TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o.

Ser­vis budov | Prie­my­sel­ný ser­vis | Prá­ca v TIP-TOP

Otvá­ra­cia doba

Pon­de­lok — štvr­tok 08.00 — 16.00
Pia­tok 08.00 — 15.00

Tele­fón

Naše hlav­né oblas­ti činnosti

Ser­vis budov

Naši pra­cov­ní­ci a pra­cov­níč­ky sú exper­ti v apli­kač­nej tech­ni­ke ako aj vo fun­do­va­nej rea­li­zá­cii. Vyško­ľu­je­me na toto pra­vi­del­ne dorast, ako si môže­te pre­čí­tať na našich strán­kach o pra­cov­ní­koch a pra­cov­níč­kach, aby sme pro­stred­níc­tvom dlho­do­bej, plnej dôve­ry a anga­žo­va­nej spo­lu­prá­ce vytvá­ra­li s naši­mi pra­cov­ník­mi a pra­cov­níč­ka­mi naj­vyš­šiu mie­ru kom­pe­ten­cie a spo­koj­nos­ti, z kto­rej by ste koniec kon­cov mali pro­fi­to­vať a dostať zaru­če­nú pri­da­nú hod­no­tu hygie­ny, poriad­ku, bez­peč­nos­ti a čistoty.

Viac infor­má­cií

Prie­my­sel­ný servis

Vyko­ná­va­nie slu­žieb v prie­my­sel­nom pro­stre­dí, naj­mä prie­my­sel­ných čis­te­ní, je kľú­čo­vou kom­pe­ten­ci­ou TIP-TOP Dienst­le­is­tun­gen. Začí­na­júc pri ana­lý­ze a pora­den­stve pre­vez­me­me za Vás naprí­klad aj služ­by v oblas­ti vnút­ro­pod­ni­ko­vej logis­ti­ky a reverz­nej logis­ti­ky, pre­ven­tív­nej údrž­by a vyčis­tí­me Vaše stro­je, zaria­de­nia a haly. Roz­ma­ni­tosť našich slu­žieb náj­de­te na nasle­du­jú­cich stra­nách, naj­mä prí­beh úspe­chu v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le popi­su­je túto rozmanitosť.

Viac infor­má­cií

Prá­ca v TIP-TOP

Príď­te do TIP-TOP! Uchá­dzaj­te sa u nás o vzde­la­nie, prá­cu ako zárob­ko­vo čin­ný štu­dent, mini prá­cu, pokoj­ne aj pop­ri zamest­na­ní ako aj na čias­toč­ný ale­bo plný pra­cov­ný úvä­zok. Na naj­roz­lič­nej­šie pro­fi­ly pra­cov­ných miest Vám ponú­ka­me naj­roz­lič­nej­šie mode­ly zamest­na­nia. Staň­te sa aj Vy dôle­ži­tou súčas­ťou náš­ho tímu!

Viac infor­má­cií

Kto sme

TIP-TOP je Váš kom­pe­tent­ný a spo­ľah­li­vý par­tner na tak­mer všet­ky dru­hy čistenia!

Naj­mo­der­nej­šie a cer­ti­fi­ko­va­né tech­ni­ky čis­te­nia, ako aj trva­lo udr­ža­teľ­né, šetr­né zaob­chá­dza­nie s naši­mi prí­rod­ný­mi zdroj­mi sú pre nás mimo­riad­ne dôle­ži­té. Túto filo­zo­fiu pou­ží­va­jú a žijú ňou naši veľ­mi dob­re vyško­le­ní a stá­le v ich špe­ciál­nej oblas­ti ďalej sa vzde­lá­va­jú­ci pra­cov­ní­ci. Pre­to­že dôve­ra našich zákaz­ní­kov v našu odbor­nú kom­pe­ten­ciu a spo­ľah­li­vosť je nám stá­le tým najdôležitejším.

Infor­muj­te sa a nechaj­te sa pre­sved­čiť o našej kva­lit­nej a váš­ni­vej práci.

TIP-TOP – už viac než 50 rokov!

Na to sme hrdí.

Za ten­to dlho­roč­ný úspech sa musí­me poďa­ko­vať našim vyso­ko kva­li­fi­ko­va­ným anga­žo­va­ným pra­cov­ní­kom a pra­cov­níč­kam, kto­rí Vám ako našim zákaz­ní­kom vopred pred­ve­dú našu firem­nú filo­zo­fiu a tým odô­vod­nia Vašu dôve­ru. Naši zákaz­ní­ci pri­chá­dza­jú z naj­roz­lič­nej­ších bran­ží a oce­ňu­jú nás ako kom­pe­tent­né­ho, spo­ľah­li­vé­ho a fle­xi­bil­né­ho par­tne­ra na širo­ké spek­trum naj­roz­lič­nej­ších slu­žieb – ruči­te­ľa náš­ho úspechu.

Začí­na­júc pri kla­sic­kom čis­te­ní budov a prie­my­sel­nom čis­te­ní – mimo­riad­nej kľú­čo­vej kom­pe­ten­cii náš­ho pod­ni­ku – sme naše služ­by roz­ší­ri­li do tej mie­ry, aby sme Vám moh­li ponúk­nuť kom­plet­ný ser­vis budov ako aj prie­my­sel­ný ser­vis. Tak sa môže­te ešte viac kon­cen­tro­vať na Vaše kľú­čo­vé kom­pe­ten­cie a Vaše pro­duk­ty a Vaša kaž­do­den­ná prá­ca sa môže stať ešte silnejšou.

Ako cer­ti­fi­ko­va­ný odbor­ný závod pra­cu­je­me na báze nami vyvi­nu­té­ho ria­de­nia kva­li­ty pod­ľa ISO 9001:2008. Jeho sústav­ným ďal­ším vývo­jom a nie napo­sle­dy výme­nou infor­má­cií s naši­mi dlho­roč­ný­mi zákaz­ník­mi sa sfor­mo­va­li naše kľú­čo­vé kom­pe­ten­cie, kto­ré aj Vy dnes môže­te pou­žiť vo Váš prospech.

Ceny počí­ta­me féro­vo a trans­pa­ren­tne – a inves­tu­je­me tak do dlho­do­bej spo­lu­prá­ce. Ale to roz­hod­ne­te naj­lep­šie sami.

TIP-TOP je pri­tom aj naše zaob­chá­dza­nie so život­ným pro­stre­dím. Šetr­né, trva­lo udr­ža­teľ­né zaob­chá­dza­nie s našim život­ným pro­stre­dím počas dlhých rokov zís­ka­lo viac a viac na význa­me a je už po dlhé roky pod­stat­nou čas­ťou našej firem­nej filozofie.

Poob­ze­raj­te sa na našom por­tá­li a nechaj­te sa pre­sved­čiť o našej vyso­kej výkonnosti!

Váš tím TIP-TOP

Potre­bu­je­te podporu?

Sme vám blíz­ki a pro­fe­si­onál­ne a rých­lo sa posta­rá­me o vaše obchod­né zále­ži­tos­ti. Nevá­haj­te nás kon­tak­to­vať e‑mailom ale­bo tele­fo­nic­ky a pre­svedč­te sa sami!

error: Content is protected !!