Čis­te­nie a údrž­ba kli­ma­ti­zač­ných zariadení

Čis­te­nie a údrž­ba kli­ma­ti­zač­ných zariadení

Náš TIP-TOP prie­my­sel­ný ser­vis Vám ponú­ka čis­te­nie a údrž­bu kli­ma­ti­zač­ných zaria­de­ní pris­pô­so­be­né na Vaše indi­vi­du­ál­ne potre­by. Vaša dôve­ra v našu kom­pe­ten­ciu a spo­ľah­li­vosť je nám pri­tom to najdôležitejšie.

Kli­ma­ti­zač­né zaria­de­nia spĺňa­jú v kan­ce­lá­riách a pre­vádz­kach hneď via­ce­ré dôle­ži­té úlo­hy. Ich účin­nosť je naj­mä citeľ­ná, keď zamest­nan­ci v tých­to miest­nos­tiach sú záso­bo­va­ní čis­tým vzdu­chom miest­nos­ti v pred­tým nasta­ve­nej tep­lo­te. Odsá­va­jú ale aj význam­nú časť vzdu­chu miest­nos­ti, kto­rý je zaťa­že­ný pra­chom a baktériami.

Vo fil­troch tých­to zaria­de­ní sa časť toh­to odpa­do­vé­ho vzdu­chu opäť rege­ne­ru­je a pri­ve­die do vzdu­chu miest­nos­ti. Ume­lo vykon­štru­ova­né fil­trač­né sys­té­my pre­be­ra­jú túto dôle­ži­tú a zdra­viu slú­žia­cu úlo­hu. Už ten­to krát­ky opis kolo­be­hu vet­ra­nia však dovo­lí spoz­nať, že také zaria­de­nia sú vo veľ­kom roz­sa­hu vysta­ve­né zne­čis­te­niu a kontaminácii.

Naše čis­te­nie kli­ma­ti­zač­ných zariadení

Kaž­dé kli­ma­ti­zač­né zaria­de­nie môže pra­co­vať iba tak dob­re, ako mu to jeho stav dovo­lí. Váš sys­tém spo­čí­va na tom, že ním pre­te­ká vzduch, kto­rý po pre­cho­de fil­trač­ných sys­té­mov sa pri­ve­die pra­cov­ným miest­nos­tiam. Tým už je jas­né, že všet­ky čas­ti zaria­de­nia môžu byť sil­ne pos­ti­hnu­té znečisteniami.

Ras­tú­ce zne­čis­te­nie sys­té­mov vzdu­cho­vých kaná­lov vťa­hu­je však jem­ný prach do ložis­ka moto­rov vet­ra­nia. Bežia pozvoľ­ne ťaž­šie a spot­re­bo­vá­va­jú, aby toto vyrov­na­li, viac prú­du. Pra­vi­del­né čis­te­nie kli­ma­ti­zač­ných zaria­de­ní však tiež pomá­ha zni­žo­vať bež­né nákla­dy za energiu.

Naša údrž­ba kli­ma­ti­zač­ných zariadení

Pre­vez­me­me nie­len čis­te­nie, ale aj údrž­bu všet­kých kli­ma­ti­zač­ných zaria­de­ní. Naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky vymie­ňa­jú spot­re­bo­va­né fil­tre a pre­ve­ru­jú všet­ky rele­vant­né čas­ti zaria­de­nia vet­ra­cích kaná­lov. Čis­to­ta fil­trov a ľah­ký chod ven­ti­lá­to­rov zni­žu­je spot­re­bu ener­gie celé­ho zaria­de­nia. Pre­vez­me­me pri­tom aj údrž­bu požiar­nych ven­ti­lov. Bez­chyb­ne fun­gu­jú­ce kli­ma­ti­zač­né zaria­de­nie šet­rí prúd a chrá­ni zdra­vie Váš­ho personálu.

Požiar­no-tech­nic­ké čis­te­nie kuchyn­ské odsá­va­cie zariadenia

Nie­len v rám­ci náš­ho prie­my­sel­né­ho ser­vi­su, ale aj v rám­ci náš­ho ser­vi­su budov Vám ponú­ka­me čis­te­nie ste­ril­ných miest­nos­tí, pre­dov­šet­kým pre špe­ciál­ne kan­ce­lá­rie ale­bo kuchy­ne. Pre­to­že aj tu je čis­te­nie kli­ma­ti­zač­ných zaria­de­ní dôle­ži­tou súčas­ťou bez­chyb­nej pre­vádz­ky. V kuchyn­skej pre­vádz­ke sa naprí­klad usa­dzu­jú maza­cie tuky a ole­je vo vet­ra­cích kaná­loch. Tam, kde nebo­li dlh­ší čas odstra­ňo­va­né, vied­li už čas­to k mimo­riad­ne nebez­peč­ným kuchyn­ským požia­rom. Záko­no­dar­ca pre­to vytvo­ril VDI-2052/6022, Smer­ni­cu o hygie­ne potra­vín LMHV ako aj BGR 111 pre bez­peč­nosť a ochra­nu zdra­via pri prá­ci. Zod­po­ve­da­jú­co tým­to pred­pi­som pre­vez­me­me čis­te­nie a aj údrž­bu kli­ma­ti­zač­ných zaria­de­ní v kuchy­niach. Naše požiar­no-tech­nic­ké čis­te­nie pri­tom zahŕňa potvr­de­nie o nezávadnosti.

TIP-TOP čis­te­nie a údrž­ba kli­ma­ti­zač­ných zaria­de­ní je cer­ti­fi­ko­va­ná v rám­ci náš­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa ISO 9001.

Pre kaž­dé­ho z našich zákaz­ní­kov vyho­to­ví­me indi­vi­du­ál­ny plán čis­te­nia a údrž­by. Ria­di sa pred­nost­ne pod­ľa špe­ci­fic­ké­ho zaťa­že­nia jem­ný­mi prach­mi a bak­té­ria­mi, kto­ré vyplý­va z danos­tí prí­sluš­ných prie­be­hov výroby.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť indi­vi­du­ál­nu ponu­ku šitú na Vaše potre­by na čis­te­nie a údrž­bu Vašich kli­ma­ti­zač­ných zariadení.

error: Content is protected !!