Dokon­ču­jú­ce oblasti

Dokon­ču­jú­ce oblasti

V rám­ci čis­te­nia stro­jov a zaria­de­ní Vám ponú­ka­me náš TIP- TOP čis­tia­ci ser­vis aj oko­lo všet­kých prác vysky­tu­jú­cich sa v dokon­ču­jú­cich oblastiach.

V pod­sta­te sa jed­ná pri čis­te­ní dokon­ču­jú­cich oblas­tí o ich opti­mál­ne udr­žia­va­nie čis­tý­mi a čis­te­nie kon­trol­ných miest, miest doda­toč­ných prác a dokon­ču­jú­cich miest.

Účel dokon­ču­jú­cich oblas­tí spo­čí­va v tom, tak doda­toč­ne ošet­riť hoto­vo nala­ko­va­né a mon­to­va­né die­ly vozi­diel, že dosta­nú „posled­né vyleš­te­nie“, t.j. že budú spra­co­va­né optic­ky bez­chyb­ne. K tomu sa najprv z nich odstrá­nia ochran­né kry­ty a pre­ve­ria sa na prí­pad­né lako­va­cie ale­bo mon­táž­ne chy­by. Malé lako­va­cie chy­by sa dajú tu ešte zlep­šiť tým, že sa vyleš­tia. Prí­pad­né uzav­re­tia pra­chu ako aj fareb­né nepres­nos­ti sa vyčis­tia. Na posled­né sa vyko­ná­va­jú aj doda­toč­né lako­va­nia s pomo­cou ruč­ne vede­ných strie­ka­cích piš­to­lí. V porov­na­ní s veľ­mi sil­no auto­ma­ti­zo­va­ným pro­ce­som hlav­né­ho lako­va­nia v lakov­ni sa dá stu­peň auto­ma­ti­zá­cie v dokon­ču­jú­cich oblas­tiach pova­žo­vať za malý.

Pri čis­te­ní dokon­ču­jú­cich oblas­tí sa jed­ná o zašpi­ne­nia, kto­ré pozos­tá­va­jú v pod­sta­te zo zašpi­ne­ných kry­tov, ako aj spot­re­bo­va­ných brús­nych, leš­tia­cich a naná­ša­jú­cich pros­tried­kov. Prach padá v dokon­ču­jú­cej oblas­ti len v malých množ­stvách, pre­to­že prach vzni­ka­jú­ci prá­ca­mi jem­né­ho brú­se­nia a leš­te­nia sa odsá­va pria­mo na mies­te vzni­ku ale­bo také čin­nos­ti sa čas­tej­šie vyko­ná­va­jú na mok­ro. Na brú­sia­ce a leš­tia­ce prá­ce sa poväč­ši­ne pou­ží­va­jú ruč­né stro­je, kto­ré čis­tí­me vrá­ta­ne ich odsá­va­cie­ho zariadenia.

Lakom zne­čis­te­né strie­ka­cie piš­to­le ako aj zvyš­ky strie­ka­cej hmly (pre­strek­nu­tie) na vsta­va­ných čas­tiach sa čis­tia pomo­cou roz­púš­ťa­diel. Pri­tom sa dbá na extrém­ne šetr­né a život­né pro­stre­die šet­ria­ce zaob­chá­dza­nie. Odhliad­nuc od čis­te­nia lakom zne­čis­te­ných diel­cov TIP-TOP Dienst­le­is­tun­gen pou­ží­va pre­važ­ne čis­tia­ce pros­tried­ky bez roz­púš­ťa­diel resp. s málo rozpúšťadlami.

Všet­ky čis­tia­ce kva­pa­li­ny pou­ží­va­né v dokon­ču­jú­cich oblas­tiach ako aj tie pou­ží­va­né zákaz­ní­kom na povr­cho­vú ochra­nu jeho zaria­de­ní, po výrob­nom pro­ce­se spot­re­bo­va­né resp. zne­čis­te­né médiá ako laky, ole­je a maza­cie tuky odstrá­ni TIP-TOP Dienst­le­is­tun­gen bezo zvyš­ku a odbor­ne zlik­vi­du­je ako odpad.

Pre­to­že sa v dokon­ču­jú­cich oblas­tiach väč­ši­nou jed­ná o malé doda­toč­né lako­va­nia, čas­ti, kto­ré sa nema­jú lako­vať, sa opat­ria zakry­tia­mi z ume­lej hmo­ty, tex­tí­lií, papie­ra ale­bo ochran­ných fólií. Tie­to po lako­va­com pro­ce­se vzni­ka­jú­ce odpa­dy zlik­vi­du­je TIP-TOP Dienst­le­is­tun­gen tiež ako odpad a pri­ve­die pro­ce­su recyklovania.

My ako dodá­va­teľ sa rov­na­ko ako naši zákaz­ní­ci usi­lu­je­me, aby sme vo všet­kých pred­chá­dza­jú­cich výrob­ných pro­ce­soch necha­li vznik­núť pokiaľ mož­no málo zne­čis­te­ní na výrob­ku, tak­že sa doda­toč­né prá­ce v dokon­ču­jú­cej oblas­ti dajú držať malý­mi. Ten­to pohľad zabra­ňu­je vzni­ku a tým odstra­ňo­va­niu odpa­du veľ­kých množ­stiev odpa­du a ponú­ka tým udr­žia­vať malé zaťa­že­nie život­né­ho prostredia.

Náš čis­tia­ci ser­vis v rám­ci dokon­ču­jú­cich oblas­tí je cer­ti­fi­ko­va­ný ako aj všet­ky naše ostat­né ser­vi­sy pod­ľa náš­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa DIN EN ISO 9001.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť na Vaše špe­ci­fic­ké potre­by šitú, indi­vi­du­ál­nu ponu­ku na náš čis­tia­ci ser­vis oko­lo stro­jov a apli­ká­cií Vašich dokon­ču­jú­cich oblastí!

error: Content is protected !!