Prie­my­sel­ný servis

Prie­my­sel­ný servis

V rám­ci náš­ho TIP-TOP prie­my­sel­né­ho ser­vi­su Vám ponú­ka­me výkon pris­pô­so­be­ný na Vaše indi­vi­du­ál­ne potreby.

Vaša dôve­ra v našu kom­pe­ten­ciu a spo­ľah­li­vosť je nám pri­tom to najdôležitejšie.

Vyko­ná­va­nie slu­žieb v prie­my­sel­nom pro­stre­dí, naj­mä prie­my­sel­ných čis­te­ní, je kľú­čo­vou kom­pe­ten­ci­ou TIP-TOP Dienst­le­is­tun­gen. Začí­na­júc pri ana­lý­ze a pora­den­stve pre­vez­me­me za Vás naprí­klad aj služ­by v oblas­ti vnút­ro­pod­ni­ko­vej logis­ti­ky a reverz­nej logis­ti­ky, pre­ven­tív­nej údrž­by a vyčis­tí­me Vaše stro­je, zaria­de­nia a haly. Roz­ma­ni­tosť našich slu­žieb náj­de­te na nasle­du­jú­cich stra­nách, naj­mä prí­beh úspe­chu v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le popi­su­je túto roz­ma­ni­tosť. Tak sa môže­te kon­cen­tro­vať výluč­ne na Váš kľú­čo­vý obchod a spo­ľa­hnúť sa na hlad­ký prie­beh Vašich výrob­ných pro­ce­sov. TIP-TOP pre­vez­me teda sekun­dár­ne pro­ce­sy, kto­ré pre­bie­ha­jú pred a za vlast­nou výrobou.

Výrob­né pro­ce­sy Váš­ho závo­du musia fun­go­vať hlad­ko, aby sa vede­li zaru­čiť štan­dar­dy kva­li­ty. Z toh­to dôvo­du čis­tí­me v časoch, keď sa nevy­rá­ba, ale­bo vždy vte­dy, keď to chcete.

Odpo­rú­ča­me Vám pra­vi­del­né čis­te­nie Vašich stro­jov a zaria­de­ní. To mini­ma­li­zu­je rizi­ko dra­hých časov pre­sto­jov. Inak vzni­ka­jú­ce nákla­dy na opra­vu a reno­vá­ciu sú roz­poč­to­vo ove­ľa drah­šie v pome­re k náma­he a nákla­dom pra­vi­del­né­ho, odbor­né­ho čis­te­nia. Ďal­ší dôle­ži­tý úči­nok náš­ho pra­vi­del­né­ho čis­te­nia je opti­mál­ne udr­žia­va­nie hod­no­ty Vašich stro­jov a zariadení.

Či jed­no­ra­zo­vo ale­bo pra­vi­del­ne – Vy roz­hod­ne­te ako, kedy a v akých odstu­poch smie­me pre Vás vyko­ná­vať náš ser­vis. Ochot­ne na zákla­de našej ana­lý­zy a pora­den­stva, kto­ré sa zakla­da­jú na dlho­roč­nej skú­se­nos­ti v tej­to oblasti.

Aké prí­stro­je, stro­je a čis­tia­ce pros­tried­ky pou­ži­je­me na Vaše stro­je, zaria­de­nia a prí­stro­je, závi­sí od ich pova­hy mate­riá­lu a dru­hu špi­ny. TIP-TOP vsá­dza pri­tom na naj­mo­der­nej­šie, tiché, elek­tric­kú ener­giu a život­né pro­stre­die šet­ria­ce čis­tia­ce prí­stro­je a čis­tia­ce prostriedky.

Dôve­ra je nám mimo­riad­ne dôle­ži­tá! Na všet­ky dru­hy prie­my­sel­né­ho ser­vi­su zamest­ná­va­me pre­to skú­se­ných špe­cia­lis­tov. TIP-TOP zamest­ná­va špe­ciál­ne vyško­le­ný a pra­vi­del­ne ďalej ško­le­ný per­so­nál na jed­not­li­vé bran­že ale­bo dokon­ca jed­not­li­vé výrob­né pro­ce­sy v rám­ci jed­not­li­vých bran­ží. Sme pre­to v sta­ve odbor­ne, efek­tív­ne a ceno­vo výhod­ne vyko­ná­vať spo­ľah­li­vo a dôklad­ne Vami žia­da­né čis­te­nie. Naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky pra­cu­jú pri­tom stá­le pod­ľa najak­tu­ál­nej­ších smer­níc a pred­pi­sov hygie­ny, život­né­ho pro­stre­dia, bez­peč­nos­ti, lik­vi­dá­cie odpa­du a čistenia.

