Lakov­ňa

Lakov­ňa

V rám­ci čis­te­nia stro­jov a zaria­de­ní Vám ponú­ka­me náš TIP- TOP čis­tia­ci ser­vis aj oko­lo všet­kých výrob­ných pro­ce­sov usku­toč­ňu­jú­cich sa v lakovni.

Po mon­tá­ži pri­chá­dza k lako­va­niu suro­vých karo­sé­rií vozi­diel ale­bo jed­not­li­vých čas­tí nad­stav­by. Pri­tom sa sta­ra­jú tzv. ski­dy o dopra­vu karo­sé­rií vozi­diel, kto­ré sa majú lako­vať ale­bo die­lov nad­stav­by vozid­la v rám­ci všet­kých lako­va­cích procesov.

Pri lako­va­ní sa jed­ná o spra­vid­la veľ­mi kom­plex­ný sys­tém z roz­lič­ných čias­tko­vých zlo­žiek. Extrém­na sta­rost­li­vosť je nut­ná, aby sa dali opti­mál­ne vyko­ná­vať násled­né pro­ce­sy. To impli­ku­je, že je aj čis­te­nie veľ­mi kom­plex­né, jed­not­li­vé pra­cov­né kro­ky v rám­ci lako­va­nia musia byť opti­mál­ne pris­pô­so­be­né a tiež extrém­ne sta­rost­li­vo vykonané.

Suro­vá karo­sé­ria sa musí najprv očis­tiť od špi­ny pro­stred­níc­tvom špe­ciál­nych čis­tia­cich roz­to­kov ako aj potom ochrá­niť pred koró­zia­mi. Tomu­to výrob­né­mu pro­ce­su pred­chá­dza pre­doš­lé ošet­re­nie, kto­ré má najprv odstrá­niť lát­ky brá­nia­ce zmá­ča­niu. Po prvom pre­doš­lom čis­te­ní, odmas­te­ní, prvom naná­ša­ní vrstvy (fos­fá­to­va­ní) a pasi­vá­cii v takz­va­ných kúpe­ľoch pre­doš­lé­ho ošet­re­nia, pou­ži­je sa takz­va­ný kato­dic­ký pro­ces namá­ča­jú­ce­ho laku (pro­ces KTL). Tam nane­se­ná základ­ná far­ba pred­sta­vu­je ochra­nu pro­ti koró­zii suro­vej karo­sé­rie a umož­ní okrem toho rov­no­mer­né nane­se­nie neskôr potreb­nej vrstvy plniva.

Cel­ko­vo pre­chá­dza karo­sé­ria pri pro­ce­se KTL až 14 roz­lič­ný­mi kúpeľ­mi. Karo­sé­ria sa pri­tom opat­rí náte­rom základ­nou far­bou, kto­rý je porov­na­teľ­ný s galvanizáciou.

Sušia­ce pro­ce­sy potreb­né po kato­dic­kom pro­ce­se namá­ča­jú­ce­ho laku sú tiež veľ­mi zdĺha­vé. Prí­sluš­né die­ly pre­bie­ha­jú pri­tom cez doprav­ný pás 80 až 100m, takz­va­nú odpa­ru­jú­cu zónu. Po prvom suše­ní v sušič­ke KTL sa pod­ro­bia karo­sé­rie vozi­diel roz­lič­ným utes­ňu­jú­cim pro­ce­som, kto­ré sa vyko­ná­va­jú na utes­ňu­jú­cich lin­kách. Tu sa roz­li­šu­je spra­vid­la medzi hru­bým a jem­ným utes­ne­ním ako aj ochra­nou spod­ku vozidla.

Po prej­de­ní tých­to sta­níc dosiah­ne karo­sé­ria srd­ce lakov­ne, vlast­né lako­va­cie kabí­ny. V prvom lako­va­com pro­ce­se dosta­ne karo­sé­ria vozi­diel svo­ju vrstvu plnív a potom kry­ciu lako­vú vrstvu dáva­jú­cu far­bu. Záve­rom sa ten­to v ďal­šom lako­va­com pro­ce­se zape­ča­tí trans­pa­rent­ným lakom.

