Cer­ti­fi­ká­cia

Cer­ti­fi­ká­cia

Našim cie­ľom je pes­to­vať par­tner­ský vzťah a vzťah plný dôve­ry k našim zákaz­ní­kom tým, že vyko­ná­va­me naše služ­by stá­le v naj­lep­šej mož­nej kvalite.

Cer­ti­fi­ko­va­né pro­ce­sy zaru­ču­jú tým­to spô­so­bom trva­lú a doko­na­lú isto­tu pre všet­kých zúčast­ne­ných. Pri­tom sto­jí zabez­pe­če­nie kva­li­ty a kona­nie s ohľa­dom na život­né pro­stre­die pre nás v popredí.

Aby sme toto našim zákaz­ní­kom zaru­čo­va­li, sami sa zavä­zu­je­me nechá­vať pra­vi­del­ne pre­ve­ro­vať nasle­du­jú­ce cer­ti­fi­ká­cie od nezá­vis­lé­ho mies­ta a sve­do­mi­to používať.

Hlav­nou pod­mien­kou, aby sme toto zabez­pe­či­li, sú naši nad­prie­mer­ne kva­li­fi­ko­va­ní a ško­le­ní pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky, kto­rí sa stá­le ďalej vzde­lá­va­jú v ryt­me času, aby boli dôklad­ne infor­mo­va­ní o oso­bi­tos­tiach nových čis­tia­cich pros­tried­kov, čis­tia­cich metód a čis­tia­cich prí­stro­joch a tie­to vedo­mos­ti prí­sluš­ne pou­ží­va­li. Na dru­hej stra­ne využí­va­me našich oko­lo 3.000 pra­cov­ní­kov a pra­cov­ní­čok cie­le­ne pod­ľa ich schop­nos­tí. Iba spo­koj­ní a moti­vo­va­ní pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky sú aj dob­rí pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky. Naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky sa majú pri­tom na 100% iden­ti­fi­ko­vať so sys­te­ma­ti­ka­mi sto­ja­ci­mi za pred­sta­ve­ný­mi cer­ti­fi­ká­cia­mi – na účel náš­ho zabez­pe­če­nia kva­li­ty a sústav­né­ho zlep­šo­va­nia kvality.

O cer­ti­fi­ká­cii sa v TIP TOP nie­len roz­prá­va, cer­ti­fi­ká­ci­ou sa u nás žije!

ISO 9001

Aby sme vede­li podá­vať služ­by v opti­mál­nej kva­li­te, vyvi­nu­li sme sys­tém ria­de­nia kva­li­ty a ria­di­me ju pod­ľa nor­my: ISO 9001. Žije­me a pou­ží­va­me ISO 9001 ako ria­dia­ci nástroj, aby sme dosa­ho­va­li sústav­né zlepšenia.

ISO 14001

Šet­re­nie zdro­jov je nevy­hnut­nosť! Pri­tom sa nie­len radi vezie­me, ale aj radi ide­me v prvom rade, aby sme napĺňa­li medzi­ná­rod­nú nor­mu ria­de­nia život­né­ho pro­stre­dia ISO 14001 tak, ako sa dá. Pri výbe­re našich čis­tia­cich pros­tried­kov, čis­tia­cich metód a čis­tia­cich prí­stro­jov koná­me pre­to pod­ľa naj­vyš­ších mera­diel eko­lo­gic­ky a vedo­mí si život­né­ho pro­stre­dia. Pri­tom pla­tí, že zdroj vody chrá­ni­me naj­lep­šie, ako sa dá.

Poli­ti­ka kvality

error: Content is protected !!