Kro­ni­ka

Kro­ni­ka

15. Janu­ar 2013 

23 rokov po zalo­že­ní pod­ni­ku čis­tí TIP TOP v celej Spol­ko­vej repub­li­ke Nemec­ko v 13 poboč­kách a 5 pre­vádz­kach pre obce, malé a stred­né pod­ni­ky a veľ­kých zákaz­ní­kov z auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu a zamest­ná­va viac než 3.000 pra­cov­ní­kov a pracovníčok

18. Janu­ar 2012 

Vývoj časo­vo pris­pô­so­be­né­ho nové­ho reklam­né­ho vystu­po­va­nia s novým pros­pek­tom pod­ni­ku a novou webo­vou stránkou

1. Janu­ar 2012 

Zalo­že­nie poboč­ky Ehningen

1. Janu­ar 2011 

Zalo­že­nie poboč­ky Wolfsburg

1. Janu­ar 2009 

Zalo­že­nie poboč­ky Koblenz

1. Janu­ar 2008 

Zalo­že­nie poboč­ky Berlín

1. Juni 2006 

Sláv­nost­né otvo­re­nie novo­stav­by poboč­ky Lipsko

2. Janu­ar 2006 

Zalo­že­nie poboč­ky Hannover

1. Janu­ar 2006 

Zalo­že­nie TIP-TOP Čes­ko s.r.o. v Čes­kej republike

1. Juni 2005 

Zalo­že­nie TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o. na Slovensku

2. Janu­ar 2005 

Zalo­že­nie poboč­ky Magdeburg

1. Janu­ar 2002 

Zalo­že­nie poboč­ky Erfurt

1. Janu­ar 1999 

Pre­me­no­va­nie na TIP-TOP Dienst­le­is­tun­gen GmbH

1. Janu­ar 1998 

1.400 pra­cov­ní­kov a pra­cov­ní­čok v Sas­ku, Sas­ku-Anha­l­t­s­ku, Durín­sku, Bavor­sku a Bran­den­bur­sku. Sústav­né roz­ši­ro­va­nie ponu­ky slu­žieb a vývoj od pod­ni­ku na výluč­né čis­te­nie budov k výkon­né­mu posky­to­va­te­ľo­vi služieb

1. Janu­ar 1995 

Otvo­re­nie pobo­čiek Lip­sko a Plau­en. Už 5 rokov po novom zalo­že­ní je v pod­ni­ku zamest­na­ných 1.100 pra­cov­ní­kov a pracovníčok

1. Janu­ar 1994 

Zalo­že­nie poboč­ky Freiberg

2. Janu­ar 1990 

Zalo­že­nie poboč­ky Drážďany

1. Janu­ar 1990 

Zalo­že­nie spo­loč­nos­ti TIP-TOP Gebä­u­de­re­i­ni­gung GmbH s cca. 230 pra­cov­ník­mi a pra­cov­níč­ka­mi. Poboč­ky v: Aue, Chem­nitz, Crim­mits­chau, Glau­chau, Zscho­pau a Zwickau

1. Janu­ar 1960 

Zalo­že­nie spo­loč­nos­ti PGH Gebäudereinigung

error: Content is protected !!