Pred jed­not­li­vý­mi stup­ňa­mi lako­va­nia (nane­se­ním plnív, kry­cie­ho laku, nane­se­ním trans­pa­rent­né­ho laku) sa vyko­ná­va vždy príp­ra­va karo­sé­rií vozi­diel (brú­se­nie, leš­te­nie, zba­ve­nie pra­chu) ako aj suše­nie medzi stup­ňa­mi lako­va­nia pred­tým, než po nane­se­ní trans­pa­rent­né­ho laku nasta­ne dosu­še­nie vo veľ­kých sušičkách.

Naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky sú špe­cia­li­zo­va­ní na čis­te­nie v lako­va­cích kabí­nach ako aj na všet­ky mimo­cho­dom pre­bie­ha­jú­ce pro­ce­sy pris­pie­va­jú­ce k lako­va­niu, či je to čis­te­nie pod­por­ných mre­ží nachá­dza­jú­cich sa vo výš­ke ale­bo výme­na fil­trač­ných vlo­žiek nachá­dza­jú­cich sa na nich, čis­te­nie a ochra­na skle­ných ale­bo ste­no­vých plôch, ale­bo po lako­va­com pro­ce­se nut­ne potreb­né čis­te­nie Vašej doprav­nej tech­ni­ky. Na všet­ky požia­dav­ky máme pri­pra­ve­né prí­sluš­né riešenia.

Vyko­ná­va­me čis­te­nie Vašej apli­kač­nej tech­ni­ky vo výrob­ných pre­stáv­kach ale­bo počas víken­dov po výrob­nej pre­vádz­ke. Aj na orga­ni­zá­ciu a vyko­na­nie výme­ny a čis­te­nia roš­tov sme správ­ny kon­takt­ný par­tner. Ak by mali byť Vaši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky odbre­me­ne­ní vo veciach výme­ny a ser­vi­su fil­trov, tak pre­be­rie­me my tie­to úlo­hy radi za Vás. Mení­me kaž­dý druh hru­bých ale­bo jem­ných fil­trov a čis­tí­me okrem toho prí­sluš­né vzdu­cho­tech­nic­ké zaria­de­nia. Infor­muj­te sa k tomu­to ser­vi­su inten­zív­ne v rub­ri­ke Ser­vis filtrov.

Zaob­chá­dza­nie s Vaši­mi sys­té­ma­mi mok­ré­ho ale­bo suché­ho vymý­va­nia zna­me­ná abso­lút­nu kľú­čo­vú kom­pe­ten­ciu a aj cha­rak­te­ris­ti­ku jedi­neč­nos­ti TIP-TOP. Naj­lep­šie sa vyzná­me aj v čis­te­ní umý­va­cích liniek, ako aj s umý­va­cích zaria­de­niach die­lov. Na čis­te­nie mok­rých vymý­va­ní ale­bo aj umý­va­cích liniek môže­me siah­nuť na tech­ni­ku s naj­vyš­ším tla­kom vody do 2.800 barov. Samoz­rej­me sto­jí v pop­re­dí pri pou­ži­tí tej­to tech­ni­ky ako aj pri všet­kých ostat­ných čin­nos­tiach bez­peč­nosť pri prá­ci našich ako aj Vašich Pra­cov­ní­kov a pracovníčok.

V lakov­ni je pre­dov­šet­kým bez­pod­mie­neč­ne nut­né aj odbor­né odstrá­ne­nie odpa­du roz­lič­ných lakom zne­čis­te­ných pre­vádz­ko­vých pros­tried­kov, roz­púš­ťa­diel a lako­vých kalov. Našou dlho­roč­nou skú­se­nos­ťou v tej­to oblas­ti sa môže­te so spo­koj­ným sve­do­mím na to spo­ľa­hnúť, že naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky pri­tom stá­le úzkost­li­vo dodr­žia­va­jú najak­tu­ál­nej­šie pred­pi­sy bez­peč­nos­ti, život­né­ho pro­stre­dia a lik­vi­dá­cie odpadu.

Náš čis­tia­ci ser­vis v rám­ci lakov­ne je cer­ti­fi­ko­va­ný ako aj všet­ky naše ostat­né ser­vi­sy pod­ľa náš­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa DIN EN ISO 9001.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť na Vaše špe­ci­fic­ké potre­by šitú, indi­vi­du­ál­nu ponu­ku na náš čis­tia­ci ser­vis oko­lo stro­jov a apli­ká­cií Vašej lakovne!

error: Content is protected !!