Čis­te­nie hál / čis­te­nie konštrukcií

Čis­te­nie hál / čis­te­nie konštrukcií

Náš TIP-TOP prie­my­sel­ný ser­vis Vám ponú­ka čis­te­nie hál a čis­te­nie kon­štruk­cií pris­pô­so­be­né na Vaše indi­vi­du­ál­ne potre­by. Vaša dôve­ra v našu odbor­nú kom­pe­ten­ciu a abso­lút­nu spo­ľah­li­vosť je nám pri­tom to najdôležitejšie.

Tová­ren­ské haly a oce­ľo­vé kon­štruk­cie pat­ria k oblas­tiam, kto­rých čis­te­nie čas­to vyža­du­je veľ­mi veľ­ké úsi­lie. Už veľ­kosť haly nechá výkon­nosť nie­kto­ré­ho pod­ni­ku nara­ziť na svo­je hranice.

Naprí­klad výš­ka mno­hých hál je čas­to nepre­ko­na­teľ­nou pre­káž­kou, aby sa pre­vza­lo také čis­te­nie vo vlast­nej réžii. Cel­kom odhliad­nuc od bez­peč­nost­ne rele­vant­ných rizík, keď netré­no­va­ný per­so­nál má vyko­ná­vať tie­to čis­tia­ce prá­ce s nedos­ta­toč­ný­mi bez­peč­nost­ný­mi opat­re­nia­mi. V kaž­dej výrob­nej ale­bo skla­do­vej hale panu­jú okrem toho iné danos­ti a bez­peč­nost­né riziká.

Pokiaľ by ste využi­li na tie­to prá­ce Vašich vlast­ných pra­cov­ní­kov a pra­cov­níč­ky, stra­til by sa roz­siah­ly a dra­ho­cen­ný pra­cov­ný čas. Výro­ba by v tom­to čase roz­siah­lo stá­la. Pre­to nastu­pu­je­me do akcie až vte­dy, keď je uzav­re­tá den­ná prá­ca Váš­ho závo­du ale­bo pred­tým. Pri nepretr­ži­tej výro­be v zme­no­vej pre­vádz­ke orga­ni­zu­je­me našu prá­cu tým sme­rom, že pra­cov­né postu­py zosta­nú v naj­väč­šej mož­nej mie­re bez ujmy.

V skla­do­vej hale naprí­klad sú to skôr vyso­ké pada­nie pra­chu a sto­py pneuma­tík pre­vádz­kou vyso­ko­z­dviž­ných vozí­kov. Vo výrob­nej hale napro­ti tomu sú pod­la­hy, ste­ny a pred­me­ty zaria­de­nia čas­to poško­de­né lip­nú­ci­mi zvyš­ka­mi výro­by. Vša­de sa uka­zu­jú iné pod­mien­ky a naši dob­re vyško­le­ní pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky náj­du vhod­nú a odbor­nú odpo­veď na kaž­dý z tých­to problémov.

Oce­ľo­vé kon­štruk­cie ako aj betó­no­vé a dre­ve­né nos­ní­ky vyža­du­jú neme­ra­teľ­nú náma­hu čis­te­nia vo výrob­nom závo­de. Pre­to sa ich čis­te­nie čas­to potlá­ča a pre­sú­va na neskôr. Ale už neraz vied­lo také nad­mer­né usa­de­nie pra­chu na takej kon­štruk­cii k nebez­peč­né­mu vyfu­ko­va­niu s násled­ným požia­rom haly. Okrem hos­po­dár­skych násled­kov požia­ru kla­die v takom prí­pa­de samoz­rej­me aj pois­ťo­va­teľ otáz­ku o pra­vi­del­ne vyko­ná­va­nom ale­bo zaned­bá­va­nom odstra­ňo­va­ní pra­chu, špi­ny a iných hor­ľa­vých zvyš­kov. Pre­to je prob­le­ma­tic­ké čis­te­nie tých­to nespo­čet­ných spo­je­ní, skrut­ko­vých spo­jov, styč­ných ple­chov a čas­tí nos­ní­kov tak dôle­ži­té. Pre netré­no­va­ný a iba nedos­ta­toč­ne vyba­ve­ný pre­vádz­ko­vý čis­tia­ci per­so­nál sa sta­ne táto prá­ca mamu­ťou úlo­hou s nedos­ta­toč­ným úspe­chom. K odbor­né­mu čis­te­niu je potreb­ná prí­sluš­ne výkon­ná čis­tia­ca tech­ni­ka a skú­se­ný čis­tia­ci per­so­nál. Tie­to čas­ti kon­štruk­cií sa nachá­dza­jú okrem toho čas­to vo veľ­kej výš­ke. Pri ich čis­te­ní sa musí pou­žiť odbor­ne špe­ci­fic­ká zdví­ha­cia a horo­le­zec­ká tech­ni­ka vo for­me pra­cov­ných plo­šín atď.

Potreb­né mos­ty, kaná­ly a káb­lo­vé tra­sy sú tiež také čas­ti kon­štruk­cií, kto­rých čis­te­nie sa musí vyko­ná­vať ply­nu­lo. Poka­ze­ná boč­ná skri­ňa na káb­lo­vej drá­he sa môže veľ­mi rých­lo roz­ší­riť na veľ­kop­loš­ný požiar káb­la, keď toto pod­po­ru­je prach a špi­na z čis­te­nia zaned­ba­né­ho veľa mesia­cov. Aj tu pla­tí, že len s pro­fe­si­onál­nou čis­tia­cou tech­ni­kou sa dá vyro­biť dôklad­ná čis­to­ta. Daj­te Vaše haly a kon­štruk­cie do našich rúk. Posta­rá­me sa o čis­to­tu, kto­rá zabez­pe­čí bez­peč­nosť Vašich pra­cov­ní­kov a pra­cov­ní­čok a zabez­pe­čí Váš pod­ni­ko­vý majetok.

Naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky špe­cia­li­zo­va­ní na toto pou­ží­va­jú na čis­te­nie hál a čis­te­nie kon­štruk­cií čis­tia­ce prí­stro­je, kto­ré sú stá­le na naj­nov­šom sta­ve tech­ni­ky a umož­ňu­jú vyso­kú efek­ti­vi­tu. Okrem toho sa pou­ží­va­jú pri vyko­ná­va­ní tých­to čis­tia­cich prác iba pre život­né pro­stre­die priaz­ni­vé a tes­to­va­né čis­tia­ce prostriedky.

Naše čis­te­nie hál a čis­te­nie kon­štruk­cií je cer­ti­fi­ko­va­né v rám­ci náš­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa DIN EN ISO 9001.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť indi­vi­du­ál­nu ponu­ku šitú na Vaše potre­by na Vaše čis­te­nie hál a čis­te­nie konštrukcií.

error: Content is protected !!