a závod­nú dopra­vu, skla­do­vé a logis­tic­ké plo­chy ako aj výrob­né resp. mon­táž­ne plo­chy. Všet­ky plo­chy pod­lie­ha­jú pri­tom naj­roz­lič­nej­ším zne­čis­te­niam. Tak nabie­ha napr. prach, odie­ra­nie gúm pre­vádz­kou vozi­diel, mon­táž­ne prí­slu­šen­stvo, pre­vádz­ko­vé mate­riá­ly, kto­ré vzni­ka­jú napr. počas plne­nia a tan­ko­va­nia vozi­diel ale­bo balia­ce mate­riá­ly dovo­zom a odvo­zom diel­cov a kon­štrukč­ných skupín.

Naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky, kto­rých využí­va­me v tých­to oblas­tiach, sú exper­ti na čis­te­nie takých plôch, čo sa zdô­vod­ňu­je pou­ži­tím špe­ciál­nych čis­tia­cich stro­jov ako auto­ma­tov umý­va­nie a vysá­va­nie, jed­no­ko­tú­čo­vých stro­jov ale­bo prie­my­sel­ných vysá­va­čov. Čis­té plo­chy sú základ­nou požia­dav­kou na bez­chyb­ne pre­bie­ha­jú­ce výrob­né pro­ce­sy spo­je­né s bez­peč­nos­ťou Vašich ako aj našich pra­cov­ní­kov a pracovníčok.

Zvý­še­né požia­dav­ky bez­peč­nos­ti pri prá­ci sto­ja špe­ciál­ne v pop­re­dí aj pri mon­tá­ži. Pre­dov­šet­kým veľ­ký­mi otvor­mi dví­ha­jú­cich zaria­de­ní potreb­ných na mon­táž vzni­ka­jú v tej­to oblas­ti špe­ciál­ne nebez­peč­né zóny pre všet­kých pra­cov­ní­kov a pra­cov­níč­ky. Aby sa vyhlo pra­cov­ným úra­zom, sú expert­né vedo­mos­ti našich pra­cov­ní­kov a pra­cov­ní­čok v tej­to oblas­ti bez­pod­mie­neč­ne nut­né. Naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky, kto­rých využí­va­me na túto oblasť mon­tá­že, sú špe­ciál­ne ško­le­ní na tie­to požia­dav­ky a naj­lep­šie sa vyzna­jú v potreb­ných zabez­pe­če­niach pro­ti pádu a prí­sluš­ných pra­cov­ných postu­poch. Majú spra­vid­la veľa skú­se­nos­tí s tým­to dru­hom čis­te­nia, tak­že sa Vaši Pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky môžu bez­peč­ne pohy­bo­vať vo fun­gu­jú­com, pra­vi­del­ne a odbor­ne čis­te­nom pra­cov­nom pro­stre­dí, sú moti­vo­va­ní a môžu sa sústre­diť na svo­je kľú­čo­vé kom­pe­ten­cie. Tak môžu byť Vaši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky v naj­vyš­šej mie­re pre Vás efek­tív­ne činní.

Náš čis­tia­ci ser­vis v rám­ci mon­tá­že je cer­ti­fi­ko­va­ný ako aj všet­ky naše ostat­né ser­vi­sy pod­ľa náš­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa DIN EN ISO 9001.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť na Vaše špe­ci­fic­ké potre­by šitú, indi­vi­du­ál­nu ponu­ku na náš čis­tia­ci ser­vis oko­lo stro­jov a apli­ká­cií Vašej lakovne!

error: Content is protected !!