Čis­te­nie stro­jov / čis­te­nie zariadení

Okrem našej kľú­čo­vej kom­pe­ten­cie v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le sme čin­ní v dodá­va­teľ­skom prie­mys­le, kovos­pra­cu­jú­com prie­mys­le, optic­kom prie­mys­le, far­ma­ce­utic­kom prie­mys­le ako aj v potra­vi­nár­skom priemysle.

Čis­te­nie stro­jov a čis­te­nie zaria­de­ní v auto­mo­bi­lo­vom priemysle

Viac než v kto­rej­koľ­vek inej oblas­ti čis­te­nia vyža­du­jú kom­plex­né výrob­né pro­ce­sy v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le vedo­mos­ti exper­tov a dlho­roč­né skú­se­nos­ti v prí­sluš­ných pro­ce­soch čistenia.

Čis­te­nie a údrž­ba kli­ma­ti­zač­ných zariadení

Kli­ma­ti­zač­né zaria­de­nia spĺňa­jú v kan­ce­lá­riách a pre­vádz­kach hneď via­ce­ré dôle­ži­té úlo­hy. Ich účin­nosť je naj­mä citeľ­ná, keď zamest­nan­ci v tých­to miest­nos­tiach sú záso­bo­va­ní čis­tým vzdu­chom miest­nos­ti v pred­tým nasta­ve­nej teplote.

Logis­ti­ka a reverz­ná logistika

Vnút­ro­pod­ni­ko­vá logis­ti­ka má pri­tom cieľ dostup­nos­ti správ­ne­ho výrob­ku dodá­va­te­ľa, v správ­nom množ­stve, v správ­nej kva­li­te na správ­nom mies­te výro­by, v správ­ny čas ako aj za pokiaľ mož­no výhod­né nákla­dy, aby sa tak pove­diac zabez­pe­či­lo „aku­rát načas“.

Pre­ven­tív­na údržba

K pre­ven­tív­nej údrž­be – ako čas­ti prie­my­sel­né­ho čis­te­nia — pat­rí pre­dov­šet­kým čis­te­nie zaria­de­ní, stro­jov a apli­ká­cií. V indi­vi­du­ál­nom doho­vo­re s naši­mi zákaz­ník­mi sa sta­ra­jú naši špe­cia­lis­ti na ten­to druh čis­te­nia o vyni­ka­jú­cu čis­to­tu a funkčnosť.

Čis­te­nie hál / čis­te­nie konštrukcií

Tová­ren­ské haly a oce­ľo­vé kon­štruk­cie pat­ria k oblas­tiam, kto­rých čis­te­nie čas­to vyža­du­je veľ­mi veľ­ké úsi­lie. Už veľ­kosť haly nechá výkon­nosť nie­kto­ré­ho pod­ni­ku nara­ziť na svo­je hranice.

Ser­vis filtrov

Cie­le­ne vyko­ná­va­ný ser­vis fil­trov Vám zaru­ču­je práv­ne zais­te­nie, bez­peč­nosť Vašich pra­cov­ní­kov a pra­cov­ní­čok, udr­žia­va­nie hod­no­ty Vašich stro­jov a zaria­de­ní ako aj sústav­nú opti­ma­li­zá­ciu pro­ce­sov, chrá­ne­nie prí­rod­ných zdro­jov a nako­niec šet­re­nie kapitálu.

Ser­vis kva­pa­lín a mazív

Ser­vis kva­pa­lín a mazív od TIP-TOP opti­ma­li­zu­je Vaše pra­cov­né pro­ce­sy a zabra­ňu­je nepot­reb­ným via­za­niam kapi­tá­lu, naprí­klad logis­ti­kou „aku­rát načas“ a odbor­ným, hod­no­tu udr­žia­va­jú­cim skladovaním.

Naše čis­te­nia v rám­ci náš­ho prie­my­sel­né­ho ser­vi­su sú pri­tom cer­ti­fi­ko­va­né pod­ľa DIN EN ISO 9001.

Nechaj­te si pora­diť od TIP-TOP a vyho­to­viť indi­vi­du­ál­nu ponu­ku šitú na Vaše potreby!

error: Content is protected !!