Kro­ni­ka

Kro­ni­ka

15. Janu­ar 2013

23 rokov po zalo­že­ní pod­ni­ku čis­tí TIP TOP v celej Spol­ko­vej repub­li­ke Nemec­ko v 13 poboč­kách a 5 pre­vádz­kach pre obce, malé a stred­né pod­ni­ky a veľ­kých zákaz­ní­kov z auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu a zamest­ná­va viac než 3.000 pra­cov­ní­kov a pra­cov­ní­čok

18. Janu­ar 2012

Vývoj časo­vo pris­pô­so­be­né­ho nové­ho reklam­né­ho vystu­po­va­nia s novým pros­pek­tom pod­ni­ku a novou webo­vou strán­kou

1. Janu­ar 2012

Zalo­že­nie poboč­ky Ehnin­gen

1. Janu­ar 2011

Zalo­že­nie poboč­ky Wolfs­burg

1. Janu­ar 2009

Zalo­že­nie poboč­ky Kob­lenz

1. Janu­ar 2008

Zalo­že­nie poboč­ky Ber­lín

1. Juni 2006

Sláv­nost­né otvo­re­nie novo­stav­by poboč­ky Lip­sko

2. Janu­ar 2006

Zalo­že­nie poboč­ky Han­no­ver

1. Janu­ar 2006

Zalo­že­nie TIP-TOP Čes­ko s.r.o. v Čes­kej repub­li­ke

1. Juni 2005

Zalo­že­nie TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o. na Slo­ven­sku

2. Janu­ar 2005

Zalo­že­nie poboč­ky Mag­de­burg

1. Janu­ar 2002

Zalo­že­nie poboč­ky Erfurt

1. Janu­ar 1999

Pre­me­no­va­nie na TIP-TOP Dienst­le­is­tun­gen GmbH

1. Janu­ar 1998

1.400 pra­cov­ní­kov a pra­cov­ní­čok v Sas­ku, Sas­ku-Anha­l­t­s­ku, Durín­sku, Bavor­sku a Bran­den­bur­sku. Sústav­né roz­ši­ro­va­nie ponu­ky slu­žieb a vývoj od pod­ni­ku na výluč­né čis­te­nie budov k výkon­né­mu posky­to­va­te­ľo­vi slu­žieb

1. Janu­ar 1995

Otvo­re­nie pobo­čiek Lip­sko a Plau­en. Už 5 rokov po novom zalo­že­ní je v pod­ni­ku zamest­na­ných 1.100 pra­cov­ní­kov a pra­cov­ní­čok

1. Janu­ar 1994

Zalo­že­nie poboč­ky Fre­i­berg

2. Janu­ar 1990

Zalo­že­nie poboč­ky Dráž­ďa­ny

1. Janu­ar 1990

Zalo­že­nie spo­loč­nos­ti TIP-TOP Gebä­u­de­re­i­ni­gung GmbH s cca. 230 pra­cov­ník­mi a pra­cov­níč­ka­mi. Poboč­ky v: Aue, Chem­nitz, Crim­mits­chau, Glau­chau, Zscho­pau a Zwic­kau

1. Janu­ar 1960

Zalo­že­nie spo­loč­nos­ti PGH Gebä­u­de­re­i­ni­gung

error: Content is protected !!