O nás

TIP-TOP – už viac než 50 rokov!

Na to sme hrdí.

Za ten­to dlho­roč­ný úspech sa musí­me poďa­ko­vať našim vyso­ko kva­li­fi­ko­va­ným anga­žo­va­ným pra­cov­ní­kom a pra­cov­níč­kam, kto­rí Vám ako našim zákaz­ní­kom vopred pred­ve­dú našu firem­nú filo­zo­fiu a tým odô­vod­nia Vašu dôveru.

TIP-TOP je cer­ti­fi­ko­va­ný člen Spol­ko­vé­ho zdru­že­nia remes­la čis­te­nia budov. Zamest­ná­va­me viac než 3.000 pracovníkov.

TIP-TOP je pri­tom aj naše zaob­chá­dza­nie so život­ným pro­stre­dím. Počas dlhých rokov šetr­né, trva­lo udr­ža­teľ­né zaob­chá­dza­nie s našim život­ným pro­stre­dím zís­ka­lo viac a viac na význa­me a je už po dlhé roky pod­stat­nou čas­ťou našej firem­nej filozofie.

Infor­muj­te sa na nasle­du­jú­cich stra­nách o našich cer­ti­fi­ká­ciách a cie­ľoch, kto­ré tým sledujeme!

Naši zákaz­ní­ci pri­chá­dza­jú z naj­roz­lič­nej­ších bran­ží a oce­ňu­jú nás ako kom­pe­tent­né­ho, spo­ľah­li­vé­ho a fle­xi­bil­né­ho par­tne­ra na širo­ké spek­trum naj­roz­lič­nej­ších slu­žieb – ruči­te­ľa náš­ho úspechu.

error: Content is protected !!