Kari­é­ra

Prá­ca v TIP-TOP

Príď­te do TIP-TOP! Uchá­dzaj­te sa u nás o vzde­la­nie, prá­cu ako zárob­ko­vo čin­ný štu­dent, mini prá­cu, pokoj­ne aj pop­ri zamest­na­ní ako aj na čias­toč­ný ale­bo plný pra­cov­ný úvä­zok. Na naj­roz­lič­nej­šie pro­fi­ly pra­cov­ných miest Vám ponú­ka­me naj­roz­lič­nej­šie mode­ly zamest­na­nia. Staň­te sa aj Vy dôle­ži­tou súčas­ťou náš­ho tímu!

TIP-TOP pris­pie­va so služ­ba­mi šitý­mi na mie­ru v ser­vi­se budov a prie­my­sel­nom ser­vi­se kaž­dý deň k zabez­pe­če­niu čis­to­ty a udr­žia­va­niu hod­no­ty v objek­toch našich zákazníkov.

TIP-TOP sa poze­rá nas­päť na úspeš­nú viac než 50-roč­nú his­tó­riu. Tomu­to dlho­roč­né­mu úspe­chu vďa­čí­me našim vyso­ko kva­li­fi­ko­va­ným, anga­žo­va­ným pra­cov­ní­kom a pra­cov­níč­kam, kto­rí zákaz­ní­kom pred­ve­dú našu firem­nú filo­zo­fiu. Viac než 3.000 pra­cov­ní­kov sa sta­rá o vyni­ka­jú­ci servis.

Vyvo­la­li sme váš záu­jem? Potom zašli­te svo­je zmys­lu­pl­né apli­kač­né doku­men­ty na:

TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o.
Trs­tin­ska 10
917 01 Trnava

Tele­fón: +421 33 533 12 68

E‑Mail: trnava@tip-top-services.com

Ste ško­lák? Štu­dent? Učeň? Maj­ster? Prí­le­ži­tost­ný pra­cov­ník? Pen­zis­ta? Ste ser­vis­ná ale­bo čis­tia­ca pra­cov­ná sila ale­bo chce­te ňou byť?

Vyni­ka­jú­ce! Potom ste u nás pres­ne správ­ne! V TIP-TOP náj­de­me pre Vás sedia­cu prá­cu. Prá­cu, kto­rá Vám bude robiť radosť. Oblas­ti využi­tia sú veľ­mi roz­ma­ni­té. Hodí sa Vám viac teles­ne nároč­ná prá­ca ako napr. v prie­my­sel­nom čis­te­ní ale­bo pra­cu­je­te rad­šej ako ser­vis­ná sila v gas­tro­no­mic­kej oblas­ti? Pozri­te si naše pro­fi­ly pra­cov­ných miest a hľa­daj­te si pre Vás hodia­cu sa prá­cu ale­bo hodia­ce sa vzdelanie.

TIP-TOP Vám ponú­ka pri­tom sluš­né, tarif­ne via­za­né odme­ňo­va­nie, uspo­ria­da­né pra­cov­né časy, roz­ma­ni­tú čin­nosť, kto­rá sa cení, ako aj veľa spo­koj­ných a sym­pa­tic­kých kole­gov. Okrem toho Vám ponú­ka­me indi­vi­du­ál­ne pokra­ču­jú­ce a ďal­šie vzdelávania.

Vyučí­me a ponú­ka­me našim pra­cov­ní­kom pokra­ču­jú­ce vzdelávania.

Je nám mimo­riad­ne dôle­ži­té, aby bol kaž­dý pra­cov­ník ale­bo pra­cov­níč­ka využi­tý pod­ľa svo­jich schop­nos­tí, pra­vi­del­ne ško­le­ný a ďalej vzde­lá­va­ný a iden­ti­fi­ko­val sa s kva­li­ta­tív­ny­mi štan­dard­mi náš­ho pod­ni­ku. Plná dôve­ry a anga­žo­va­ná spo­lu­prá­ca je nám pri­tom veľ­mi dôležitá.

Pozri­te si v poko­ji na nasle­du­jú­cich strán­kach naše pro­fi­ly TIP-TOP pra­cov­ných miest ako aj naše aktu­ál­ne ponu­ky pra­cov­ných miest. Teší­me sa na Vaše uchá­dza­nie sa, ochot­ne aj iniciatívne.

Príď­te do TIP-TOP! U nás ste správne.

Mode­ly zamestnania

TIP-TOP nepri­spie­va so svo­ji­mi služ­ba­mi šitý­mi na mie­ru iba k čis­to­te a udr­žia­va­niu hod­no­ty objek­tov svo­jich zákaz­ní­kov, ale aj so svo­ji­mi model­mi vzde­lá­va­nia k spo­koj­nos­ti svo­jich pra­cov­ní­kov a pra­cov­ní­čok. S našou fle­xi­bi­li­tou pri mode­loch zamest­na­nia Vám ponú­ka­me mož­nosť časo­vo a obsa­ho­vo šiť Vašu prá­cu na mie­ru. Nehľa­daj­te si iba prá­cu, kto­rá sa k Vám naj­lep­šie hodí, ale aj spô­sob, ako pre nás chce­te byť čin­ní. Kaž­dý model má pri­tom svo­je vlast­né výhody.

error: Content is protected !!