Lisov­ňa

Lisov­ňa

V rám­ci čis­te­nia stro­jov a zaria­de­ní Vám ponú­ka­me náš čis­tia­ci ser­vis oko­lo všet­kých výrob­ných pro­ce­sov usku­toč­ňu­jú­cich sa v lisov­ni. Okrem čis­te­nia reza­cích a vyse­ká­va­jú­cich zaria­de­ní, lisov, nástro­jov, doprav­ní­kov šro­tu zahŕňa náš ser­vis samoz­rej­me aj čis­te­nie umý­va­cích a ole­ju­jú­cich zaria­de­ní, príp­rav­ných plôch, žeria­vo­vých zaria­de­ní a logis­tic­ky sil­no namá­ha­ných vozoviek.

Lisov­ne auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu sa vyzna­ču­jú veľ­kým prie­to­kom mate­riá­lu a tým nároč­nou logis­ti­kou. Roz­lič­né mate­riá­ly a die­ly sa musia doviezť a zas odviezť v krát­kom čase. To impli­ku­je, že aj pro­ce­sy čis­te­nia musia byť na to opti­mál­ne pris­pô­so­be­né, čo zas vyža­du­je špe­ciál­ne ško­le­ný personál.

V lisov­ni sa zame­ria­va pri čis­te­ní pre­dov­šet­kým na odpa­dy z reza­nia a liso­va­nia (šrot), zvyš­ky mazív a vzni­ka­jú­ci prach. TIP-TOP má dnes skú­se­nos­ti v oblas­ti čis­te­nia mecha­nic­kých, elek­tric­kých a hyd­rau­lic­kých lisov. Jed­no, či sa jed­ná o lis na die­ly z plas­tu vystu­že­né­ho uhlí­ko­vým vlák­nom, jed­no­stup­ňo­vý lis ale­bo až šesť­stup­ňo­vé trans­fe­ro­vé lisy, vo všet­kých typoch lisov sa vyzná­me a môže­me odbor­ne vyko­ná­vať čis­te­nie vrá­ta­ne potreb­nej ochra­ny pro­ti korózii.

V lisov­ni sa vo výrob­nom pro­ce­se pou­ží­va­jú kva­pa­li­ny, kto­rých zvyš­ky sa musia pra­vi­del­ne a odbor­ne odstra­ňo­vať, naprí­klad na výrob­ný pro­ces mazi­vá ako ole­je na vyse­ká­va­nie a ťaha­nie, pre­tva­ro­va­nie, reza­nie, maza­cie tuky atď. ako aj pros­trie­dok na ochra­nu pro­ti koró­zii, kto­rý má chrá­niť oceľ, plech a kovo­vé vrstvy pred koró­zi­ou pri dopra­ve a skla­do­va­ní (napr. vrstvy na ochra­nu pro­ti korózii).

Pop­rí­pa­de sa musia vo výrob­nom pro­ce­se vyko­ná­vať čis­te­nia ploš­tín a liso­va­ných die­lov pred a medzi pro­ces­mi, pre­to­že sa môžu vyskyt­núť zne­čis­te­nia dopra­vou, pri skla­do­va­ní ale­bo už pri doda­ní cie­vok. O tie­to umý­va­cie zaria­de­nia pásu ale­bo liso­va­ných die­lov sa sta­rá tak­tiež TIP-TOP Dienst­le­is­tun­gen a drží ich v bez­chyb­nom sta­ve na výrob­ný pro­ces. Také umý­va­cie zaria­de­nia sú pre našich zákaz­ní­kov nevy­hnut­né, lebo iba čis­tý povrch dovo­ľu­je rov­no­mer­né naole­jo­va­nie (rozp­res­tre­tie ole­jo­vej vrstvy) na ple­choch, kto­ré je zas bez­pod­mie­neč­ne potreb­né pre mno­hé liso­va­cie pro­ce­sy ako napr. na pod­po­ru hlbo­ko­ťaž­né­ho liso­va­nia. Doda­toč­né naole­jo­va­nia, ako hlbo­ko­ťaž­né ole­je, sa pou­ží­va­jú pri kri­tic­kých tre­cích oblas­tiach medzi jed­not­li­vý­mi oblas­ťa­mi ple­chov. Okrem toho sa na ložis­ká netes­nia­ce olej a mas­te­né mies­ta pou­ží­va­jú špe­ciál­ne maza­cie tuky. Okrem toho zabra­ňu­jú ole­je v pre­vo­dov­ke oder na kom­plex­ných pre­vo­do­vých jed­not­kách. Pri­tom sa pou­ží­va­jú syn­te­tic­ké ole­je ako aj záťa­žo­vo aktív­ne vyso­ko­vý­kon­né ole­je s opti­mál­nou ochra­nou pro­ti opot­re­be­niu. V hyd­rau­lic­kej oblas­ti sa zas pou­ží­va­jú hyd­rau­lic­ké ole­je, kto­ré tak­tiež naj­lep­šie pozná­me. Aj sto­py a zvyš­ky vyso­ko­vý­kon­ných hyd­rau­lic­kých ole­jov, kto­ré sa pou­ží­va­jú na kom­bi­no­va­né pou­ži­tie v lisoch s a bez spo­jok, čis­tí­me a odstra­ňu­je­me odbor­ne. Všet­ky tie­to kva­pa­li­ny potom pria­mo zlik­vi­do­vať ako odpad.

Pra­vi­del­né čis­te­nie Vašich zaria­de­ní a stro­jov nie je iba základ­nou pod­mien­kou na hlad­ký výrob­ný pro­ces, pra­vi­del­né čis­te­nie mini­ma­li­zu­je aj rizi­ko dra­hých časov pre­sto­jov. Inak vzni­ka­jú­ce nákla­dy na opra­vu a reno­vá­ciu sú roz­poč­to­vo ove­ľa drah­šie v pome­re k náma­he a nákla­dom pra­vi­del­né­ho, odbor­né­ho čis­te­nia vyko­ná­va­né­ho pro­stred­níc­tvom TIP-TOP.

Naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky vyko­na­jú Vami žia­da­né čis­te­nie spo­ľah­li­vo a dôklad­ne a pra­cu­jú pri­tom stá­le pod­ľa najak­tu­ál­nej­ších smer­níc a pred­pi­sov život­né­ho pro­stre­dia, lik­vi­dá­cie odpa­du a čistenia.

Náš čis­tia­ci ser­vis je v rám­ci všet­kých v lisov­ni vyko­ná­va­ných prác tiež cer­ti­fi­ko­va­ný pod­ľa náš­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa DIN EN ISO 9001.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť na Vaše špe­ci­fic­ké potre­by šitú, indi­vi­du­ál­nu ponu­ku na náš čis­tia­ci ser­vis oko­lo stro­jov a apli­ká­cií Vašej lisovne!

error: Content is protected !!