Čis­te­nie stro­jov a čis­te­nie zaria­de­ní v auto­mo­bi­lo­vom priemysle

Čis­te­nie stro­jov a čis­te­nie zaria­de­ní v auto­mo­bi­lo­vom priemysle

Čis­te­nie stro­jov a čis­te­nie zaria­de­ní je v rám­ci prie­my­sel­né­ho čis­te­nia kľú­čo­vá kom­pe­ten­cia TIP-TOP.

Viac než v kto­rej­koľ­vek inej oblas­ti čis­te­nia vyža­du­jú kom­plex­né výrob­né pro­ce­sy v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le vedo­mos­ti exper­tov a dlho­roč­né skú­se­nos­ti v prí­sluš­ných pro­ce­soch čis­te­nia. Kom­bi­no­va­ne s našim ser­vi­som v oblas­ti ser­vi­su kva­pa­lín a mazív ako aj ser­vi­se fil­trov sme tým v sta­ve Vám ponúk­nuť balík výko­nov, kto­rý Vám umož­ní sústre­diť sa na Vaše kľú­čo­vé kom­pe­ten­cie a pri­tom súčas­ne dôve­ro­vať, že Vám bude zabez­pe­če­ná opti­mál­na, hlad­ká kva­li­ta a bez­peč­nosť oko­lo Vašich stro­jov a zariadení.

Z toh­to dôvo­du je to aj zmys­lu­pl­né integ­ro­vať čis­te­nie a ošet­ro­va­nie Vašich die­len­ských, skla­do­va­cích a výrob­ných hál, v kto­rých sto­ja stro­je a výrob­né zaria­de­nia, do celo­st­né­ho kon­cep­tu čis­te­nia a ser­vi­su. Infor­muj­te sa k tomu aj na našich strán­kach k čis­te­niu hál a konštrukcií.

Naši špe­cia­lis­ti čis­te­nia majú dlho­roč­nú skú­se­nosť v roz­lič­ných pro­ce­soch výro­by auto­mo­bi­lov. Či v oblas­ti zlie­vár­ne, v lisov­ni, počas hru­bej stav­by karo­sé­rií, výro­by moto­rov, lakov­ni, mon­tá­ži ale­bo v dokon­ču­jú­cich oblas­tiach – môže­te sa spo­ľa­hnúť na náš výkon. Využí­va­me našich pra­cov­ní­kov a pra­cov­níč­ky na špe­ci­fic­ké pro­ce­sy čis­te­nia v prí­sluš­ných výrob­ných pro­ce­soch. Naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky pra­cu­jú pri­tom stá­le pod­ľa najak­tu­ál­nej­ších smer­níc a pred­pi­sov hygie­ny, život­né­ho pro­stre­dia, bez­peč­nos­ti, lik­vi­dá­cie odpa­du a čis­te­nia. Keď Vaše výrob­né pro­ce­sy fun­gu­jú pus­te­né bez porúch, je to pre nás naj­väč­šia pochvala.

Aby Vaše výrob­né pro­ce­sy fun­go­va­li efek­tív­ne a hlad­ko, čis­tí­me v časoch, keď sa nevy­rá­ba. Sme v sta­ve vyko­nať prí­sluš­né čis­te­nie nie­len odbor­ne, efek­tív­ne a dôklad­ne, ale aj ceno­vo výhod­ne. Dôvod je pros­tý a jed­no­du­chý, že na roz­lič­né dru­hy čis­te­nia stro­jov a čis­te­nia zaria­de­ní zamest­ná­va­me skú­se­ných špe­cia­lis­tov, kto­rí zaru­ču­jú efek­tív­nu a tým aj ceno­vo výhod­nú službu.

Odpo­rú­ča­me Vám pra­vi­del­né čis­te­nie Vašich stro­jov a zaria­de­ní. To mini­ma­li­zu­je rizi­ko dra­hých časov pre­sto­jov. Nákla­dy na opra­vu a reno­vá­ciu sa neprib­li­žu­jú v pome­re k náma­he a nákla­dom pra­vi­del­né­ho, odbor­né­ho čis­te­nia. Našou prá­cou zvy­šu­je­te význam­ne Vašu pro­duk­ti­vi­tu a zni­žu­je­te Vaše nákla­dy. Zabez­pe­če­nie funkč­nos­ti a pre­dov­šet­kým aj opti­mál­ne udr­žia­va­nie hod­no­ty Vašich stro­jov a zaria­de­ní je ďal­ší, dôle­ži­tý úči­nok náš­ho výkonu.

Naše čis­te­nia stro­jov a čis­te­nia zaria­de­ní sú cer­ti­fi­ko­va­né pod­ľa náš­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa DIN EN ISO 9001. Prá­ve v oblas­ti výro­by auto­mo­bi­lov sa usi­lu­je­me o maxi­mál­nu zne­si­teľ­nosť našich čis­tia­cich pros­tried­kov a čis­tia­cich metód pre život­né pro­stre­die. Pre­dov­šet­kým aj v ser­vi­se kva­pa­lín a mazív, ako aj v ser­vi­se fil­trov dbá­me tiež na pre Vás ceno­vo výhod­né ako aj inak na mimo­riad­ne šetr­né zaob­chá­dza­nie so zdroj­mi s olej­mi, maza­cí­mi tuk­mi, lak­mi a fil­tra­mi. Pri­tom sa ria­di­me prí­sluš­ne prí­sne pod­ľa nor­my život­né­ho pro­stre­dia ISO 14001:2004.

TIP-TOP Vám ponú­ka v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le celo­st­ný, pre­plá­no­va­ný kon­cept, tak­že efek­ti­vi­ta, náklady/úžitok, bez­peč­nosť a zne­si­teľ­nosť pre život­né pro­stre­die sú opti­mál­ne skom­bi­no­va­né. Ten­to výkon je mož­ný našou dlho­roč­nou skú­se­nos­ťou v tej­to oblasti.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť na Vašu výro­bu šitú, indi­vi­du­ál­nu ponu­ku na ser­vis oko­lo Vašich stro­jov a zariadení!

error: Content is protected !!